940/1972

Given i Helsingfors den 29 december 1972.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 16 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/62), sådant sagda lagrum lyder i förordningen den 16 december 1966 (642/66), samt fogas till förordningen en ny 14 a § som följer:

14 a §.

Pensionsanstalten kan vid behov infordra av pensions tagaren utredning om, att han fortfarande uppfyller förutsättningarna för erhållande av pensionen. Har pensionstagaren icke förebragt sagda utredning inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid, kan pensionsanstalten besluta, att pensionens utbetalning avbrytes, tills utredningen inkommit.

16 §.

Understiger beloppet av ålders- eller familjepension eller sådan full invalidpension, vars storlek icke bestämts med tillämpning av 7 § 1 mom. pensionslagen, 20 mark i månaden, äger arbetspensionskassa rätt att med pensionstagarens samtycke erlägga pensionen i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder. Den, som erhållit dylik betalning i ett för allt, är därefter icke i anledning av samma pensionsfall berättigad till pension på grundvalen av de arbetsförhållanden, med stöd av vilka pension, som motsvarar det utbetalade beloppet, skulle hava erlagts. Har för bestämd tid beviljad invalidpension utbetalats i ett för allt, må pensionstagaren likväl beviljas pension för den tid hans arbetsoförmåga fortfar efter den bestämda tidens utgång.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1973.

Helsingfors den 29 december 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.