893/1972

Given i Helsingfors den 29 december 1972.

Lag angående ändring av lagen om avbetalningsköp.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 3 § 3 mom. och 9 § 1 mom. lagen den 18 februari 1966 om avbetalningsköp (91/66) samt fogas till lagen nya la och 19 a §§ som följer:

1 a §.

Angående avbetalningsköp skall på särskild blankett uppgöras daterat skriftligt avtal, vilket skall undertecknas av säljaren eller av en företrädare för honom samt av köparen. Avtalet skall uppgöras i två exemplar, ett för köparen och ett för säljaren. I avtalet skall jämte övriga köpevillkor även angivas godsets kontantpris.

Vid avbetalningsköp äger säljaren, såvida annat ej följer av denna lags stadganden om försummelse av köparens betalningsskyldighet, icke rätt att av köparen kräva särskild betalning av ränta, gottgörelse eller ersättning, såframt dennas markbelopp och grund icke är angivna i det ovan i 1 mom. avsedda avtalet.

3 §.

Är det uppenbart, att det i avtalet angivna kontantpriset är högre än det pris, för vilket säljaren då avtalet ingicks skulle ha sålt godset kontant, skall det lägre priset anses såsom kontantpris då i 2 mom. 2 punkten avsedd uträkning uppgöres.

9 §.

Säljaren äger, om avtal uppgjorts på sätt varom i 1 a § 1 mom. stadgas rätt att hos utmätningsmannen på den ort, där köparen bor eller godset finns, ansöka om handräckning för godsets återtagande.


19 a §.

Handels- och industriministeriet skall genom beslut utfärda närmare bestämmelser om de blanketter som vid avbetalningsköp skall användas av säljaren. Ministeriet skall likaså genom beslut utfärda nödiga bestämmelser om vad säljare skall iakttaga vid prisannonsering då han bjuder ut gods på avbetalningsvillkor. Säljare är, om ministeriet så bestämmer, skyldig att för övervakningen av verkställigheten av denna lag lämna ministeriet eller annan myndighet uppgifter om ingångna avbetalningsköp.

Säljare, vilken icke iakttagit bestämmelserna i beslut, som utfärdats med stöd av 1 mom., eller vilken utan giltigt skäl uraktlåtit att inom utsatt tid tillställa myndighet krävda uppgifter, skall dömas till böter. Har säljare icke följt ministeriets föreskrift om lämnande av uppgifter, kan länsstyrelsen på begäran av ministeriet genom föreläggande av vite tvinga honom att fullgöra sin skyldighet, såframt icke vid domstol straff yrkats för vederbörande med anledning av nämnda försummelse och det i samband därmed yrkats att han ålägges lämna de uppgifter han försummat att giva.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973. På avbetalningsavtal, som uppgjorts före denna lags ikraftträdande, skall dock den tidigare lagen äga tillämpning.

Helsingfors den 29 december 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.