941/1972

Given i Helsingfors den 29 december 1972.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 1, 4 och 15 §§ förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare (667/69) samt fogas till förordningen en ny 13 a § som följer:

1 §.

Vid tillämpningen av 2 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare anses av de i 2 § inkomstskatteförordningen för gårdsbruk (352/68) avsedda skogsskatteområdena 1 och 2 området höra till södra Finland, 3―6 området till mellersta Finland och 7―10 området till norra Finland.

Såsom odlad jordbruksjord anses åker och trädgård. Såsom växtlig skogsmark anses skogsmarker, som hör till någon av de i 1 § inkomstskatteförordningen för gårdsbruk avsedda skatteklasserna, eller, därest skatteklassificering enligt sagda förordning icke verkställts, till någon av dem vid senast verkställda beskattning hänförda skogsmarker.

4 §.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och pensionsskyddscentralen är skyldiga att på begäran åt lantbruksföretagare lämna av dem innehavda uppgifter, som rör lantbruksföretagarens fribrev eller eljest hans rätt till pension. Likaledes är pensionsanstalten skyldig att på begäran åt person och sammanslutning, som avses i 10 § 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare, lämna uppgifter, som inverkar på i sagda moment avsedd ansvarighet.

13 a §.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kan vid behov infordra av pensions tagaren utredning om, att han fortfarande uppfyller förutsättningarna för erhållande av pensionen. Har pensionstagaren icke förebragt sagda utredning inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid, kan pensionsanstalten besluta, att pensionens utbetalning avbrytes, tills utredningen inkommit.

15 §.

Understiger beloppet av ålders- eller familjepension eller sådan full invalidpension, vars storlek icke bestämts med tillämpning av 6 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare, utan det i 13 § avsedda avdraget 20 mark i månaden, äger pensionsanstalt rätt att med pensionstagarens samtycke erlägga pensionen i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder. Den som erhållit dylik betalning i ett för allt är därefter icke i anledning av samma pensionsfall berättigad till pension på grund av den företagarveriksamhet, på grund av vilken pension, som motsvarar det utbetalade beloppet, skulle ha erlagts. Har för bestämd tid beviljad invalidpension utbetalats i ett för allt, må pensionstagaren likväl beviljas pension för den tid hans arbetsoförmåga fortfar efter den bestämda tidens utgång.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1973.

Helsingfors den 29 december 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.