398/1972

Given i Helsingfors den 19 maj 1972.

Förordning om lantmäteriavgift.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 14 § lagen den 2 maj 1972 om lantmäteriavgift (320/72) som följer:

1 §.

För uträkning av den arbetstidsersättning, som avses i 2 § 1 mom. lagen om lantmäteriavgift, fastställes daglönerna för de olika i utförandet av förrättning eller uppdrag deltagande personalgrupperna genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet.

Den använda arbetstiden beräknas för varje i 1 mom. avsedd grupp genom sammanräkning av de arbetsdagar och delar av dag som alla till en och samma grupp hörande personer använt för förrättningen eller uppdraget. Vid sammanräkningen beaktas beträffande en och samma person i den tid, som är kortare än en tiondedelsdag.

I ovan i 2 mom. avsedd arbetstid inräknas icke den tid som åtgått för färd till och från förrättningsplatsen.

2 §.

Arbetstidsersättning kan i enskilt fall bestämmas till ett lägre belopp än ersättning, som beräknas enligt de i 1 § stadgade grunderna, om förrättningen har återförvisats för rättelse och återförvisningen har berott på att i förrättningen eller i utförandet av därtill anslutna uppdrag deltagande personer förfarit på sätt som befunnits felaktigt. Dock får arbetstidsersättningen lämnas odebiterad endast till den del av arbetstiden, som anses ha berott på nämnda felaktiga förfarande.

3 §.

Till den omkostnadsersättning, som avses i 2 § 1 mom. lagen om lantmäteriavgift, hänföres kostnaderna för tillkännagivande av förrättning, införskaffande av intyg, kartor och andra handlingar, databehandling samt användning av kartläggningsapparatur ävensom andra med dessa jämförliga direkta kostnader.

Omkostnadsersättning för intygs, kartors och handlingars till riktigheten styrkta avskrifter, och kopior samt utdrag, som utgivits av lantmäterimyndighet för utförandet av lantmäteriförrättning eller -uppdrag, bestämmes till beloppet av den stämpelskatt som uppbäres för sådana, när de utfärdas för andra ändamål.

När förrättning har återförvisats för rättelse och återförvisningen har berott på att i förrättningen eller utförandet av därtill anslutna uppdrag deltagande personer har förfarit på sätt som befunnits felaktigt, kan omkostnadsersättningen i fråga om kostnaderna för tillkännagivande av ny handläggning av förrättningen lämnas odebiterad.

4 §.

I 2 § 1 mom. lagen om lantmäteriavgift avsedd ersättning för allmänna kostnader utgör 50 procent av arbetstidsersättningen.

5 §.

Storleken av den arealersättning, som uppbäres såsom lantmäteriavgift vid stycknings- och klyvningsförrättningar, fastställes genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet.

Arealersättning skall höjas med 25 procent, när stycknings- eller klyvningsförrättning verkställts inom område, för vilket stads-, byggnads- eller strandplan är fastställd, och med 20 procent, när förrättningen är verkställd inom område, där i och för uppgörande av stads- eller byggnadsplan byggnadsförbud är gällande, eller när precisionsmätning på sakägarnas begäran verkställts i fall som avses i 36 § 2 mom. förordningen om skifte (407/52).

I fråga om sådan stycknings- eller klyvningsförrättning, som lämnats därhän eller återkallats eller vid vilken ägorna inom det område som skall utbrytas eller den lägenhets ägor, som skall klyvas, omfattar huvudsakligen vattenområde eller över 30 procent impediment, kan arealersättnigen enligt prövning minskas eller kan i dess ställe lantmäteriavgift bestämmas att utgå på samma sätt som sådan avgift bestämmes för andra lantmäteriförrättningar.

6 §.

Har i samband med stycknings- eller klyvningsförrättning verkställts omkretsrågång eller ägobyte, grundats servitut på utomstående ägor eller företagits utbrytning av lägenheters samfällda område genom styckning, eller för förrättning nödig utpålning av plan eller verkställts inlösen av andel i samfälld skog eller utförts annat med dessa jämförbart uppdrag eller bestridits andra likvidgöromål än sådana som rör förrättningskostnadslikvider, bestämmes lantmäteriavgiften till dessa delar att utgå såsom arbetstids- och omkostnadsersättning samt ersättning för allmänna kostnader.

Vid klyvning i samband med nyskifte, klyvning av vattenlägenhet och bildande av strömfallslägenhet bestämmes lantmäteriavgiften likaså att utgå såsom arbetstids- och omkostnadsersättning samt ersättning för allmänna kostnader.

7 §.

Överstiger lantmäteriavgift, som skall erläggas av fysisk person eller dödsbo, 800 mark, kan den uppbäras i tre rater.

Lantmäteriavgift som uppbäres i en rät samt första raten av lantmäteriavgift som uppbäres i flera rater skall erläggas inom tre månader, andra raten inom fem månader och tredje raten inom sju månader från det att räkningen på lantmäteriavgiften delgivits vederbörande.

Har betalningsskyldig enligt 11 § lagen om lantmäteriavgift medgivits anstånd med betalningen av lantmäteriavgift eller rät av den, skall lantmäteristyrelsen, när den med anledning av ansökan om anstånd meddelar beslut, samtidigt bestämma när lantmäteriavgiften eller respektive rät av lantmäteriavgift, som uppbäres i flera rater, skall erläggas.

8 §.

För erläggande av lantmäteriavgift skall lantmäterikontoret, så snart avgiften blivit fastställd, tillsända varje betalningsskyldig postgirorörelsens inbetalningskort. Betalas lantmäteriavgift i flera än en rät, skall till räkningen fogas inbetalningskort särskilt för sig för varje rät.

Har lantmäteristyrelsen medgivit anstånd med betalningen av lantmäteriavgift eller rät därav, skall den bringa beslutet till lantmäterikontorets kännedom i och för expediering av nya inbetalningskort till den betalningsskyldige.

9 §.

I 11 § lagen om lantmäteriavgift avsett anstånd sökes hos lantmäteristyrelsen med anlitande av blankett, uppgjord enligt fastställt formulär. Ansökan skall åtföljas av ämbetsbetyg som utvisar sökandens familjeförhållanden, skattebyråns intyg över sökandens och makens beskattningsbara inkomst och förmögenhet vid senast verkställda beskattning samt av lantmäteristyrelsen eventuellt bestämd annan utredning. Ansökningen skall tillställas lantmäterikontoret inom trettio dagar från delgivningen av räkningen. När lantmäterikontoret översänder ansökningen till lantmäteristyrelsen, skall kontoret närsluta eget utlåtande om ansökningen.

10 §.

Närmare bestämmelser om hur lantmäteriavgift, som uppbäres för utförande av uppdrag, som avses i 7 § lagen om lantmäteriavgift, skall bestämmas, utfärdas av lantmäteristyrelsen.

För fastställande och indrivning av lantmäteriavgift skall lantmäteribyrån, så snart uppdraget blivit utförd, tillställa lantmäterikontoret sådan räkning som avses i 8 § lagen om lantmäteriavgift. Pågår utförandet av uppdraget längre tid än ett år, skall räkning insändas till lantmäterikontoret kalenderårsvis, före utgången av mars månad följande år.

Lantmäteriavgiften skall betalas inom en månad från det att räkningen delgavs den betalningsskyldige.

I 7 § 1 mom. lagen om lantmäteriavgift avsedd överenskommelse godkännes av lantmäteristyrelsen.

11 §.

Har ej lantmäteriavgift betalats i sin helhet inom den tid, som är stadgad i 7 § 2 eller 3 mom. eller 10 § 3 mom., skall den betalningsskyldige för rät, som lämnats obetald erlägga i årlig uppskovsränta 12 procent, räknat från förfallodagen till den dag, då lantmäteriavgiften betalats eller i utsökningsväg indrivits.

Lantmäteristyrelsen kan likväl på synnerliga skäl besluta, att uppskovsränta skall erläggas räknat från en annan av lantmäteristyrelsen bestämd tidpunkt eller att uppskovsränta icke skall uppbäras.

12 §.

Närmare bestämmelser och anvisningar om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av lantmäteristyrelsen. Likaså åligger det lantmäteristyrelsen att fastställa för verkställigheten av denna förordning nödiga formulär.

13 §.

Denna förordning tillämpas räknat från den 2 maj 1972, och genom densamma upphäves förordningen den 19 mars 1954 angående lantmäteriarvode (133/54) och förordningen den 1 juli 1948 angående erläggande av lantmäteriarvode för vissa lantmäteriförrättningar (538/48) jämte i dem senare företagna ändringar.

Helsingfors den 19 maj 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. jord- och skogsbruksminister
Ahti Fredriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.