555/1972

Given i Nådendal den 11 juli 1972.

Lag om justering av vissa statens pensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Vad i 16 § lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) är stadgat om justering av pension, gäller på motsvarande sätt justering av sådana pensioner, som med stöd av särskilda lagar och förordningar beviljats eller framdeles beviljas person, som varit i statens tjänst, eller person, som har rätt till pension av statsmedel, i tillämpliga delar enligt samma stadganden eller på samma grunder som person, vilken varit i statens tjänst.

2 §.

Vad i 11 § lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68) är stadgat om justering av familjepension, gäller på motsvarande sätt justering av sådana familjepensioner, som med stöd av särskilda lagar och förordningar beviljats eller framdeles beviljas efter person, som varit i statens tjänst, samt justering av sådana familjepensioner, som av statsmedel beviljats eller framdeles beviljas, i tillämpliga delar enligt samma stadganden eller på samma grunder som familjepensioner efter person, som varit i statens tjänst.

3 §.

Vad i 1 och 2 §§ är stadgat gäller på motsvarande sätt justering av sådana pensioner och familjepensioner, som beviljats eller framdeles beviljas med stöd av lagen den 20 augusti 1948 om riksdagsmans rätt till pension (618/48) eller lagen den 14 juli 1967 om familjepension efter riksdagsman (330/67).

4 §.

Det årliga beloppet av pension, justerad enligt denna lag, avrundas på samma sätt som vid beviljande av pension.

5 §.

Statskontoret verkställer varje kalenderår justering av pensionernas belopp i enlighet med denna lag.

6 §.

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

7 §.

Denna lag tillämpas räknat från den 1 januari 1972, och genom densamma upphäves lagen den 9 juni 1960 om justering av statens pensioner (278/60) jämte däri senare gjorda ändringar.

Då pensioner första gången justeras i enlighet med denna lag räknat från den 1 januari 1972, anses det belopp som skall justeras vara pensionens belopp den 31 december 1971. Detta belopp anses motsvara det av social- och hälsovårdsministeriet för år 1971 fastställda löneindextalet 216.

Nådendal den 11 juli 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.