Nr 786./1972

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 1972.

Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående igenkänningstecken för fiske- och fångstfartyg.

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 13 § förordningen den 20 oktober 1972 708/72) angående registrering av och igenkänningstecken för fiske- och fångstfartyg beslutat:

1 §.

Igenkänningstecken för fartyg, varom stadgas i 9 § 1 mom. förordningen den 20 oktober 1972 (708/72) angående registrering av ocn inkänningstecken för fiske- och fångstfartyg, skall vara vitt på svart botten, i de skilda klasserna enligt följande föreskrifter:

I I klassen:

Den svarta bottnen skall ha en höjd av 40 cm och på längden sträcka sig 15 cm framom och lika långt bakom igenkänningstecknet.

Bokstäverna och siffrorna skall mäta 25 cm i höjd och 15 cm i bredd, förutom siffran 1, vars bredd skall vara 4 cm.

Bokstävernas och siffrornas stapelbredd skall vara 4 cm.

Mellanrummet mellan bokstäverna och siffrorna bör vara 8 cm.

Bokstäverna skall åtskiljas från sifferbeteckningen genom en på 8 centimeters avstånd från vardera anbragt vit kvadrat, vars sida är 4 cm.

I II klassen:

Den svarta bottnen skall ha en höjd av 25 cm och på längden sträcka sig 10 cm framom och lika långt bakom igenkänningstecknet.

Bokstäverna och siffrorna böra mäta 15 cm i höjd och 9 cm i bredd, förutom siffran 1, vars bredd skall vara 2,5 cm.

Bokstävernas och siffrornas stapelbredd skall vara 2,5 cm.

Mellanrummet mellan bokstäverna och siffrorna skall vara 5 cm.

Bokstäverna SF skall åtskiljas från sifferbeteckningen genom en på 5 cm avstånd från vardera anbragt vit kvadrat, vars sida är 2,5 cm.

I fråga om vardera klassen skall fartygs igenkänningstecken anbringas så högt som möjligt i fören eller på någon annan lämplig plats.

2 §.

Till fartyg hörande fångstbåt skall förses med enahanda igenkänningstecken som fartyget, varutöver på vardera sidan av dess akterdel skall anbringas en tilläggs siffra i vitt på svart botten, utvisande fångsbåtens ordningsnummer. Denna siffra skall ha samma storlek som siffrorna i båtens för.

3 §.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1973, och genom detsamma upphäves lantbruksministeriets beslut den 28 december 1961 angående igenkänningstecken för fiske- och fångsfartyg (578/61).

Helsingfors den 1 december 1972.

Jord- och skogsbruksminister
Erkki Haukipuro

Överinspektör
Heikki Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.