942/1972

Given i Helsingfors den 29 december 1972.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för företagare.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 4 och 14 §§ förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare (668/69) samt fogas till förordningen en ny 12 a § som följer:

4 §.

Pensionsanstalt och pensionsskyddscentralen är skyldiga att på begäran åt företagare lämna av dem innehavda uppgifter, som rör företagarens fribrev eller eljest hans rätt till pension. Likaledes är pensionsanstalt skyldig att på begären åt person, sammanslutning eller samfund, som avses i 9 § 3 mom. lagen om pension för företagare, lämna uppgifter, som inverkar på i sagda moment avsedd ansvarighet.

12 a §.

Pensionsanstalten kan vid behov infordra av pensionstagaren utredning om, att han fortfarande uppfyller förutsättningarna för erhållande av pensionen. Har pensionstagaren icke förebragt sagda utredning inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid, kan pensionsanstalten besluta, att pensionens utbetalning avbrytes, tills utredningen inkommit.

14 §.

Understiger beloppet av ålders- eller familjepension eller sådan full invalidpension, vars storlek icke bestämts med tillämpning av 6 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare, utan det i 12 § avsedda avdraget 20 mark i månaden, äger pensionsanstalt rätt att med pensionstagarens samtycke erlägga pensionen i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder. Den som erhållit dylik betalning i ett för allt är därefter icke i anledning av samma pensionsfall berättigad till pension på grund av den företagarverksamhet, på grund av vilken pension, som motsvarar det utbetalade beloppet, skulle ha erlagts. Har för bestämd tid beviljad invalidpension utbetalats i ett för allt, må pensionstagaren likväl beviljas pension för den tid hans arbetsoförmåga fortfar efter den bestämda tidens utgång.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1973.

Helsingfors den 29 december 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.