Nr 288./1973

Given i Helsingfors den 30 mars 1973.

Förordning angående fartygs lastmärke.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 8 § 2 mom. sjölagen av den 9 juni 1939, sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 maj 1967 (237/67):

1 §.

Finskt fartyg skall på internationella resor vara försett med lastmärke och internationellt lastlinjecertifikat, vilka anger hur djupt fartyget får nedlastas, eller med internationellt lastlinjedispenscertifikat.

Lastlinjedispenscertifikat kan utfärdas för fartyg på internationella resor, vilket uppvisar sådana konstruktions- och andra nyheter, som föranleder att för fartyget ej kan utfärdas lastlinjecertifikat, eller för fartyg, som på grund av särskilda förhållanden skall företaga en enstaka internationell resa.

2 §.

Lastmärket bestämmes och utmärkes i enlighet med bestämmelserna i internationella lastlinjekonventionen av den 5 april 1966, som för Finlands del bragts i kraft genom förordning av den 9 augusti 1968 (535/68). Lastlinjecertifikat eller lastlinjedispenscertifikat skall överenstämma med formuläret i nämnda konvention.

3 §.

Har för fartyg före denna förordnings ikraftträdande bestämts och därpå utmärkts lastmärke på sätt som avviker från bestämmelserna i den i 2 § nämnda internationella lastlinjekonventionen, bibehålles lastmärkets plats, om fartygets ägare så önskar.

4 §.

Sjöfartsstyrelsen bestämmer och låter utmärka lastmärket samt utfärdar lastlinjecertifikat och lastlinjedispenscertifikat.

Sjöfartsstyrelsen kan bemyndiga klassificeringsanstalt eller därtill förordnad besiktningsman att bestämma och på fartyget utmärka lastmärke ävensom att provisoriskt utfärda lastlinjecertifikat. För fartyget skall likväl, innan det därefter första gången avgår från finsk hamn och senast inom tre månader efter nämnda åtgärd anskaffas av sjöfartsstyrelsen utfärdat lastlinjecertifikat.

Lastlinjecertifikat eller lastlinjedispenscertifikat är giltigt högst fem år. Dess giltighetstid kan i fall som nämnes i 8 § 3 mom. förlängas med högst fem månader.

Lastlinjedispenscertifikat, utfärdat för fartyg, som på grund av undantagsförhållanden företagit en enstaka internationell resa, år giltigt endast under den resa, för vilken lastlinjedispenscertifikatet utfärdats.

5 §.

Anhållan om bestämmande och utmärkande av lastmärke skall göras hos sjöfartsstyrelsen eller hos vederbörande klassificeringsanstalt eller besiktningsman

6 §.

Då lastmärke bestämmes av sjöfartsstyrelsen, förrättas de nödiga besiktningarna av en av sjöfartsstyrelsen därtill förordnad besiktningsman, som jämväl övervakar lastmärkets utmärkning på fartygets sidor.

7 §.

Fartygs ägare och befälhavare skall lämna besiktningsförrättaren för lastmärkets bestämmande nödiga upplysningar. De skall även medverka till förrättande av besiktningen genom att ställa arbetshjälp till förfogande och genom att försätta fartyget och dess olika delar i sådant skick som besiktningsförrättaren kräver.

8 §.

Fartyg, som erhållit lastlinjecertifikat eller lastlinjedispenscertifikat, skall årligen underkastas inspektion. I samband därmed skall konstateras, att inga sådana ändringar gjorts på fartyget, vilka skulle påverka beräkningarna för lastlinjens plats. Samtidigt skall konstateras att skydd för öppningar, räcken, länsportar och tillträden till besättningens bostäder bibehållits i ändamålsenligt skick.

Då giltighetstiden för lastlinjecertifikat eller lastlinjedispenscertifikat gått till ända, skall förrättas besiktning, vars syfte är att säkerställa att fartygets konstruktion, utrustning, allmänna anordning, material och materialdimensioner helt uppfyller fordringarna i internationella lastlinjekonventionen.

Giltighetstiden för lastlinjecertifikat eller lastlinjedispenscertifikat kan förlängas enligt 4 § 3 mom., om för fartyget i samband med i 2 mom. avsedd besiktning ej kan utfärdas nytt lastlinjecertifikat eller lastlinjedispenscertifikat.

I denna paragraf nämnd inspektion och besiktning verkställes av en representant för en av sjöfartsstyrelsen därtill bemyndigad klassificeringsanstalt eller, i fall som avses i 6 §, av en av sjöfartsstyrelsen därtill förordnad besiktningsman.

Anteckning om periodisk inspektion och för förlängning av giltighetstiden utförd besiktning skall göras på för ändamålet avsett ställe i lastlinjecertifikatet eller lastlinjedispenscertifikatet. Meddelande om verkställd periodisk inspektion eller förlängning av giltighetstiden skall utan dröjsmål tillställas sjöfartsstyrelsen.

9 §.

Har efter utfärdandet av lastlinjecertifikat fartygets skrov eller överbyggnader väsentligen skadats eller har beträffande dessa utförts ändringar, som kan inverka på fartygets fribord, skall fartygets ägare eller befälhavare göra anmälan därom till sjöfartsstyrelsen eller vederbörande klassificeringsanstalt för vidtagande av därav påkallade åtgärder.

Förändras finskt fartygs namn eller registerort, skall lastlinjecertifikatet förnyas.

10 §.

Sjöfartsstyrelsen kan återkalla för finskt fartyg utfärdat lastlinjecertifikat, om skäl därtill framkommer.

11 §.

Bereder bestämmande och utmärkande av lastmärke i Finland svårigheter, kan regeringen i främmande stat, som anslutit sig till den i 2 § nämnda konventionen, på anhållan av finsk myndighet låta besiktiga fartyget och utmärka lastmärket på detsamma samt utfärda lastlinjecertifikat. På dylikt av myndighet i främmande stat utfärdat lastlinjecertifikat skall tillämpas vad beträffande av klassificeringsanstalt eller besiktningsman utfärdade lastlinjecertifikat är i 4 § stadgat.

Sjöfartsstyrelsen kan likaså på anhållan av regeringen i främmande stat bestämma och låta utmärka lastmärke för fartyg, hemmahörande i främmande stat, och utfärda lastlinjecertifikat.

12 §.

Har utländskt fartyg, som är försett med lastmärke och lastlinjecertifikat, övergått i finsk ägo, kan sjöfartsstyrelsen, efter att ha konstaterat att lastmärket är bestämt i enlighet med den i 2 § nämnda lastlinjekonventionen, utan fullständig besiktning utfärda lastlinjecertifikat.

13 §.

Bestämmelserna i 9–12 §§ gäller i tillämpliga delar även för det fall då ett fartyg erhållit lastlinjedispenscertifikat.

14 §.

För utländskt fartyg som trafikerar finskt territorialvatten gäller vad i 1 § angående finskt fartyg är stadgat.

15 §.

Efterlevnaden av stadgandena i denna förordning övervakas av sjöfartsinspektionsmyndigheterna.

Sjöfarts-, hamn-, gränsbevaknings- och tullmyndigheterna skall underrätta sjöfartsinspektör, då de finner att fartyg bedriver trafik utan att vara försett med i denna förordning stadgat lastmärke eller antingen lastlinjecertifikat eller lastlinjedispenscertifikat eller att det är nedlastat djupare än vad lastmärket angiver. Nämnda myndigheter skall därvid med till buds stående medel förhindra fartyget att avresa intill dess sjöfartsinspektören bestämmer huruvida fartyget skall stoppas eller tillåtas avresa.

Beträffande på utländskt fartyg iakttagen brist, som står i strid med denna förordning, eller om stoppande av dylikt fartyg skall sjöfartsstyrelsen utan dröjsmål underrätta konsulär myndighet för fartygets hemland.

16 §.

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna förordning utfärdas av sjöfartsstyrelsen. Denna kan även i enskilda fall på ansökan bevilja eftergifter beträffande stadgandena i denna förordning, då detta kan anses vara skäligt och lämpligt med hänsyn till fartygets konstruktiva styrka och dess anordningar till skydd för fartyget och dess besättning.

17 §.

Överträdelse av denna förordning och med stöd av densamma utfärdade föreskrifter bestraffas med böter.

18 §.

Bestämmelserna i denna förordning gäller icke:

1) örlogsfartyg;

2) lustfartyg;

3) fiskefartyg;

4) fartyg, vilkas köl blivit sträckt eller som befunnit sig på mot kölsträckning svarande byggnadsstadium före den 15 augusti 1968, om deras bruttodräktighet understiger 150 registerton; icke heller

5) fartyg, vilkas köl blivit sträckt eller som befunnit sig på mot kölsträckning svarande byggnadsstadium den 15 augusti 1968 eller därefter, om deras längd understiger 24 meter.

19 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1973, och genom densamma upphäves förordningen den 14 oktober 1932 angående fartygs lastmärke (291/32).

Helsingfors den 30 mars 1973.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Handels- och industriminister
Jan-Magnus Jansson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.