759/1972

Given i Helsingfors den 24 november 1972.

Lag angående ändring av lagen om fiske.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 84 § lagen den 28 september 1951 om fiske, sådan den lyder i lagen den 27 juli 1962 (403/62), samt ändras lagens 101 §, sådan den lyder i lagen den 30 december 1966 (763/66), som följer:

101 §.

I statsförslaget skall årligen för främjande av fiskerihushållningen upptagas ett anslag, som motsvarar minst det belopp, vilket, beräknat enligt medelantalet personer, som under de tre närmast föregående åren erlagt fiskevårdsavgift, och storleken av fiskevårdsavgiften för det löpande året, bör anses inflyta i fiskevårdsavgifter. För ändamålet skall likväl beviljas minst det belopp, som i fiskevårdsavgifter influtit året före det, för vilket statsförslaget är uppgjort. Anslaget användes för vård av fiskevatten, förbättrande av fiskstammen, upplysningsarbete i fiskeribranschen, stödjande av organisationernas i fiskeribranschen verksamhet, forsknings- och försöksverksamhet i anslutning till vården av fiskevatten samt för erläggande av de kostnader, som förorsakas av uppbörden av fiskevårdsavgiften. Ur anslaget kan understöd beviljas även fiskelag och fiskevårdssammanslutningar.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1972.

Helsingfors den 24 november 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Erkki Haukipuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.