399/1972

Given i Helsingfors den 19 maj 1972.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern upphäves i förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) 5 § 3 mom., 6 och 75 §§, 96 § 3 mom., 131, 168, 189, 203, 211, 222 och 227 §§, av sagda lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 17 maj 1963 (236/63), ändras 1 §, 5 § 1 mom., 9―12 §§, 13 § 5 mom., 20 och 27 §§, 29 § 1 mom., 54 §, 88 § 1 mom., 94 §, rubriken på 18 kap., 169―173 §§, 175―185 §§, rubriken på 19 kap., 186 § 1 mom., 187 och 188 §§, 20 kap., rubriken på 21 kap., 200 och 201 §§, 202 § 2 mom., 204, 212, 224, 225, 228, 230 och 236 §§, av sagda lagrum 10, 54, 94, 180 och 201 §§ sådana de lyder ändrade genom förordning av den 17 maj 1963 (236/63) samt 177 och 181 §§, delvis ändrade genom sagda förordning, 169 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 18 juni 1964, 19 december 1969 och 26 mars 1971 (371/64, 862/69, 239/71), 179 § sådan den lyder i förordning av den 8 december 1967 (536/67) och 212 § sådan den lyder i förordning av den 15 december 1967 (561/67), samt fogas till förordningens 13 § ett nytt 6 mom. ävensom till förordningen i stället för den genom förordning av den 18 juni 1964 (371/64) upphävda 174 § en ny 174 § och i stället för den genom förordning av den 11 september 1964 (466/64) upphävda 233 § en ny 233 § som följer:

1 §.

Förordnande till lantmäteriförrättning, som avses i lagen om skifte, skall ansökas skriftligen hos lantmäteribyrån. I ansökningen bör uppgivas vilka lägenheter eller ägor förrättningen är avsedd att beröra samt sökandens postadress. Till ansökan bör fogas utredning om att sökanden är berättigad att begära förrättning samt, försåvitt sökanden icke är fastighetsägare, säkerhet för förrättningskostnaderna. Då styckning sökes, må säkerhet likväl icke fordras.

Gäller förrättning lägenheter eller områden i skilda lantmäteridistrikt eller anser sig lantmäteribyrån icke eljest kunna meddela sökt förordnande till förrättning, skall den hänskjuta ansökningen till lantmäterikontoret iför avgörande och därom underrätta sökanden.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat kan ansökan om förordnande till avstyckning av outbrutet område från sådan lägenhet, beträffande vilken styckningsförrättning redan är anhängig, vid denna förrättning lämnas till förrättningsingenjören.

5 §.

Vid ansökan om klyvnings-, stycknings-, ägobytes- och servitutsförrättning samt om i 240, 241 och 243 §§ lagen om skifte nämnda förrättningar skall till ansökningen fogas, vid ansökan om styckning och om frivilligt ägobyte likväl endast vid behov, av lantmäterikontoret utfärdat jordregisterutdrag för de lägenheter eller andra jordregisterenheter som förrättningen är avsedd att beröra. Till ansökan om skifte, klyvning undantagen, skifteskomplettering som avses i 231 § lagen om skifte, tvångsbyte av ägor, i 3 § 2 mom. av förordningen om skifte avsedd styckning ävensom i 237 § 2 mom. samt 238 och 239 §§ lagen om skifte avsedd servitutsförrättning skall fogas utdrag ur mantalslängd, som utvisar lägenheternas ägare och innehavare.


9 §.

Uppfyller ansökan ovan i detta kapitel stadgade krav och föreligger icke uppenbart hinder för förrättningens eller uppdragets verkställande, skall lantmäteribyrån meddela förordnande om verkställande av förrättningen eller uppdraget.

Äro ansökningshandlingarna bristfälliga, kan lantmäteribyrån bereda sökanden tillfälle att komplettera dem. Är endast det till ansökan fogade utdraget ur jordregister eller ur mantalslängd bristfälligt, kan förordnande till förrättning likväl givas, och åligger det härvid förrättningsingenjören att rätta till bristfälligheten.

I lantmäteribyrås avgörande, varigenom sökande beretts tillfälle att komplettera ansökningshandlingarna eller varigenom förordnande om verkställande av förrättning eller uppdrag givits, får ändring ej sökas.

Vad i 1―3 mom. är stadgat om lantmäteribyrå, äger motsvarande tillämpning på lantrnäterikontor, när ansökan om förordnande till förrättning hänsikjutits till dess avgörande. Meddelar lantmäterikontoret icke förordnande till förrättning, skall kontoret fatta beslut i anledning av ansökan. Beslutet skall tillsändas sökanden i tjänsteväg och ansökningshandlingarna återställas, fogade till beslutet.

10 §.

Förrättningsingenjör, som förordnats att förrätta nyskifte, skall i samband därmed utan särskilt förordnande på sakägares anmodan verkställa klyvning av lägenhet. Har förrättningsingenjören erhållit förordnande endast att avskilja andel i lägenhet genom klyvning, äger han utan särskilt förordnande rätt att vid samma förrättning avskilja jämväl annan andel i lägenheten, såframt den som önskar avskiljande företer i 2 § stadgad utredning om sin rätt till sådant avskiljande och såframt laga förutsättningar därför eljest föreligger. Begäran härom jämte utredning skall framställas senast vid det förrättningssammanträde där skiftesläggningen avhandlas. Senare framställd begäran kan beaktas endast om detta ej vållar kännbart dröjsmål med eller förfång för förrättningens slutförande.

Vad i 1 mom. är stadgat om klyvning äger motsvarande tillämpning på skifte av vattenområde, tillandning och fristående samfällt område.

I samband med skifte, styckning, ägobyte eller rågång kan utan särskilt förordnande verkställas överföring av område, andel eller förmån från en lägenhet till en annan samt i 232 § lagen om skifte avsedd skifteskomplettering. Likaså må klyvning utan särskilt förordnande ändras till styckning när förutsättningar härför föreligga.

11 §.

Finner förrättningsingenjör i annat än i 10 § avsett fall vid verkställande av förrättning, att i samband därmed borde verkställas sådan annan förrättning, som honom givet förordnande icke förutsätter, eller att förrättning av annat slag än den förordnandet avser borde verkställas, skall han, om ingen av sakägarna motsätter sig det, hos lantmäteribyrån begära förordnande till sådan förrättning.

12 §.

Finner förrättningsingenjör, som förordnats till förrättning, sig vara jävig, skall han omedelbart därom underrätta lantmäteribyrån.

13 §.

Protokollet skall, färdigt utskrivet, omedelbart eller, om förrättningen fortgår, vid nästföljande sammanträde uppläsas. Protokollet skall undertecknas av förrättningsingenjören. Verkställes förrättning av lantmäteritekniker, som har förrättningsingenjörs befogenheter, skall protokollet undertecknas av denne.

Har anlitats godemän vid förrättning, skall protokollet undertecknas även av dem.

20 §.

Utlånas vid förrättning nödiga kartor och handlingar icke av lantmäterikontoret, skall förrättningsingenjören införskaffa kopior eller utdrag av dem eller annan utredning om deras innehåll.

27 §.

Vid undersökning av förutsättningarna för och omfånget av nyskifte skall syn förrättas och beskrivning uppgöras över ägoskiftenas på lägenhet antal, läge och allmänna art, torrläggningsmöjligheterna samt möjligheterna att förbättra skiftesläggningen, vägnätet och gränsdragningarna ävensom över utflyttningsplatser för lägenheter samt andra på saken inverkande omständigheter, varjämte nödiga nytto- och kostnadskalkyler böra uppgöras. Äro sakägarna ense om att nyskifte skall verkställas och överenskomma om dess omfång, och finner förrättningsmännen förutsättningarna för nyskifte uppenbart vara för handen, behöver sådan syn icke förrättas, ej heller sådan beskrivning samt nytto- och kostnadskalkyl uppgöras, som ovan föreskrivits. Sådan syn behöver ej förrättas, ej heller beskrivning samt nytto- och kostnadskalkyl uppgöras, om det även utan sådan utredning är uppenbart, att förutsättningar för nyskifte icke föreligga.

29 §.

Vid beräkningen av kostnaderna för nyskifte beaktas i 263 § 1 mom. lagen om skifte avsedda utgifter, staten tillfallande lantmäteriavgifter för förrättningen, utflyttningskostnaderna och kostnaderna för anläggning av vägar samt av skiftet förorsakade övriga kostnader och ölägenheter.


54 §.

Förrättningsingenjör för skiftesförrättning må i den avsikt som nämnes i 98 § 1 och 2 mom. lagen om skifte vända sig direkt till vederbörande vattendistrikt, väg- och vattenbyggnadsdistrikt eller centralskogsnämnd.

88 §.

Förrättningsingenjören skall för förrättningskostnadslikviden utarbeta och till förrättningshandlingarna foga en dagsverkslista, som för varje dag utvisar vilket arbete som utförts, vilka godemän och mätningskarlar som deltagit i arbetet samt huru många arbetsdagar eller -timmar som utförts för varje delägares i skiftet räkning. Förrättningsikostnadslikviden uppgöres antingen i slutet av dagsverkslistan eller i en särskild likvidbok eller i förrättningsprotokollet, och däri skall antecknas antalet dagsverken och deras penningvärde jämte övriga utgifter, som böra hänföras till förrättningskostnaderna, samt en fördelning som utvisar vilken del av förrättningskostnaderna som bör betalas av respektive delägare och huru den skall erläggas.


94 §.

Vid förrättning, i fråga om vilken staten kan deltaga i erläggandet av utflyttnings-, vägbyggnads-, torrläggnings- eller med dem jämförliga andra kostnader, skall förrättningsingenjören meddela delägarna i skiftet denna möjlighet samt för dem redogöra för vilka åtgärder som erfordras för erhållande av statens stöd.

Förrättningsingenjören skall även för sakägarna redogöra för under vilka förutsättningar av lantmäteriavgiften uppbäres endast en del eller anstånd med avgiftens betalning medgives och vilka åtgärder som erfordras för erhållande av dessa lättnader.

18 kap.

Jorddomstol.

169 §.

Jorddomstolarna är till antalet fyra, nämligen Åbo jorddomstol, Östra Finlands jorddomstol, Vasa jorddomstol och Norra Finlands jorddomstol.

Åbo jorddomstols domkrets omfattar Nylands län, Åba och Björneborgs län samt Tavastehus län, landskapet Åland samt av Mellersta Finlands län ett område som bildas av Multia och Uurainen kommuner, Jyväskylä landskommun, Säynätsalo, Muurame, Korpilahti och Leivonmäki kommuner samt den del av Mellersta Finlands län, som ligger söder om dem. Östra Finlands jorddomstols domkrets omfattar Kymmene, St Michels, Kuopio och Norra Karelens län samt den ovan icke avsedda delen av Mellersta Finlands län. Vasa jorddomstols domkrets omfattar Vasa län samt Norra Finlands jorddomstols domkrets Uleåborgs län och Lapplands län.

Åbo jorddomstol underlyder Åbo hovrätt och östra Finlands jorddomstol östra Finlands hovrätt samt Vasa jorddomstol och Norra Finlands jorddomstol Vasa hovrätt.

170 §.

Är jorddomstol uppdelad på två eller flera sektioner, är ordinarie jordrättsdomaren ordförande för första sektionen. På honom ankommer att förordna extraordinarie jordrättsdomare och jordrättsingenjörer till sektionerna ävensom bestämma om ärendenas fördelning mellan sektionerna. Ordningsföljden vid utförandet av de sektionen åliggande uppgifterna bestämmes av sektionens ordförande.

På framställning av ordinarie jordrättsdomaren kan justitieministeriet fastställa arbetsordning för jorddomstolen.

171 §.

Kompetensvillkor för befattningen som extraordinarie jordrättssekreterare är juris kandidatexamen eller motsvarande tidigare examen. Extraordmarie jordrättssekreterare antages för viss tid av hovrätten, sedan den hört ordinarie jordrättsdomaren.

Övriga extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer vid jordrätt antages av ordinarie jordrättsdomaren.

172 §.

Ordinarie jordrättsdomare skall tillse att för varje kommun väljes nämndemän i jorddomstolen samt föra förteckning över dem.

Kommunens styrelse skall utan dröjsmål underrätta jordrättsdomaren om val av nämndeman i jorddomstolen.

173 §.

Jorddomstol har ett kansli, vars cheft är jordrättsdomaren.

174 §.

Nödig lokal för jorddomstols kansli anskaffas genom justitieministeriets försorg.

175 §.

Jordrättsdomare skall meddela hovrätten, lantmäteristyrelsen och vederbörande lantmäterikontor jorddomstolens kanslis adress.

Hovrätten skall publicera densamma underlydande jorddomstolskansliers adresser i officiella tidningen i samma ordning, i vilken den förteckning som avses i 2 kap. 5 § 1 mom. rättegångsbalken publiceras.

176 §.

Jorddomstol skall föra diarium, vari ingående och utgående tjänsteskrivelser antecknas, samt förteckning över mål som inkommit till jorddomstolen för handläggning.

177 §.

Av alla utgående tjänsteskrivelser skall avskrift förvaras i jorddomstolens kansli.

178 §.

Jorddomstols protokoll och utslag skall för varje förrättning häftas och förses med löpande förvaringsnummer, som påtecknas akten samt antecknas i förvaringspärmens rubrik. Över så lunda uppkomna akter skall föras förteckning kommunvis.

179 §.

Kostnaderna för inbindning och förvaring av jorddomstols handlingar bestrides med statens medel.

180 §.

Matrikel över jordrättsdomare och jordrättsingenjörer föres av vederbörande hovrätt och över övriga tjänstemän vid Jorddomstol av jordrättsdomaren.

181 §.

Jordrättsdomare skall inom fyra månader från det utslag gavs tillsända länskontoret behöriga avskrifter av de utslag, varigenom part ålagts att till staten erlägga i 328 § 2 mom. och 329 § 2 mom. avsedda ersättningar. Indrivningen av sagda ersättningar ombesörjes av länskontoret.

182 §.

Närmare bestämmelser angående betalningen av de utgifter, som avses i 328 § lagen om skifte, utfärdas vid behov av justitieministeriet.

183 §.

Till jorddoimstol ingivna handlingar och kartor, vilka hänför sig till lanitmäteriförrättningar, skall ofördröjligen återställas när de icke längre behöves.

184 §.

Över böter som utdömts av Jorddomstol skall jordrättsdomaren föra saköresläingd. Angående uppgörandet av längden och om översändande av utdrag därur för verkställighet gäller vad som är stadgat om de saköreslängder vilka föres av häradshövding.

185 §.

Jordrättsdomare skall sända förteckning över de ärenden, som under året inkommit och avgjorts, och de ärenden, som är anhängiga vid årets utgång, till justitieministeriet inom 15 dagar efter utgången av året.

19 kap.

Hänskjutande av ärende till jorddomstol.

186 §.

Då förrättning skall underställas jorddomstolen, skall förrättningsingenjören vid förrättningssammanträde därom underrätta sakägarna. Lantmäteribyrån skall sända förrättningshandlingarna och kartan till lantmäterikontoret, som skall vidarebefordra dem, förgranskade, till jorddomstolens kansli.


187 §.

Ha besvär anförts över förrättning, skall lantmäterikontoret efter besvärstidens utgång översända besvärshandlingarna till jorddomstolens kansli. Därförinnan skall lantmäterikontoret, om ej ändringssökanden har ingivet duplett av besvärsskriften, på statens bekostnad av denna taga en avskrift, som, tills besvären äro avgjorda, skall uppbevaras i lantmäterikontoret till påseende.

Gälla besvär slutförd förrättning eller vid oavslutad förrättning fattat beslut eller vidtagen åtgärder i ärende, som nämnes i 312 § 5―9 punkterna lagen om skifte, skall lantmäteribyrån i god tid före jorddomstolens sammanträde insända handlingarna och kartan till lantmäterikontoret, som skall vidarebefordra dem, förgranskade, till jorddomstolens kansli. I andra fall skall förrättningsingenjören medtaga handlingarna och kartan till jorddomstolens sammanträde.

188 §.

Har förrättning underställts jorddomstolen för prövning eller ha besvär Över förrättning anförts och gälla besvären slutförd förrättning eller vid oavslutad förrättning fattat beslut i ärende som nämnes i 312 § 5―9 punkterna lagen om skifte, skall förrättningen, innan den upptages till behandling, av jorddomstolen, till nödiga delar förberedelsevis granskas av jordrättsingenjören. I samband med sådan granskning kan granskningar verkställas även på förrättningsplatsen.

Resultaten av granskning skola framläggas för jorddomstolen.

20 kap.

Handläggningen av mål vid jorddomstol.

190 §.

Jorddomstols sammanträden skall utsättas så, att flera förrättningar kan handläggas under samma resa, om ej därigenom förorsakas nämnvärt dröjsmål i handläggningen av ärende.

191 §.

Underställningar och besvär, som gäller nyskiften, skall av jorddomstolen handläggas i brådskande ordning före övriga mål, såvida fråga icke är om sådant nyskifte, vars egentliga ändamål är att skifta lägenheter, som samfällt äges av samma personer, mellan dem.

192 §.

Jordrättsdomare skall vid jorddomstolens sammanträde föra protokoll och på domstolens vägnar underteckna detsamma. Resultaten av syn, som förrättats av jorddomstolen eller dess medlemmar, skall antecknas i protokollet.

193 §.

Förklarar sig sakägare i enlighet med 173 § 1 mom. lagen om skifte nöjda med jorddomstolens utslag, innan det vunnit laga kraft, skall detta antecknas i utslaget.

194 §.

Då förrättning handlagts av jorddomstol skall jordrättsdomaren göra anteckning därom på kartan och i delningsboken eller, om sådana icke finnas, i annan motsvarande förrättningshandling.

195 §.

Jorddomstols utslag skall tillställas den sakägare, vars missnöjesanmälan föranlett ärendets upptagna till handläggning vid jorddomstolen eller, om dessa sakägare är flere, den av dem som utslaget enligt domstolens förordnande skall tillställas, inom fyra månader eller, såvitt missnöje med domstolens utslag anmälts, inom fyrtiofem dagar efter det utslaget avkunnats, i den ordning som gäller i fråga om överstyrande av häradsrätts protokoll till sakägarna. I övriga fall tillställes utslag sakägare endast på anhållan.

196 §.

Sakägare som anmält missnöje med jorddomstolens utslag skall utfå av honom rekvirerat utslag eller protokoll inom fyrtiofem dagar efter utslagets avkunnande.

197 §.

Förhindrar handlingarnas omfattning eller andra viktiga omständigheter utarbetandet av sådant utslag av jorddomstolen, som jämlikt 195 § skall tillställas sakägare, eller av sådant utslag eller protokoll, som i fall som namnes i 196 § rekvirerats hos jordrättsdomaren, inom i sagda paragrafer nämnd tid, skall jordrättsdomaren på anhållan till sakägaren utgiva ett reservationsintyg i vilket nämnes när handlingen blir färdigställd.

198 §.

Jordrättsdomare skall genom lantmäterikontorets förmedling avgiftsfritt tillsända lantmäteribyrån ett exemplar av jorddomstolens utslag samt vid behov utdrag ur protokollet före utgången av den tid, inom vilken sakägare bör erhålla sådant. På detta exemplar av utslaget skall även antecknas, huruvida missnöje med utslaget anmälts. Likaså skall de kartor och handlingar återställas, som då ännu innehas av jorddom stolen.

199 §.

Jordrättsdomare är pliktig att sända rekvirerade handlingar mot postförskott, om beställaren därom anhåller.

21 kap.

Sökande av ändring i jorddomstols utslag.

200 §.

Har missnöje med jorddomstols utslag anmälts hos lantmäterikontoret, skall kontoret översända meddelande därom till jordrättsdomaren.

Gör sakägare samtidigt skriftligen i 196 § avsedd rekvisition, skall även denna översändas till jordrättsdomaren.

201 §.

Lantmäterikontor skall, då besvärshandlingar Översändes till länsman, magistrat eller ordningsrätt, samtidigt meddela den myndighet, som förordnat det offentliga ombud som varit tillstädes vid förrättningen när besvärshandlingarna tillsänts sakägarna till påseende.

202 §.

Efter ovan nämnda tids förlopp skall länsmannen, magistraten eller ordningsrätten ofördröjligen återsända besvärshandlingarna (till lantmäterikontoret. Till besvärshandlingarna skall fogas intyg över den tid, under vilken ovannämnda kungörelse varit anslagen.

204 §.

Ett exemplar av högsta domstolens dom eller utslag skall genom lantmäteristyrelsens förmedling översändas till lantmäteribyrån för att fogas till förrättningshandlingarna. Avskrift av domen eller utslaget skall samtidigt översändas till lantmäteristyrelsen.

212 §.

Skola i 263 § 1 mom. lagen om skifte avsedda förrättningskostnader slutligt bestridas med statens medel eller förskjutas av staten, skola de betalas av laintmäteribyrån ur för ändamålet anvisade medel.

Lantmäterikontor skall tillse, att i 1 mom. avsedda kostnader, för vilkas betalning medel förskjutits av staten, blir indrivna hos de betalningsskyldiga.

Handräckningsmanskap, som skall till handahållas av staten, skall anskaffas av förrättningsingenjören.

224 §.

Jorddomstol och förrättningsingenjör äro berättigade att av myndigheterna erhålla nödig handräckning.

225 §.

Val av gode män skall av ordföranden i kommuns fullmäktige ofördröjligen delgivas länsstyrelsen och lantmäterikontoret.

Länsstyrelsen skall tillse, att i lagen om skifte stadgade gode män utses för respektive kommun.

228 §.

Med i 47 § 3 mom. lagen om skifte nämnda tekniska göromål avses kartläggning och avvägning av ägor, uppkvistning av omkretsrå, öppnande av ostridiga omkretsrår, som äro försedda med råmärken, och iståndsättning av råmärkena samt, då omkretsrås sträckning icke är oklar, uppsättning av vettare, uppgång och rörläggning av skiftesrår och andra nya rår, utpålning av stads- och byggnadsplan, räkning och mätning av träd för skogslikvid, erforderliga förberedande arbeten för andra likvider, planering av vägar och diken samt andra med dem jämförliga tekniska göromål.

230 §.

Såsom lantmäteriförrättning utföres järn vid uppdrag som enligt annan lagstiftning än skifteslagstiftningen skall utföras av lantmäteriingenjör, såsom i 19 § lagen den 14 juli 1898 om expropriation av fast egendom för allmänt behov avsedda utstakning av område som skall avträdas samt upprättande av karta och beskrivning, i 41 § lagen den 28 september 1951 om fiske (503/51) avsedd utmärkning och kartläggning av fredningsområde samt uppgörandet av i 3 § förordningen den 15 januari 1915 angående inskränkningar i vissa bolags och föreningars rätt att förvärva fastighet på landet avsett förslag till styckning. Vid sådan lantmäteriförrättning skall, såframt ej därom är annorlunda stadgat, i tillämpliga delar iakttagas vad om styckning är stadgat, likväl icke vad som gäller om ändringssökande.

Vad i 1 mom. är stadgat skall äga motsvarande tillämpning, när avvägning eller kartläggning och beskrivning av ägor verkställes utan samband med annan lantmäteriförrättning eller när syn förrättas för utredning av omständighet som sammanhänger med lägenhetssystemet, såsom för utredning av till vilken lägenhet viss äga hör eller vilka andelar lägenheter har i samfällt område.

Beträffande ansökan och meddelande av förordnande till i denna paragraf avsedd lantmäteriförrättning gäller i tillämpliga delar vad i 1 § och annorstädes i 1 kap. är stadgat om ansökan och meddelande av förordnande (till lantmäteriförrättning, som avses i lagen om skifte.

233 §.

Vad om förrättningsingenjör är ovan stadgat gäller på motsvarande sätt lantmäteritekniker, som förordnats att verkställa förrättning med förrättningsingenjörs befogenheter.

236 §.

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning utfärdas av lantmäteristyrelsen, som även fastställer nödiga formulär, likväl så, att formulären för jorddomstolen fastställas av justitieministeriet.


Denna förordning tillämpas räknat från den 2 maj 1972.

Före denna förordnings ikraftträdande givna förordnanden för interimistisk ordförande eller interimistisk ledamot i ägodelningsrätt ändras vid denna förordnings ikraftträdande, sålunda, att de efter sagda tidpunkt gäller extraordinarie jordrättsdomares och extraordinarie jordrättsingenjörs uppdrag vid jorddomstol, som motsvarar ägodelningsrätt. De sålunda ändrade bestämmelserna är i kraft till utgången av år 1972.

Helsingfors den 19 maj 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. jord- och skogsbruksminister
Ahti Fredriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.