373/1972

Given i Helsingfors den 12 maj 1972.

Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 11 § 2 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967, sådant sagda lagrum lyder i lagen den 30 december 1970 (847/70), som följer:

11 §.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat, anses såsom nettoinkomst av skogsbruk, bedrivet av staten inom Enontekiö och Utsjoki kommuner, genom försäljning eller användning av virke under skatteåret uppburna överlåtelsepris och andra vederlag samt för skog erhållna skade- och andra ersättningar, från vilka avdragits utgifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande, frånsett förvaltningsutgifter.


Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1971. För beskattningen i Enontekiö, Enare och Utsjoki kommuner för år 1971 skall skattenämnderna i dessa kommuner så snart denna lag trätt i kraft uppgöra förslag till avkastningsgrunder i fråga om skogsmarken, och härvid skall även i övrigt iakttagas, vad i 68 a § beskattningslagen är stadgat.

Helsingfors den 12 maj 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Mauno Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.