239/1973

Given i (Helsingfors den 16 mars 1973.

Förordning om barndagvård.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av 12 §, 23 § 1 mom. 2 och 3 punkterna, 28 § 2 mom. och 33 § lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73):

1 §.

Dagvårdsservicen i kommun skall ordnas så, att behovet av vård och fostran av barn i de olika åldersgrupperna blir tryggat på ett opartiskt sätt och i enlighet med de lokala förhållandena.

2 §.

När barn antages till dagvård, skall företräde givas barn som av sociala och fostringsskäl behöver dagvård.

3 §.

Om barns antagande till av kommun upprätthållet daghem och barns placering i av kommunen anordnad familje- eller annan dagvård besluter socialnämnden, såframt icke i kommunens dagvårdsreglemente annorlunda bestämmes.

Om barns antagande till enskilt daghem besluter dess direktion, såframt icke denna uppgift med stöd av 17 § 2 mom. lagen om barndagvård överlåtits till socialnämnden i den kommun där anstalten är belägen.

Då fråga är om antagande till daghem av sådant barn, som är i behov av speciell vård och fostran, skall om barnet införskaffas utlåtande av uppfostringsrådgivningsbyrå eller specialläkare.

4 §.

Vårdtiden för barn i dagvård får i allmänhet fortgå högst tio timmar i dygnet i en fortsättning.

Vårdtiden för barn i daghem skall ordnas så, att den i en fortsättning varar minst fyra timmar.

5 §.

Daghems verksamhet under kalenderåret och dess öppethållningstid under dygnet skall ordnas i enlighet med behovet på orten.

6 §.

Barn som vårdas i daghem skall vid behov indelas i grupper enligt ålder samt på basen av vård- och uppfostringssynpunkter.

Antalet barn som vårdas i en grupp får vara om barnen är:

1) över 3 år högst 20;

2) högst 12, om de är 1―2 år; och

3) högst 6, om de är under 1 år.

I grupp, där endast sådana barn som behöver speciell vård och fostran vårdas, får finnas högst hälften av det i 2 mom. angivna antalet barn.

I grupp, där barn över 3 år vårdas endast fyra timmar i en fortsättning, får antalet barn vara högst 25.

Bildas grupp av barn, som vårdas tillsammans, med avvikelse från stadgandena i 2―4 mom., fastställes gruppens maximistorlek av länsstyrelsen på ansökan av daghemmets upprätthållare.

I varje grupp av barn som avses i 2―5 mom. skall för barnens vård och fostran ansvara minst en person med sådan kompetens som stadgas i 7 § 2 punkten.

7 §.

För kompetens fordras av personer i dagvårdsuppgifter:

1) av föreståndare för daghem och ledare av familjedagvård barnträdgårdslärar-, socialpedagog- eller annan för uppgiften lämplig, av socialstyrelsen godkänd examen samt praktisk erfarenhet i fråga om vård och fostran av barn;

2) av person i andra barnavårds- och uppfostringsuppgifter vid daghem examen som avses i 1 punkten eller sådan barnavårdarexamen, som är förutsättning för införande såsom barnavårdare i medicinalstyrelsens förteckning över personer, sysselsatta inom sjukvårdsväsendet, eller annan för uppgiften lämplig, av socialstyrelsen godkänd examen; samt

3) av annan specialarbetare inom dagvården och annan i barnavård och uppfostran deltagande person för uppgiften lämplig, av socialstyrelsen godkänd examen eller annan utbildning.

8 §.

Den riksomfattande plan som avses i 9 § lagen om barndagvård skall innehålla den allmänna målsättningen för ordnande av dagvård under den period som planen omfattar.

Planen skall därjämte innehålla utredning över den personal i dagvårdsuppgifter, som erfordras för uppnående av målsättningen för dagvården, och kalenderårsvis uppgjord kalkyl över den planenliga verksamhetens kostnader samt deras fördelning mellan staten, kommunerna och barnens försörjare.

9 §.

Den dagvårdsplan som avses i 12 § lagen om barndagvård skall innehålla utredning angående:

1) kommunens invånarantal och befolkningens åldersstruktur samt fördelning på kommunens område, ävensom beräknade förändringar i dessa;

2) dagvårdssituationen i kommunen och motiverad beräkning av dagvårdsbehovet, med beaktande även av dagvård som avses i 18 § lagen om barndagvård, samt angående åtgärderna för tryggande av i kommunen erforderlig dagvård;

5) planer på utvecklande av dagvården;

4) dagvårdspersonalens numerär och beräknade förändringar däri;

5) planer på anskaffning och ändring av daghemmens verksamhetsutrymmen;

6) de beräknade kostnaderna för dagvården under den i dagvårdsplanen avsedda perioden, specificerade per kalenderår;

7) anordnande av dagvård för sjuka barn;

8) övervakningen av dagvårds verksamheten i kommunen; samt

9) övriga nödiga angelägenheter av betydelse.

10 §.

Kommuns dagvårdsreglemente skall innehålla bestämmelser angående:

1) organiseringen av dagvårdsförvaltningen i kommunen;

2) organisering av hälsovården för barn i dagvård samt övervakning av de sanitära förhållandena i lokaliteter och på områden som användes för dagvård, i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna;

3) den i barnavård och uppfostran deltagande personalen och dess uppgifter; samt

4) övriga angelägenheter som anses nödiga.

Reglemente för enskilt daghem skall i tillämpliga delar innehålla de i 1 mom. 2―4 punkterna nämnda bestämmelserna samt bestämmelser om sammansättningen av daghemmets direktion, hur den tillsattes och dess uppgifter.

11 §.

Socialnämnden skall, sedan i 28 § 1 mom. lagen om barndagvård stadgad anmälan om bedrivande av barndagvårdsverksamhet inkommit, omedelbart verkställa granskning på dagvårdsplatsen samt tillse, att dagvårdsplatsen och den vård som där meddelas uppfyller de sanitära och andra fordringar som uppställts för dagvården.

Socialnämnden skall över ovan i 1 mom. avsedda bedrivare av dagvårdsverksamhet föra förteckning enligt av socialstyrelsen utfärdade instruktioner.

12 §.

I 15 § lagen om barndagvård avsedd statsandel för driftskostnaderna skall sökas hos socialstyrelsen under kalenderåret efter redovisningsåret. Till ansökningen skall fogas av socialstyrelsen förordnad utredning.

13 §.

Närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av socialstyrelsen.

14 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1973.

Socialstyrelsen kan under fem års tid efter denna förordnings ikraftträdande bevilja undantag i fråga om i 6 § 2 mom. stadgade antal barn som får skötas tillsammans.

Helsingfors den 16 mars 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.