572/1972

Given i Helsingfors den 24 juli 1972

Lag om sammanslagningsersättningar och -understöd åt kommuner

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Då den kommunala indelningen ändras genom att kommun införlivas med annan kommun, erlägges till den utvidgande kommunen under i denna lag stadgade förutsättningar av statens medel ersättning eller understöd till förhindrande eller begränsning av de ökade bördor som ändringen i indelningen åsamkar kommunalhushållningen.

2 §

Om sammanslagning av kommuner på grund av kommunernas kommunform har till följd, att den utvidgade kommunen icke för vissa utgifter erhåller statsunderstöd, vilka hade bort erläggas till den införlivade kommunen, eller får mindre i understöd eller blir nödgad att bestrida utgifter, vilka den införlivade kommunen icke skulle ha varit skyldig att erlägga, erlägges till den utvidgade kommunen för det år, då ändringen i indelningen träder i kraft, och för de två närmast följande åren eller, om den utvidgade kommunen är en före år 1959 grundad stad, för de närmast följande fyra åren sammanslagningsersättning av statens medel.

3 §

Storleken av sammanslagningsersättningen för det första året bestämmes genom uträkning av, till vilket belopp de i 2 § avsedda utgifterna och statsunderstöden skulle ha uppgått under året före det år, då ändringen i indelningen trädde i kraft, om vederbörande kommuner redan då skulle ha varit sammanslagna, med beaktande av vilken den utvidgade kommunens bärkraftsklass då enligt beräkning borde ha varit, jämfört med det sammanlagda beloppet för dessa utgifter och statsunderstöd i kommunerna under sagda år.

I uträkningen beaktas kapitalutgifterna icke till beloppet av de verkliga utgifterna, utan till det belopp som de under de senaste fem åren före ikraftträdande av ändringen i indelningen i medeltal utgjort om året.

4 §

För de följande åren utgör sammanslagningsersättningen, om den utvidgade kommunen är köpning eller en efter år 1959 grundad stad, för det andra året 67 procent och för det tredje året 33 procent av det belopp, som skall erläggas för det första året. Är utvidgad kommun en före år 1959 grundad stad, utgör sammanslagningsersättningen för det andra året 80 procent, för det tredje året 60 procent, för det fjärde året 40 procent och för det femte året 20 procent av det belopp som skall erläggas för det första året.

Anordnas i utvidgad kommun under det år, under vilket ändringen i indelningen träder i kraft, i lagen om grunderna för skolsystemet (467/68) stadgad grundskoleundervisning, avdrages från beloppet av den för det första året utgående sammanslagningsersättningen, om den utvidgade kommunen är köping eller en efter år 1959 grundad stad, hälften av de utgifter för skolväsendet enligt folkskollagen (247/57), vilka ingår i sagda belopp i enlighet med den ovan i 3 § avsedda uträkningen. För det andra och det tredje året avdrages andelen av sagda utgifter i sin helhet. Anordnas grundskoleundervisning under det andra året, avdrages från det belopp som utgår för sagda år hälften av andelen av utgifterna för folkskolväsendet och för tredje året hela andelen av dessa utgifter. Anordnas sådan undervisning under det tredje året, avdrages från andelen av utgifterna för folkskolväsendet hälften av det för sagda år utgående beloppet. Är den utvidgade kommunen en före år 1959 grundad stad, göres avdragen enligt motsvarande grunder även för det fjärde och det femte året.

Sammanslagningsersättning erlägges ej, försåvitt dess belopp för året utgör mindre än 10 000 mark.

5 §

Om sammanslagning av kommuner av annan än i 2 § nämnd orsak har till följd sådana ändringar i kommunalförvaltningens ekonomiska resurser och i kommunalskattebördan samt i behovet av kommunalförvaltningens tjänster och i möjligheterna att tillhandahålla dem, att de försvårar en sakenlig organisering av kommunalförvaltningen och -hushållningen inom ramen för den utvidgade kommunen, erlägges till den utvidgade kommunen för det år, under vilket ändringen i indelningen träder i kraft, och för de två närmast följande åren sammanslagningsunderstöd av statens medel.

6 §

Storleken av sammanslagningsunderstödet för set första året bestämmes enligt prövning så, att understödet, med beaktande av behovet och billighetshänsyn, blir ett tillräckligt stöd för att de av sammanslagningen av kommunerna föranledda svårigheter, som avses i 5 §, skall kunna övervinnas.

Vid ovan avsedd prövning skall uppmärksamhet fästas vid kommunernas ekonomiska ställning och vid skattetungan för kommunernas skattskyldiga samt vid de skillnader som i dessa avseenden råder mellan kommunerna, vid de merutgifter sammanslagningen av kommunerna medför i övergångsskedet och vid de inbesparingar, som uppstår såsom motvikt mot dessa, samt vid andra på saken inverkande omständigheter.

7 §

Sammanslagningsunderstödet utgör för det andra året 67 procent och för det tredje året 33 procent av det belopp som skall erläggas för det första året. Vad i 4 § 3 mom. är stadgat om sammanslagningsersättning gäller även sammanslagningsunderstöd.

8 §

Vid bestämmandet av uttaxering per skattöre under det första året efter ikraftträdandet av ändring i indelningen, särskilt för sig för den utvidgade kommunens förra område och särskilt för sig för det till kommunen anslutna området, såsom därom är stadgat, tillgodoräknas det belopp av sammanslagningsersättning eller -understöd, som skall erläggas för nämnda år, de skattskyldiga inom det område, där den beräknade uttaxeringen per skattöre annars skulle bli högre. Den del av det nämnda beloppet, som härvid måhända blir över, fördelas de skattskyldiga inom dessa områden till godo i den proportion antalet skattören inom det utvisar.

9 §

Vad ovan är stadgat om sammanslagning av kommun med annan kommun äger tillämpning även om något område från förstnämnda kommun samtidigt anslutes till en tredje kommun. I det fall att invånarantalet inom sagda område, enligt mantalskrivningen för året före det år då ändringen i indelningen trädde i kraft, utgjorde minst en fjärdedel av kommunens invånarantal. Tillämpas på anslutningen även av sådant område till här avsedd tredje kommun vas ovan om kommuns sammanslagning med annan kommun är stadgat.

Bildas av områden, vilka hör till två eller flera kommuner, en ny kommun sålunda, att åtminstone en av de ifrågavarande kommunerna samtidigt upplöses, äger vad ovan är stadgat motsvarande tillämpning. Härvid anses som kommun, till vilken annan kommun anslutes den kommun där den nya kommunens centralort är eller uppenbarligen kommer att vara belägen.

10 §

Sammanslagningsersättning och -understöd beviljar och dess belopp för det första året fastställer ministeriet för inrikesärendena på ansökan. Ansökan skall göras inom tre månader från utgången av sagda år. Till ansökan bör fogas av ministeriet föreskriven utredning, och denna skall tillställas länsstyrelsen som jämte eget utlåtande översänder den till ministeriet. Ministeriet införskaffar av kommunernas centralorganisation eller -organisationer utlåtande över ansökningen.

Angående avdrag, som i enlighet med 4 § 2 mom. skall göras från sammanslagningsersättning, besluter ministeriet för inrikesärendena.

11 §

Sammanslagningsersättning och -understöd utbetalas för det första året inom en månad från det beloppet för ersättningen eller understödet blivit fastställt och för de följande åren före utgången av juni månad ifrågavarande år.

12 §

Ministeriets för inrikesärendena beslut om beviljande av sammanslagningsersättning, om fastställande av ersättningens storlek eller om verkställande av ovan i 4 § 2 mom. nämnt avdrag må icke upphävas, ändras eller återbrytas på grund av besvär eller extraordinärt ändringssökande, förutom då det visas, att ersättning som förvägrats skall erläggas eller att ersättningens belopp skall vara minst 10 procent större eller mindre än det belopp, till vilket det fastställts.

I ministeriets beslut om beviljande av sammanslagningsunderstöd och om fastställande av dess belopp får ändring icke sökas.

13 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

14 §

Denna lag tillämpas på kommuner, beträffande vilka ändring i den kommunala indelningen träder i kraft tidigast vid ingången av år 1973 och senast vid ingången av år 1977.

Vid tillämpningen av denna lag skall 81 § 3 mom. folkskollagen, sådant detta lagrum lyder i lagen den 5 januari 1967 (11/67), icke tillämpas.

Helsingfors 24 juli 1972

Republikens President
URHO KEKKONEN

Tf. Minister för inrikesärendena
Pekka Paavola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.