52/1973

Given i Helsingfors den 19 januari 1973.

Lag om konstindustriella högskolan.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Konstindustriella högskolan har till uppgift att meddela teoretisk och praktisk undervisning på det konstindustriella området och därtill anslutna yrkesområden, att utbilda teckningslärare, att bedriva forskningsarbete inom de områden som är företrädda vid högskolan samt att även annars främja utvecklingen på dessa områden.

Vid högskolan finns en utbildningscentral, där även annan undervisning än undervisning på högskolenivå kan meddelas.

2 §.

Högskolan är underställd undervisningsministeriet.

3 §.

Vid högskolan kan inrättas rektors-, föreståndares för utbildningscentralen, professors-, överlärar-, lektors- och sekreterartjänster. Tjänsterna kan även vara tjänster med avtalslön.

Vid högskolan kan inom ramen för statsförslaget även anställas assistenter och andra extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och timlärare samt personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §.

Högskolans undervisnings- och examensspråk är finska och svenska. Den gemensamma undervisningen meddelas på finska, och den personliga handledningen sker på studerandens modersmål. Studerande äger rätt att vid förhör och examina använda finska eller svenska språket.

Utländsk lärare, som antingen tillfälligt eller enligt 84 § regeringsformen ordinariter förordnats till lärare vid högskolan, får som undervisningsspråk använda även annat språk än högskolans undervisningsspråk.

Högskolans ämbetsspråk är finska. Enskild person äger likväl rätt att i eget ärende använda sig av svenska språket och att erhålla expedition på detta språk.

5 §.

För erhållande av tjänst eller befattning vid högskolan fordras, att sökande till tjänsten eller befattningen på sätt som genom förordning stadgas ådagalagt, att han tillräckligt behärskar finska språket. Beträffande den kunskap i svenska språket, som fordras av innehavare av tjänst eller befattning, stadgas likaledes genom förordning.

6 §.

Angående högskolans förvaltning stadgas genom förordning.

I förvaltningsorganen med många medlemmar bör lärarna, högskolans övriga personal och studerandena vara opartiskt företrädda.

7 §.

Till vakant professur kan på kallelse utnämnas person, vars kompetens för tjänsten är uppenbar och vars utnämnande med hänsyn till högskolans uppgift är ändamålsenligt.

8 §.

Högskolan äger rätt att mottaga donations- och testamentsmedel, om vilkas förvaltning och användning stadgas genom förordning.

9 §.

Om inrättande med donationsmedel av professur eller annan lärartjänst eller befattning vid högskolan stadgas i vatt fall for sig genom förordning. Innehavare av sådan tjänst eller befattning har samma rättigheter och i tillämpliga delar samma skyldigheter som annan motsvarande lärare vid högskolan.

10 §.

Högskolan och dess institutioner kan för statens och kommunala myndigheters samt för enskildas och samfunds räkning utföra av dem beställda undersöknings- och andra serviceuppdrag. Angående de avgifter, som skall uppbäras för beställda undersökningar och serviceuppdrag, stadgas genom förordning.

I 1 mom. avsedda avgifter bestämmes enligt de i lagen den 17 oktober 1942 om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar, (806/42) stadgade allmänna grunderna.

11 §.

Närmare stadganden angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973, och genom den upphäves lagen den 8 januari 1965 om Konstindustriella läroverket (3/65).

Innan denna lag träder i kraft kan åtgärder vidtagas, vilka är nödiga för att högskolans verksamhet skall kunna inledas vid lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 19 januari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.