810/1972

Given i Helsingfors den 15 december 1972.

Lag om inteckning i bil.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Lastbil och buss, som är införd i bilregistret, kan intecknas till säkerhet för fullgörande av skriftlig förbindelse i penningar.

Angående intecknande av släpvagn, som godkänts för koppling till lastbil och är införd i släpvagnsregistret, gäller på motsvarande sätt vad om inteckning i lastbil och buss är stadgat.

Nedan i denna lag avses med bil lastbil och buss samt släpvagn som godkänts för koppling till lastbil.

2 §.

Inteckning får icke fastställas i flera bilar till säkerhet för en och samma förbindelse.

Bil, som är införd i bilregistret eller kan införas i detta och släpvagn, som är införd i släpvagnsregistret eller kan införas i detta, får inte pantsättas såsom bandtången pant.

3 §.

Inteckning kan sökas av bilens ägare eller av den, till vilken förbindelsen skall fullgöras. Ansökan skall göras skriftligen och till den skall fogas den förbindelse, på grundvalen varav inteckningen sökes, samt, ifall samtycke till inteckningen icke tecknats på denna, skriftligt samtycke till inteckningen.

Inteckningsärende handlägges av bilregistercentralen.

Inteckning fastställes genom anteckning i registret.

4 §.

Inteckning får ej fastställas, om icke den som samtyckt till inteckningen, i registret är antecknad såsom ägare till bilen.

Inteckning får icke fastställas i bil, som är under utmätning eller tillhör konkursbo.

5 §.

Med stöd av denna lag fastställd inteckning medför panträtt i bilen och i dess tillbehör samt i ersättning, som ägaren med anledning av skada som drabbat bilen är berättigad att uppbära med stöd av försäkring eller på annan grund.

Denna panträtt har samma förmånsrätt som bandtången pant, likväl så, att den som innehar bil med rätt att kvarhålla den till säkerhet för sin fordran äger rätt att först utfå sin fordran och att lönerna åt den intecknade bilens chaufför och hjälpkarl för de senaste sex månaderna skall utgå före intecknad fordran.

Inteckning som fastställts medan bil är utmätt eller tillhör konkursbo, men innan bilregistercentralen underrättats om utmätningen eller konkursen, är utan verkan.

6 §.

Inteckning gäller i tio år från den dag då den fastställdes.

Inteckningen skall förnyas inom tio år från den dag, då den blivit fastställd, vid äventyr att inteckningen annars förfaller. Då anhållan om förnyelse av inteckning göres, skall förbindelsen i original uppvisas för bilregistercentralen.

Har skriftlig förbindelse förkommit, gäller vad om förnyande av inteckning i fast egendom i motsvarande fall är stadgat.

7 §.

Har skriftlig förbindelse, till säkerhet för vars fullgörande fastställd inteckning är i kraft, kommit i bilägarens hand, kan han utgiva den ånyo, varvid den rätt, som inteckningen medför, förblir i kraft.

8 §

Den som helt eller till en del önskar döda inteckning, på grund av att skuldförbindelsen är fullgjord eller på annat sätt upphört att gälla eller att sökanden eljest är berättigad att förfoga över förbindelsen, är skyldig att uppvisa förbindelsen i original för bilregistercentralen, som kan döda inteckningen genom anteckning i registret.

9 §.

Önskas ändring i inteckningars prioritetsordning, skall därvid i tillämpliga delar förfaras så som om dödande av inteckning är stadgat.

10 §.

Har inteckningshavare, efter det bilen övergått till ny ägare, låtit inteckningen utan samtycke av förbindelsens utfärdare helt eller till en del dödas eller förfalla eller dess prioritetsordning försämras och kan förbindelsens innehåll till följd därav icke uttagas ur bilen, är utfärdaren av förbindelsen ävensom sådan ägare av bilen som övertagit skulden, men därefter överlåtit bilen till annan, fria från ansvar för förbindelsen.

11 §.

Försämras den intecknade bilens skick så, att inteckningshavarens säkerhet avsevärt nedgår, är inteckningshavaren berättigad att utfå sin fordran, även om den icke ännu förfallit till betalning.

12 §.

Inteckningsärendena skall utan dröjsmål upptagas till behandling och avgöras i den ordning de tillställts bilregistercentralen, och varje ärende skall slutbehandlas den dag det inkommit.

Har ärende tillställts bilregistercentralen innan det fastställts att annat ärende rörande samma bil blivit registrerat, skall ansökningarna behandlas och avgöras som om de skulle ha tillställts centralen samtidigt.

13 §.

I inteckningsärenden uppgöres protokoll som utvisar dagen då ärende handlägges, sökandens namn samt i korthet vad som tilldragit sig i saken.

Protokollsutdrag utfärdas icke till sökanden, om han ej anhållit därom.

14 §.

I registret skall antecknas datum för förbindelsen, vem som utfärdat förbindelsen och till vem och på vilket belopp den är ställd samt räntans belopp.

I registret och på den skriftliga förbindelsen skall även antecknas fastställande, förnyelse och dödande av inteckning samt ändring av prioritetsordning.

15 §.

Tages i register införd bil i mät, belägges den med kvarstad eller utfärdas försäljnings- eller skingringsförbud för den eller upplåtes ägarens egendom till konkurs, skall åtgärden samt dagen, då utmätning eller beläggandet med kvarstad ägt rum, skingringsförbud utfärdats eller konkurs inletts, antecknas i registret.

Den som verkställer utmätning och beslag eller meddelar skingringsförbud, eller ock konkursdomstolen skall ofördröjligen till bilregistercentralen insända uppgifter för införande i registret av ovan i 1 mom. nämnda anteckningar.

Företes för bilregistercentralen utredning om att utmätning, kvarstad, skingringsförbud eller konkurs återgått, förfallit eller eljest upphört att gälla, skall även detta antecknas i registret.

16 §.

Bil, i vilken inteckning är fastställd eller om vars intecknande ansökan är ingiven till bilregistercentralen, får icke avföras ur registret så länge inteckningen är i kraft.

17 §.

I fråga om gravationsbevis som utfärdats av bilregistercentralen skall i tillämpliga delar iakttagas vad om gravationsbevis rörande fastighet och om inteckningsregister är stadgat.

18 §.

Säljes bil i utmätningsväg, skall auktionsförrättaren före auktionens början från bilregistercentralen införskaffa gravationsbevis rörande bilen samt om auktionen underrätta inteckningshavare vars boningsort är känd.

Är förbindelse, till säkerhet för vars fullgörande inteckning beviljats, ställd till innehavaren eller har den genom överlåtelse kommit i annans hand, kan den skriftliga förbindelsens innehavare hos bilregistercentralen anmäla, att den innehas av honom, såframt han i de fall, i vilka underrättelse till inteckningshavare är föreskriven, vill erhålla sådan underrättelse.

19 §.

Ändring i bilregistercentralens beslut i ärende, som avses i denna lag, sökes genom besvär i Helsingfors hovrätt.

Missnöjesanmälan skall hos bilregistercentralen göras inom åtta dagar och besvärsskriften till samma myndighet ingivas inom trettio dagar från det beslutet utfärdades, vid äventyr att besvären eljest icke upptages till prövning. Besvärsskriften samt protokollet i ärendet ävensom övriga handlingar i saken skall bilregistercentralen jämte eget utlåtande ofördröjligen översända till hovrätten.

20 §.

I hovrättens utslag får ändring icke sökas, såframt icke högsta domstolen med stöd av 30 kap. 3 § 2 punkten rättegångsbalken beviljar fullföljdstillstånd.

Av utfärdat utslag skall hovrätten så snart som möjligt översända avskrift till bilregistercentralen och samtidigt återställa handlingarna i ärendet.

I denna paragraf nämnda ärenden skall i hovrätten handläggas i brådskande ordning.

21 §.

Om missnöjesanmälan, fullföljande av besvär samt avgörande av besvär skall anteckning göras i registret.

Sålunda gjord anteckning har samma verkan som om bilregistercentralen på anmälan eller ansökan omedelbart hade verkställt densamma.

22 §.

Såframt i denna lag icke annorlunda stadgas, skall i fråga om verkan av inteckningsbeslut samt även i övrigt i tillämpliga delar gälla vad om inteckning i fartyg är stadgat.

23 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas av justitieministeriet.

24 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973 och genom densamma upphäves lagen den 24 november 1950 om inteckning i buss (574/50).

Helsingfors den 15 december 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.