151/1973

Given i Helsingfors den 16 februari 1973.

Lag om ändring av 12 kap. 1 § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 12 kap. 1 § 1 mom. rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lagen den 14 januari 1972 (21/72), som följer:

12 kap.

Om parterna.

Förande av parts talan.
1 §.

Talan för omyndig, som är part i tvistemål eller målsägande i brottmål, föres av hans förmyndare eller annan lagligen förordnad företrädare för honom. Äger omyndig rätt att råda över det, som är föremål för tvist eller mot vilket brott riktat sig, eller gäller tvisten eller brottet rättshandling, som han är behörig att företaga, äger den omyndige likväl rätt att ensam föra sin talan i målet.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1973.

Helsingfors den 16 februari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.