573/1972

Given i Helsingfors den 24 juli 1972.

Lag om statsgarantier för fartygsanskaffningar.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Till säkerhet för krediter som givits för finansiering av fartygsanskaffningar, gjorda av finska företag som idkar rederirörelse, kan Statsgarantianstalten bevilja statsgarantier i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Kredit, som med stöd av denna lag garanteras av staten, benämnes nedan garantikredit.

2 §.

Garantikredit skall vara avsedd att användas för anskaffning av fartyg med en nettodräktighet av minst 19 registerton eller högst 10 år gammalt fartyg av samma storlek från Finland eller utlandet.

3 §.

Statsgaranti kan givas som säkerhet för garantikredits kapital, ränta och andra betalningar enligt kreditvillkoren.

Statsgarantin är i 10 kap. 8 § handelsbalken avsedd borgen. Då fråga är om utländsk kredit kan statsgaranti givas även som proprieborgen.

4 §.

För garantikrediten skall ställas av Statsgarantianstalten godkänd säkerhet, vilken även utgör säkerhet för garantianstaltens regressfordran. Då fråga är om utländsk kredit, skall för statsgaranti i stället för ovan avsedda säkerhet ställas motsäkerhet, som skall överlämnas i garantianstaltens besittning.

Ovan avsedda säkerhet eller motsäkerhet kan vara svagare än vad i 5 § lagen den 8 maj 1940 om statens lånefond (189/40 är stadgat.

Statsgaranti kan av synnerligt skäl givas även utan krav på ovan i 1 mom. avsedd säkerhet eller motsäkerhet.

5 §.

Garantikrediter får samtidigt vara utestående till ett sammanlagt belopp av högst 400 000 000 mark, räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet icke medräknade. Motvärdet av kredit i utländskt mynt beräknas härvid enligt den av Finlands Bank för ifrågavarande valuta noterade försäljningskursen vid den tidpunkt, då garantin beviljades.

6 §.

Då statsgaranti beviljas skall avseende fästas vid den lånefinansierade fartygsanskaffningens betydelse för erhållande av valutainkomster, inbesparing av valutautgifter eller för tryggande av utrikeshandelns transporter. Särskild uppmärksamhet skall ägnas företagets ekonomiska förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

7 §.

Beträffande i denna lag avsedda statsgarantier är i tillämpliga delar i övrigt gällande vad i lagen den 4 juli 1963 om statsgarantier för småindustri, medelstor industri samt för vissa andra näringsgrenar (375/63) jämte däri senare gjorda ändringar är stadgat.

Nämnda lags 5 § 1 mom. utgör icke hinder för beviljande av garanti.

8 §.

Statsrådet har befogenhet att utan krav på motsäkerhet, men i övrigt på villkor som statsrådet bestämmer ställa statlig proprieborgen för lån till ett sammanlagt belopp av högst 400 000 000 mark, räntor och andra betalningar som skall erläggas utöver kapitalet medräknade, vilka upptages av hypoteksbankerna för beviljande av i 1 § avsedda krediter. Motvärdet av kredit i utländskt mynt beräknas på ovan i 5 § nämnt sätt.

9 §.

Utfärdas i Ålands landskapslagstiftning erforderliga stadganden om att denna lag tillämpas i landskapet, kan genom förordning som gives med stöd av 20 § självstyrelselagen för Åland förordnas, att de uppgifter vilka enligt denna lag skulle ankomma på landskapets förvaltning, handhas av Statsgarantianstalten.

10 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

11 §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1972.

Helsingfors den 24 juli 1972.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Handels- och industriminister
Jussi Linnamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.