845/1972

Given i Helsingfors den 21 december 1972.

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde upphäves 30, 31 och 32 §§ folkpensionsförordningen den 7 december 1956 (594/56), sistnämnda paragraf sådan den lyder i förordningen den 26 augusti 1957 (291/57), samt ändras 57 och 58 §§ som följer:

57 §.

Folkpensionerna inbetalas på pensions tagarens konto i penninginrättning. Pensions tagaren äger rätt att välja sagda penninginrättning. Pensionsraterna må utbetalas gruppvis under olika dagar av pensionsperioden.

Beträffande den utredning, som kräves vid lyftande av pension i penninginrättning, iakttages vad i fråga om konton i penninginrättningar särskilt är stadgat eller föreskrivet.

58 §.

Pension må utbetalas på ändamålsenligt sätt, som avviker från vad i 57 § stadgas, då pensionen erlägges till socialnämnd eller då inbetalning av pension på konto i penninginrättning icke bör anses ändamålsenlig. Pensionsanstalten äger rätt att föreskriva, vilken utredning som härvid skall företes, då pension lyftes.

Vad i 57 § är stadgat gäller även den, åt vilken pension enligt förordnande skall utbetalas.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1973.

Folkpensionsanstalten äger rätt att bestämma, till vilken penninginrättning de pensioner skall utbetalas, som beviljats före denna förordnings ikraftträdande och som icke på anhållan av pensions tagare inbetalas till penninginrättning, då förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 1972.

Vid förfall för Republikens President Statsministerns ställföreträdare
Ahti Karjalainen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.