361/1972

Given i Helsingfors den 12 maj 1972.

Kommunal vallag.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Röstningsområden och valmyndigheter.

1 §.

Vid kommunala val väljes fullmäktige och suppleanter för dem på sätt i denna lag stadgas.

2 §.

Vid val utgör kommun en valkrets.

Val förrättas i varje kommun röstningsområdesvis. Deltagande i val kan även ske på förhand (förhandsröstning) på sätt därom nedan stadgas.

3 §.

Kommun med färre än 3 000 invånare bildar ett enda röstningsområde, såframt icke kommunens fullmäktige med hänsyn till trafiken eller av andra orsaker finner det nödigt att indela kommunen i flera röstningsområden. Kommun med flera än ovan nämnt antal invånare skall varje år i oktober månad av kommunens fullmäktige indelas i röstningsområden med högst 3 000 invånare. Samtidigt skall fullmäktige bestämma till vilket röstningsområde de i kommunen mantalsskrivna personer hör, som icke i mantalslängden antecknats vid någon fastighet.

Ändras kommunal indelning från början av det år, som följer efter valåret, genom beslut, som utfärdats efter det kommunen indelats i röstningsområden, skall fullmäktige med anledning härav justera indelningen i röstningsområden. Har ändringen av kommunal indelning beslutats av ministeriet för inrikesärendena, ankommer justeringen av indelningen i röstningsområden dock på kommunens styrelse.

Länsstyrelse kan på synnerliga skäl befria kommun från att verkställa indelning i röstningsområden samt tillåta att röstningsområde med flera än 3 000 invånare bildas.

Beslut om indelning i röstningsområden skall omedelbart meddelas mantalsskrivningsmyndigheten. Beslutet skall, oaktat besvär anförts, lända till efterrättelse till dess besvären avgjorts.

I länsstyrelses beslut i ärende, som avses 1 denna paragraf, får ändring icke sökas.

4 §.

Kommuns fullmäktige skall i kommunen tillsätta en kommunal centralvalnämnd, bestående av fem medlemmar och nödigt antal, dock minst fem, suppleanter.

Medlemmarna, av vilka fullmäktige förordnar en till ordförande och en annan till viceordförande, samt suppleanterna skall väljas för fyra år i sänder bland valbara medlemmar av kommunen sålunda, att de i mån av möjlighet företräder de grupper av röstande som vid föregående kommunalval uppträtt i kommunen.

Kommunal centralvalnämnd antager sekreterare och annan nödig personal.

5 §.

Kommuns fullmäktige skall i god tid före val för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd, bestående av fem medlemmar och nödigt antal, dock minst fem, suppleanter, samt för nedan i 59 § avsedda anstalter en eller flera valbestyrelser, bestående av tre medlemmar och tre suppleanter.

Vid valet av medlemmar, av vilka en skall förordnas till ordförande och en annan till viceordförande, samt av suppleanter skall vad i 4 § 2 mom. är stadgat lända till efterrättelse.

Ordförandenas för valnämnderna och valbestyrelserna namn och adresser skall meddelas kommunala centralvalnämnden.

6 §.

Kommunal centralvalnämnd och valnämnd är beslutföra med fem samt valbestyrelse med tre medlemmar.

Avlider medlem eller suppleant i kommunal centralvalnämnd, valnämnd eller valbestyrelse eller går han förlustig valbarhet för uppdraget eller befrias han från detta eller är han jävig eller har förhinder, får kommunens styrelse vid behov förordna interimistisk suppleant.

Vad i 94 § 2 mom. kommunallagen (642/48) är stadgat om inval av företrädare för kommunens styrelse i nämnd, gäller icke kommunal centralvalnämnd, valnämnd eller valbestyrelse.

2 kap.

Vallängder.

7 §.

Vallängderna över de röstberättigade, som mantalsskrivits valåret, uppgör kommunala centralvalnämnden särskilt för sig för varje röstningsområde i kommunen.

8 §.

Såsom underlag för vallängderna skall vederbörande mantalsskrivningsmyndighet senast den 1 augusti under valåret mot stadgad avgift tillställa kommunala centralvalnämnden röstningsområdesvis uppgjorda förteckningar (basförteckningar) över alla de enligt mantalslängden för det löpande året i kommunen bosatta personer, som före ingången av valåret fyllt 18 år. Förteckningarna utskrives i den ordning mantalslängden utvisar på blankett, som fastställes av justitieministeriet. I dem skall de i kommunen mantalsskrivna personer, vilka icke antecknats vid någon fastighet, hänföras till en särskild grupp. Till varje förteckning skall fogas ett alfabetiskt register samt de i 11 § avsedda korten, ifyllda i enlighet med justitieministeriets anvisningar.

Är omständighet känd, på grund av vilken i basförteckningen upptagen person saknar eller med fog kan förmodas sakna valrätt, skall anteckning därom göras i förteckningen invid hans namn.

9 §.

I vallängderna skall införas varje finsk medborgare som före ingången av valåret fyllt 18 år och som valåret mantalsskrivits eller, i enlighet med gällande stadganden om mantalsskrivning, bort mantalsskrivas i kommunen.

Kommunal centralvalnämnd skall före den 14 augusti granska basförteckningarna. Till förteckningarna kan endast tilläggas person, som uppenbart icke blivit mantalsskriven, men som enligt intyg av mantalsskrivningsmyndighet hade bort vara mantalsskriven i kommunen och upptagen i basförteckningen. Invid de personers namn, som icke är valberättigade, skall orsaken därtill angivas och namnen överstrykas. Den, beträffande vilken förlusten av valrätt enligt officiell utredning upphör före" första valdagen, skall införas i förteckningen såsom röstberättigad.

Sedan basförteckningen på ovan nämnt sätt blivit granskad och rättad, skall däri antecknas, att den utgör vallängd för röstningsområdet, varefter den undertecknas på den kommunala centralvalnämndens vägnar.

Mantalsskrivningsmyndigheter och övriga myndigheter, på vilka förandet av befolkningsböcker ankommer, samt länsmän, stadsfiskaler, häradshövdingar och rådstuvurätter är skyldiga att lämna kommunal centralvalnämnd nödiga uppgifter. Centralvalnämnden kan kalla en eller flera personer från varje röstningsområde att såsom lokala sakkunniga biträda vid uppgörandet av vallängden för respektive röstningsområde.

10 §.

Vallängderna skall på åtgärd av kommunala centralvalnämnden från och med den 15 augusti till och med den 21 i samma månad under vederbörlig tillsyn vara framlagda till granskning varje vardag från klockan 9 till klockan 20 inom kommunens område, vid behov på flera ställen röstningsområdesvis.

Vallängderna kan, om synnerliga skäl det påkallar, och såframt detta icke medför oskälig olägenhet för de röstberättigade, vara framlagda till granskning även utanför kommunens område.

Meddelande om de ställen, där vallängderna är framlagda till granskning, och om kommunens röstningsområden skall i god tid på förhand givas på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöres.

11 §.

Kommunal centralvalnämnd skall, medelst ett av justitieministeriet fastställt och i enlighet med dess anvisningar ifyllt kort, tillställa varje i vallängd inom kommunen upptagen röstberättigad, vars adress är känd, meddelande om de uppgifter om honom, som ingår i mantalslängden eller vallängden, ävensom uppgift om i vilket röstningsområdes vallängd han är upptagen, var och när vallängden är framlagd till granskning samt var och när röstningen äger rum. Härutöver får kortet icke innehålla annat än anvisning om dess användning och om rättelse av fel, som möjligen framgår av kortet.

Ovan i 1 mom. nämnt kort utsändes efter det vallängden i fråga om vederbörande granskats, dock senast den 14 augusti.

12 §.

Anser någon att han obehörigen utelämnats ur vallängden eller däri antecknats sakna valrätt eller att anteckning rörande honom eljest är oriktig, får han framställa skriftligt yrkande på rättelse hos kommunala centralvalnämnden senast den 31 augusti före klockan 16.

Ovan i 1 mom. avsett yrkande på rättelse får make på andra makens vägnar framställa utan fullmakt.

Anser röstberättigad medlem av kommun att personer, en eller flera, obehörigen upptagits i vallängd såsom röstberättigade, får han senast den 25 augusti före klockan 16 till kommunala centralvalnämnden framställa motiverat skriftligt yrkande på rättelse.

Yrkande på rättelse får även grundas på sådana på vederbörandes rösträtt inverkande omständigheter som inträffat efter det vallängden undertecknades.

13 §.

Avser yrkande på rättelse att någon i vallängd skall antecknas sakna valrätt, skall kommunala centralvalnämndens ordförande underrätta den, som rättelseyrkandet gäller, om yrkandet och om dess innehåll samt om att han är i tillfälle att på uppgivet ställe taga del av yrkandet och senast den 2 september före klockan 16 med anledning av yrkandet till kommunala centralvalnämnden avgiva förklaring, vid äventyr att, om sådan icke avgives, saken det oaktat avgöres.

Meddelande om yrkande på rättelse skall senast den 26 augusti såsom rekommenderad försändelse lämnas till postbefordran i slutet kuvert med påteckning om mottagarens namn och postadress. Dock kan meddelandet frambefordras även på annat bevisligt sätt, om det icke medför dröjsmål. Är mottagares postadress okänd, skall meddelandet ofördröjligen offentliggöras på samma sätt som kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöres, dock utan att grunden lör yrkande på rättelse däri angives.

14 §.

Yrkandena på rättelse av vallängd handlägges och avgöres vid kommunala centralvalnämndens sammanträde den 4 september, vilket begynner klockan 19. Centralvalnämnden skall i varje ärende meddela beslut, som jämte motivering skall antecknas i protokollet.

Förkastas eller avvisas i 12 § 1 mom. avsett yrkande på rättelse eller godkännes i 12 § 3 mom. avsett yrkande på rättelse, skall den vars valrätt beslutet gäller utan dröjsmål tillställas protokollsutdrag angående beslutet, åtföljt av besvärsundervisning. Är mottagarens postadress okänd, skall meddelandet om var protokollsutdraget kan utfås delgivas på sätt i 13 § 2 mom. är stadgat.

15 §.

Den som icke nöjes åt kommunal centralvalnämnds avgörande i ärende angående yrkande på rättelse får söka ändring däri hos länsstyrelsen i det län, där den centralvalnämnd, som fattat avgörandet, har sitt säte. Besvärsskriften skall riktas till länsstyrelsen och tillställas centralvalnämnden senast den 14 september före klockan 16. Centralvalnämndens ordförande skall ofördröjligen översända besvärsskriften jämte eget utlåtande och utdrag ur centralvalnämndens protokoll, om sådant icke fogats till besvären, samt de i saken tillkomna handlingarna till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall om sitt beslut underrätta kommunala centralvalnämnden, som skall kungöra detsamma. Centralvalnämnden skall om beslutet även underrätta den, vars rösträtt beslutet gäller, på sätt i 13 § 2 mom. är stadgat.

Beslutet skall under sju dagar från kungörandet finnas framlagt till påseende på av kommunala centralvalnämnden uppgivet ställe.

16 §.

I länsstyrelses beslut i ärende angående rättelse av vallängd får ändring icke sökas genom besvär.

Anser sakägare det likväl med hänsyn till lagens tillämpning vara av vikt, att länsstyrelses avgörande drages under högsta förvaltningsdomstolens prövning, har han rätt att anhålla om fullföljdstillstånd. Ansökan, som riktas till högsta förvaltningsdomstolen och som skall åtföljas av besvärsskriften eller innefatta besvären, samt bevis över dagen, då kommunala centralvalnämnden kungjort länsstyrelsens beslut, skall ingivas till länsstyrelsen senast den fjortonde dagen från kungörandet före klockan 12. Länsstyrelsen skall ofördröjligen översända ansökan jämte bilagor och avskrift av beslutet samt handlingarna i ärendet jämte eget utlåtande till högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen översänder utan dröjsmål genom länsstyrelsens förmedling sitt utslag i saken till kommunala centralvalnämnden.

17 §.

Anser mantalsskrivningsmyndighet att någon obehörigen utelämnats ur vallängd eller däri antecknats sakna valrätt eller vara röstberättigad eller att anteckning eljest är oriktig, har den på tjänstens vägnar rätt att hos kommunala centralvalnämnden framställa yrkande på rättelse och söka ändring i beslut, som givits med anledning av yrkandet, i den ordning som är stadgad i 12, 15 och 16 §§.

18 §.

Har yrkande på ändring av vallängd icke inom föreskriven tid framställts hos kommunala centralvalnämnden, skall längden påtecknas intyg över att den äger laga kraft.

Har yrkande på ändring framställts, skall kommunala centralvalnämnden, sedan yrkandet avgjorts genom beslut, som vunnit laga kraft, i vallängden införa därav möjligen föranledda rättelser och därjämte invid varje rättelse angiva det beslut, varpå rättelsen stöder sig, varefter längden skall påtecknas intyg över att den sålunda rättad äger laga kraft.

Vallängd, som vunnit laga kraft, skall vid valen följas oförändrad. Vallängd anses äga laga kraft utan hinder av att slutligt beslut angående yrkande på rättelse av längden icke givits eller bragts till kommunala centralvalnämndens kännedom före valen. Den som för valnämnden företer besvärsmyndighets beslut, enligt vilket han är röstberättigad, skall dock få utöva sin rösträtt.

19 §.

Kommunal centralvalnämnd skall tillse, att vallängderna står till valnämndernas förfogande innan valförrättningen börjar.

3 kap.

Uppställande av kandidater och ingående av valförbund.

20 §.

Valmansförening, som bildats av minst 10 röstberättigade medlemmar av kommun, äger rätt att uppställa kandidat till fullmäktige och få hans namn offentliggjort i sammanställningen av kandidatlistor.

En och samma person får deltaga i bildande av endast en valmansförening. Har någon varit med om att bilda två eller flera valmansföreningar, skall han av centralvalnämnden uteslutas från samtliga.

Om invånarantalet i kommun är ringa kan justitieministeriet förordna, att valmansförening får bildas även av ett mindre antal röstberättigade medlemmar av kommunen än vad i 1 mom. är stadgat, likväl av minst tre. Ministeriets beslut skall publiceras i författningssamligen senast under maj månad valåret.

Förening, som av parti, vilket är upptaget i justitieministeriets partiregister, anmälts företräda partiets medlemmar i kommun, äger rätt att i kommunen uppställa kandidater till fullmäktige och få deras namn offentliggjorda i sammanställningen av kandidatlistor utan att bilda valmansföreningar.

En och samma person får uppställas som kandidat endast för en valmansförening eller ett parti.

21 §.

Personer, som önskar bilda valmansförening, skall göra det genom en av dem undertecknad, daterad handling (stiftelseurkund), i vilken kandidatens namn och hans titel, yrke eller syssla, angiven med högst två uttryck, skall finnas tydligt upptagna. I stiftelseurkunden skall någon medlem av kommunen befullmäktigas att vara ombud för valmansföreningen och en annan medlem att vara suppleant för honom, och däri skall tydligt angivas värderas namn, yrke eller syssla, postadress och telefonnummer.

I stiftelseurkunden skall medlemmarna försäkra, att de är röstberättigade medlemmar av kommunen. Under medlemmarnas egenhändiga namnteckningar skall tydligt antecknas deras namn, yrke eller syssla samt adress.

22 §.

Justitieministeriet skall senast den 15 augusti meddela centralvalnämnden i varje kommun vilka partier som är upptagna i partiregistret samt vilka personer som är berättigade att teckna respektive partis namn.

23 §.

Förening, som enligt 20 § 4 mom. äger rätt att i kommun uppställa kandidater till fullmäktige, skall befullmäktiga någon medlem av kommunen att vara partiets valombud och en annan att vara suppleant för honom.

24 §.

Ansökan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista skall av ombudet för valmansföreningen eller av honom bemyndigad person ingivas till kommunala centralvalnämnden senast den 25 augusti före klockan 16. Ansökan kan även ingivas till nämnden av det i 28 § avsedda ombudet för de valmansföreningar, som ingivit gemensam lista.

I ansökan skall valmansföreningens ombud försäkra, att kandidaten är valbar medlem av kommunen och att medlemmarna egenhändigt underskrivit stiftelseurkunden. Ansökan skall egenhändigt undertecknas av ombudet.

Till ansökan skall fogas stiftelseurkunden och särskilt för sig utskrivet förslag till kandidatlista, som skall innehålla de i 21 § 1 mom. nämnda uppgifterna om kandidaten, likväl så, att vid sidan av eller i stället för förnamnet fal användas allmänt känt tilltalsnamn eller även förkortat förnamn. Kandidatlista får ej innehålla andra anteckningar, förutom då sådana är nödiga för precisering av en persons indentitet.

25 §.

Ansökan om offentliggörande av partis kandidatlista skall av partiets valombud eller av en av honom bemyndigad person ingivas till kommunala centralvalnämnden senast vid den i 24 § 1 mom. angivna tidpunkten.

I ansökan, vari tydligt skall angivas partiets valombuds och dennes suppleants namn, yrke eller syssla samt postadress och telefonnummer, skall ombudet försäkra, att kandidaterna är valbara medlemmar av kommunen. Ansökan skall egenhändigt undertecknas av ombudet.

Till ansökan skall fogas förslag till kandidatlista för partiet, på vilken kandidaterna skall uppräknas under partibeteckningen i den ordning, vari de skall upptagas i den i 40 § avsedda sammanställningen av kandidatlistor. Uppgifterna om kandidaterna skall lämnas på sätt i 24 § 3 mom. är stadgat. Till ansökan skall även fogas av partiet gjord anmälan därom, att förening, på vars vägnar partiets valombud uppträder, företräder partiets medlemmar i kommunen, samt fullmakten för valombudet.

26 §.

Har valmansförening eller i 20 § 4 mom. avsedd förening såsom sin kandidat uppställt person, som även är annan valmansförenings eller annat partis kandidat, äger denne rätt att få sitt namn avlägsnat från kandidatlistan, såframt han icke är medlem av valmansföreningen eller eljest samtyckt till att vara kandidat.

Yrkande, som avses i 1 mom., skall framställas skriftligen hos centralvalnämnden senast den 2 september före klockan 16.

27 §.

Två eller flera valmansföreningar äger rätt att ingiva gemensam lista samt två eller flera partier att sammansluta sig till ett valförbund.

Antalet kandidater på gemensam lista, inom valförbund eller för parti, vilket icke tillhör valförbund, får vara högst dubbelt så stort som antalet fullmäktige, vilka skall utses vid valet.

28 §.

Gemensam lista bildas så, att valmansföreningarnas ombud till kommunala centralvalnämnden inger en gemensam skriftlig anmälan, vari de valmansföreningar och kandidater, som förenat sig om den gemensamma listan, skall uppräknas i den ordning, i vilken de skall upptagas i den i 40 § avsedda sammanställningen av kandidatlistor.

I anmälan kan föreslås, att i sammanställningen av kandidatlistorna skall intagas gemensam listas beteckning, vari utrycket gemensam lista skall ingå. Beteckningen får ej vara olämplig, ej heller till betydelsen alltför allmän eller eljest missvisande. I beteckningen kan alltid ingå i föreningsregistret infört namn, för vars användning de valmansföreningar, som bildat gemensam lista, av vederbörande förening utverkat bevisligt tillstånd, likväl icke ett i partiregistret antecknat partis namn.

I anmälan rörande gemensam lista skall ombud för någon valmansförening befullmäktigas att vara ombud för den gemensamma listan och ett annat ombud att vara suppleant för honom, och däri skall tydligt angivas värderas namn, yrke eller syssla, postadress och telefonnummer. Anmälan skall undertecknas av valmansföreningarnas ombud.

Anmälan om gemensam lista skall ingivas till centralvalnämnden samtidigt med anhållan om publicering av kandidatlistan.

29 §.

Valförbund bildas så, att vederbörande partiers valombud till kommunala centralvalnämnden inger en gemensam skriftlig anmälan, vari de till valförbundet sammanslutna partierna uppräknas. Anmälningen skall undertecknas av partiernas valombud.

Anmälan om ingånget valförbund skall ingivas till centralvalnämnden samtidigt med anhållan om publicering av partiets kandidatlista.

30 §.

Ombud för valmansföreningar, som uppställt gemensam lista, eller partis valombud eller dessas suppleant får icke vara ombud för annan gemensam lista eller annat parti eller suppleant för sådant ombud.

Medlem i kommunal cenitralvalnänind eller suppleant för denne får icke vara ombud för valmansförening, gemensam lista eller parti, ej heller suppleant för sådant ombud.

31 §.

På beslut, som i 20 § 4 mom. avsedd förening fattat i ärende som avses i detta kapitel och i 4 kap., äger stadgandena i föreningslagen om klander av förenings beslut icke tillämpning.

32 §.

Stiftelseurkund, ansökan, förslag till kandidatlista, partis anmälan samt anmälningarna om gemensamt lista och om valförbund, vilka avses i 21, 24, 25, 28 och 29 §§, skall avfattas enligt formulär, som fastställts av justitieministeriet.

4 kap.

Kommunal centralvalnamnds förberedande åtgärder för valet.

33 §.

Kommunal centralvalnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden senast den 13 augusti samt därefter den 25 augusti, den 2 och 5 september, dagen före valen, den andra valdagen samt dagen efter och den 5:e dagen efter valen ävensom vid annan tid, om ärendes handläggning det påkallar.

34 §.

Vid det första sammanträdet utses för kommunala centralvalnämnden sekreterare samt fattas beslut om kungörelse, i vilken skall nämnas hur många fullmäktige som skall väljas, till vem, vilka dagar och vid vilka klockslag samt var för centralvalnämnden avsedda handlingar angående valet skall ingivas.

Kungörelsen skall ofördröjligen offentliggöras på samma sätt som kommunala tillkännagivanden i kommunen samt anslås i centralvalnämndens möteslokaliteter.

35 §.

Vid det sammanträde, som kommunala centralvalnämruden håller den 25 augusti, föredrages och granskas förberedelsevis ansökningarna om offentliggörande av kandidatlistorna jämte till dem fogade handlingar och vidtages åtgärder för införskaffande av möjligen erforderlig tilläggsutredning. Kandidaternas namn, de gemensamma listorna, partiernas kandidatlistor samt valförbunden skall bringas till de röstberättigades kännedom genom ett tillkännagivande, som anslås i centralvalnämndens möteslokaliteter och på kommunens anslagstavla.

Anmälningarna om valförbund betecknas med romerska siffror i den ordning de inkommit.

Framgår det, att ansökan eller anmälan om gemensam lista eller om valförbund icke ingivits till centralvalnämnden inom föreskriven lid, skall den avvisas.

Befinnes det att i lag stadgad eller av centralvalnämnden föreskriven ordning eljest icke iakttagits vid frambefordrandet av ansökan eller att såsom kandidat uppställts person som icke är valbar eller som är uppställd såsom kandidat även för annan valmansförening eller för annat parti, skall till ombudet för valmansföreningen eller för den gemensamma listan eller ock partiets valombud anmärkning därom omedelbart framställas. Kan ansökningen eller därtill anslutna handlingar av annan orsak icke anses lagenliga eller, såframt anmälan om gemensam lista eller om valförbund av annan än i 3 mom. nämnd orsak icke kan godkännas, skall anmärkning även härom framställas till ombudet.

36 §.

De ombud, till vilka anmärkningar enligt 35 § 4 mom. framställts, äger rätt att senast den 2 september före klockan 16 göra därav föranledda rättelser. Inom samma tid äger ombuden rätt att företaga justeringar beträffande kandidats namn, yrke eller syssla. Avser anmärkningen anmälan om valförbund, äger partiernas valombud rätt att till centralvalnämnden ingiva gemensamt skriftligt förslag till rättelse av anmälan.

Har skälet till anmärkningen varit, att såsom kandidat uppställts person som icke är valbar eller som är uppställd såsom kandidat även för annan valmansförening eller för annat parti, äger ombudet rätt att inom samma tid stryka sådan kandidat från listan.

37 §.

Den 2 september behandlar kommunala centralvalnämnden på nytt de inom föreskriven tid frambefordrade valhandlingarna och granskar i dem i enlighet med stadgandena i 36 § 1 mom. möjligen gjorda rättelser samt fattar beslut med anledning av ansökningarna och med anledning av anmälningarna rörande gemensam lista och beträffande valförbund. Inom utsatt tid frambefordrade ansökningar samt anmälningar om gemensam lista och om valförbund, mot vilka anmärkningar icke framställts, skall godkännas.

Vid samma sammanträde behandlas även förberedelsevis de ansökningar, som avser i 26 § nämnd strykning av kandidats namn från kandidatlista. Innan ärendet upptages till slutligt avgörande, skall ombudet för valmansföreningen eller partiets valombud beredas tillfälle att avgiva utlåtande.

38 §.

Valmansförening eller parti, vars anmälan om anslutning till gemensam lista eller till valförbund icke blivit godkänd, äger rätt att få sin kandidatlista utesluten ur sammanställningen av kandidatlistor. Anmälan härom skall ombudet för valmansföreningen eller, i fråga om parti, dess valombud, skriftligen tillställa centralvalnämnden senast den 5 september före klockan 16.

39 §.

Vid det sammanträde, som hålles den 5 september, fattar kommunala centralvalnämnden beslut med anledning av anmälningar, som avses i 36 § 2 mom. och 38 §, samt med anledning av ansökning som avses i 37 § 2 mom. Vid samma sammanträde uppgör nämnden i 40 § 1 mom. avsedd sammanställning av kandidatlistor.

Har kandidat uppställts som kandidat även för annan valmansförening eller för annat parti och har i 37 § 2 mom. avsedd ansökan icke gjorts eller i 36 § 2 mom. avsedd anmälan om strykning av kandidat från kandidatlista icke gjorts inom utsatt tid eller har kandidat avlidit, skall kandidatens namn uteslutas från sammanställningen av kandidatlistor.

Ombud för valmansförening eller för gemensam lista samt partis valombud är skyldigt att ofördröjligen underrätta centralnämnden om kandidats död.

40 §.

Är antalet för valet godkända kandidater större än antalet fullmäktige, som skall väljas, skall kommunala centralvalnämnden uppgöra en sammanställning av kandidatlistorna. Samtliga kandidatlistor sammanföres på samma sida av arket. I sammanställningen må icke ingå annat än en gemensam rubrik, av vilken framgår, för vilket val sammanställningen uppgjorts samt namnen på partierna och de gemensamma listornas beteckningar, vilka skall införas ovanom namnet på eller beteckningen för respektive parti eller gemensam lista, samt alla kandidater jämte ordningsnummer. Ordningsföljden för partiernas kandidatlistor och de gemensamma listorna bestämmes av centralvalnämnden genom lottning så, att i sammanställningen först antecknas partierna, grupperade från vänster till höger, i den genom lottningen bestämda ordningsföljden och därefter de gemensamma listorna, likaså grupperade från vänster till höger, i den genom lottningen bestämda ordningsföljden.

Till samma parti hörande kandidater sammanföres under namnet på partiet i den i 25 § 3 mom. avsedda ordningsföljden samt till samma gemensamma lista hörande kandidater under den gemensamma listans beteckning i den i 28 § 1 mom. avsedda ordningsföljden. Kan partis kandidater eller kandidaterna på gemensam lista på grund av sitt antal icke ordnas uppifrån nedåt, skall de ordnas i två eller flera spalter bredvid varandra, i rader från vänster till höger. Utanför gemensamma listor stående valmansföreningars kandidater upptages i sammanställningen längst till höger, med början från översta raden, i alfabetisk ordning, tydligt åtskilda från varandra.

Därefter förses de godkända kandidaterna med nummer så, att de kandidater, som hör till det vid lottdragningen på första plats ställda partiet, eller, om partis kandidatlista icke ingår i sammanställningen, till den på första plats ställda gemensamma listan, i ovannämnd ordningsföljd förses med de första ordningsnumren, med början från 2, och kandidaterna för det i ordningen andra partiet respektive gemensamma listan på samma sätt med följande ordningsnummer och så vidare, samt de fristående kandidaterna i alfabetisk ordning, försedda med de sista ordningsnumren.

Är beteckning, som vid bildande av gemensam lista eller med anledning av framställd anmärkning senare föreslagits för densamma, stridande mot stadgandena i 28 § 2 mom. eller har förslag därom ej framställts, fastställer centralvalnämnden för den en beteckning, som blott utvisar den gemensamma listans ordningsföljd i sammanställningen i förhållande till andra gemensamma listor.

Nedanom kandidatlistorna skall tryckas ett meddelande om godkända valförbund, vari, i den nummerföljd som angives i 35 § 2 mom., uppgives vilka partier som anslutit sig till respektive valförbund.

41 §.

Kommunala centralvalnämnden skall bringa sammanställningen av kandidatlistorna till de röstberättigades kännedom på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöres samt dessutom medelst tillkännagivande, som anslås i centralvalnämndens möteslokaliteter. Av sammanställningen skall ett tillräckligt antal före den 15 september tillställas kommunens styrelse och i god tid före valet de kommunala valnämndernas samt valbestyrelsernas ordförande ävensom valförättarna vid de post- och telegrafverkets anstalter inom kommunens område, vilka bestämts att utgöra förhandsröstningsställen. Sammanställningarna skall även hållas tillgängliga för kommunens medlemmar.

42 §.

Kommunala centralvalnämnden skall till valnämnderna översända nödigt antal av de röstsedlar, som justitieministeriet låtit trycka, i förseglat omslag, varpå antecknas antalet röstsedlar i omslaget.

Röstsedeln skall vara av standardformat, 148 x 210 mm, och på inre sidan upptaga en tryckt överskrift, vari angives vid vilket val den skall användas, samt dessutom en cirkellinje med en diameter av 90 mm, som vid hopvikning av sedeln förblir o viken. Mitt i cirkeln skall tydligt utsatt finnas beteckningen N:o för antecknande av numret på den kandidat, för vilken den röstande önskan avgiva sin rost.

Röstsedlarnas papper skall vara vitt och av sådant slag, att det ej äventyrar bevarandet av valhemligheten. Röstsedlarna skall vara förfärdigade så, att det tydligt framgår hur de skall hopvikas, och de får icke upptaga annat an vad ovan är stadgat.

5 kap.

Utseende av fullmäktige utan förrättande av val.

43 §.

Finnes för val godkända kandidater till samma antal som antalet fullmäktige, som skall väljas, verkställes icke valförrättning, utan kommunala centralvalnämnden förklarar vid sammanträde den första söndagen i oktober månad, att de godkända kandidaterna utsetts till fullmäktige.

Valmansförening och i 20 § 4 mom. avsedd förening äger rätt att för i 1 mom. avsett fall uppställa supplerande kandidat, varom gäller vad i 3 kap. är stadgat om kandidat.

Till suppleanter förordnas i 2 mom. avsedda supplerande kandidater. Vid behov kallas suppleanter till fullmäktige sålunda, att i stället för vederbörande fullmäktig träder hans suppleant eller, om sådan ej finnes, från samma gemensamma lista, utanför valförbund stående parti eller valförbund annan suppleant, i den ordning, som uppgivits av den gemensamma listans ombud, partis valombud eller, i fråga om valförbund, av partiernas valombud gemensamt. Har suppleanternas ordningsföljd icke meddelats centralvalnämnden före det i 1 mom. avsedda sammanträdets början, bestämmer nämnden ordningsföljden.

6 kap.

Valförrättning.

44 §.

Kommunalval förrättas inom röstningsområdena den första söndagen i oktober månad och följande måndag (valförrättning).

Valförrättningen skall på åtgärd av kommunala centralvalnämnden tillkännagivas på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöres. I tillkännagivandet skall valtiderna och röstningsområdenas röstningsställen angivas. Kungörelsen kan utfärdas i samband med kungörelse som avses i 10 § 3 mom.

45 §.

Valförrättningen begynner vardera valdagen klockan 9 samt fortgår utan avbrott till klockan 20.

Alla röstande, som före klockan 20 kommit tillstädes för att invänta sin röstnings tur, har rätt att avgiva sin röst innan valförrättningen den första valdagen avbrytes eller den andra valdagen avslutas. Väntrummet skall stängas och avspärras klockan 20. Om stängningen skall därförinnan de röstande, som kommit tillstädes, underrättas.

46 §.

För valförrättningen skall mom varje röstningsområde finnas ett röstningsställe, för vilket lämplig lokal och lämpliga inventarier skall iordningställas. På synnerliga skäl kan röstningsställe förläggas utom röstningsområdet eller till och med utom kommunen, om detta icke förorsakar röstande oskälig olägenhet.

Röstningsstället skall ha tillräckligt med utrymme även för de röstande, som inväntar sin tur att komma in i valrummet för att avgiva sin röst.

47 §.

Kommunala centralvalnämnden skall vidtaga alla för valens förrättande erforderliga åtgärder och i denna avsikt bland annat i god tid förvissa sig om att valnämnderna till sitt förfogande har:

1) sådant röstningsställe som i 46 § är stadgat;

2) sådana valbås för röstningen att bevarandet av valhemligheten säkerställes;

3) vallängden jämte register;

4) av centralvalnämnden fastställda sammanställningar av kandidatlistorna, vilka skall anslås i valrummet och i väntrummen samt i varje valbås; samt

5) röstsedlar, valstämpel, förseglingsmateriel, protokollsblanketter och valurna, vilken justitieministeriet på statens bekostnad låter tillställa valnämnden i varje röstningsområde.

48 §.

På varje röstningsställe skall finnas tillstädes ett särskilt av valnämnden antaget, med armbindel försett valbiträde, som på begäran av rostande bistår denne att göra anteckningen på röstsedeln.

Röstande, som önskar anlita medlem av valnämnden såsom biträde för införandet av anteckningen på röstsedeln, har rätt därtill, om detta ej fördröjer valförrättningen.

Blind röstande får vid införandet av röstningsanteckningen som hjälp anlita av honom utsedd person.

Såsom biträde må icke anlitas person, som är kandidat i ifrågavarande kommun.

Den som har rätt att biträda röstande är pliktig att samvetsgrant följa den röstandes anvisningar samt hemlighålla vad han vid valförrättningen erfarit.

49 §.

På röstningsstället eller i dess omedelbara närhet må icke hållas tal, uppsättas anslag eller utdelas tryckta eller skrivna upprop, ej heller må de röstandes valfrihet på något sätt utsättas för påverkan eller försök därtill.

De tillstädeskomna skall iaktta de föreskrifter som valnämnden finner nödigt meddela för upprätthållande av ordningen och för tryggande av valförrättningens ostörda förlopp.

50 §.

Då valförrättningen börjar skall valnämndens ordförande eller viceordförande för de närvarande röstande visa att valurnan är tom samt därefter tillsluta urnan och öppna det omslag, vari de till valnämnden översända röstsedlarna är inlagda.

Valurnan må icke efter det den vid valförrättningens början tillslutits, öppnas förrän rösträkningen begynner efter det röstningen den andra valdagen avslutats.

51 §.

Röstberättigad får utöva sin rösträtt vid valförrättningen inom det röstningsområde, i vars vallängd han är antecknad.

Den som önskar utöva sin rösträtt vid valförrättning skall anmäla sig för valnämnden för att utfå röstsedel. Valnämnden skall tillse att röstande ej utfår röstsedel förrän det konstaterats att han är upptagen i vallängden såsom röstberättigad.

Röstande är vid behov skyldig att för valnämnden styrka sin identitet.

52 §.

Röstande skall innanför cirkeln på röstsedeln anteckna numret på den kandidat, till förmån för vilken han avger sin röst, så tydligt, att tvivelsmål icke kan uppstå om vilken kandidat han avser. Anteckningen skall göras i valbåset så, att valhemligheten bevaras.

53 §.

Röstande, som gjort sin anteckning på röstsedeln, skall giva den hopvikt till valnämnden för avstämpling och lägga den stämplade röstsedeln i valurnan.

Valnämnden skall tillse, att valförrättningen för varje röstandes vidkommande försiggår såsom i denna lag är stadgat.

Valstämpeln, som är likadan i alla kommuner, fastställes av justitieministeriet.

54 §.

Då röstande lagt röstsedeln i valurnan, skall i vallängden antecknas att han utövat sin rösträtt.

55 §.

Då valförrättningen den första valdagen avbrytes, skall valurnan förseglas med ordförandens eller viceordförandens och minst en annan medlems sigill samt ställas i säkert förvar. Vallängden och dess alfabetiska register skall likaså, sedan antalet av dem som utövat sin rösträtt räknats, på samma sätt förseglad ställas i säkert förvar. Då förrättningen fortsattes, skall valnämnden, innan sigillen avlägsnas, försäkra sig om att de är obrutna.

56 §.

Sedan valnämndens ordförande eller viceordförande förklarat valförrättningen avslutad, uttages röstsedlarna omedelbart ur valurnan, varefter deras antal räknas. Likaså räknas antalet personer som enligt anteckningarna i vallängden utövat sin rösträtt.

Därefter granskas röstsedlarna. De röstsedlar, vilka icke är avstämplade eller vilka enligt 77 § eljest bör anses vara ogiltiga, avskiljes till en särskild grupp. De återstående röstsedlarna ordnas så, att sedlarna till förmån för respektive kandidat bildar en särskild grupp. Antalet röstsedlar i varje särskild grupp räknas.

Valnämnden skall slutföra räkningen och ordnandet av röstsedlarna utan avbrott.

Röstsedlarna, grupperade på sätt ovan är sagt, lägges därefter i ett hållbart omslag, vilket ordföranden eller viceordföranden och minst en annan medlem noggrant förseglar med sitt sigill. På omslaget antecknas adressen för kommunens centralvalnämnd samt försändelsens innehåll och avsändare.

Ombud för valmansförening och för gemensam lista samt partis valombud eller person, som för varje valnämnd särskilt för sig skriftligen befullmäktigats av ombud för gemensam lista eller för parti, har rätt att vara närvarande då röstsedlarna ordnas och räknas.

57 §.

Valnämnden skall förordna någon av sina medlemmar att föra valprotokoll, i vilket antecknas:

1) dagarna och klockslagen, då valförrättningen började, avbröts och förklarades avslutad;

2) närvarande medlemmar av valnämnden;

3) valbiträdena och av blinda anlitade, av dem själva utsedda biträden;

4) antalet av dem som utövat sin rösträtt;

5) totalantalet inlämnade röstsedlar samt röstsedlarnas antal i envar av de grupper, i vilka röstsedlarna enligt 56 § grupperats;

6) dag och klockslag, då röstsedlarna förseglades i omslag; samt

7) de ombud för valmansföreningar och gemensamma listor samt de valombud för parti eller de av ombuden för gemensam lista eller parti befullmäktigade personer, som närvarit vid ordnandet och räknandet av röstsedlarna.

I protokollet antecknas även de medlemmar av centralvalnämnden som inlämnat i 75 § 2 mom. avsedda valkuvert till röstningsstället och antalet röstsedlar de medfört och lagt i valurnan.

Protokollet skall upptaga avtryck av de sigill som använts, och till detsamma skall fogas de i 1 mom. 7 punkten avsedda fullmakter, som till valnämnden ingivits av personer, befullmäktigade av ombud.

Till slut uppläses protokollet, granskas och förses med valnämndens ordförandes eller viceordförandes och åtminstone en annan medlems underskrift samt inneslutes jämte bilagor i ett omslag, på vilket antecknas centralvalnämndens adress samt uppgift om omslagets innehåll och avsändare.

Justitieministeriet meddelar närmare anvisningar angående uppgörandet av protokoll samt fastställer formulär för blankett som bör anlitas.

58 §.

Ordföranden eller viceordföranden och en annan medlem skall omedelbart efter förrättningens avslutande till kommunens centralvalnämnd eller till närmaste postanstalt föra i 56 och 57 §§ nämnda, till kommunens centralvalnämnd adresserade försändelser.

7 kap.

Förhandsröstning.

59 §.

Röstberättigad, som är intagen på sjukhus, i kommunalhem, ålderdomshem, sjukhem eller i specialvårdsanstalt, vilken avses i lagen om invalidvård (907/46), eller i arbetsinrättning, i vårdanstalt för dem, som missbrukar berusningsmedel, eller i straffanstalt, vilka i denna lag benämnes anstalter, eller som under de i 44 § avsedda valdagarna av annan orsak sannolikt är förhindrad att utöva sin rösträtt vid valförrättning inom det röstningsområde, i vars vallängd han är upptagen, får avgiva sin röst på förhand på sätt i detta kapitel stadgas.

60 §.

Förhandsröstning äger rum på de av post- och telegrafverkets anstalter, som bestämmes genom förordning, samt på de i 59 § avsedda anstalterna (förhandsröstningsställen).

I anstalter får i förhandsröstning deltaga endast de som vårdas eller intagits i desamma.

61 §.

Anordnandet av röstning på post- och telegrafverkets anstalter ombesörjes av en av postdistriktets chef härtill förordnad tjänsteman (valförrättare) och på övriga anstalter av ovan i 5 § avsedd valbestyrelse.

Vid behov kan för ett och samma förhandsröstningsställe två eller flera valförrättare förordnas.

62 §.

Förhandsröstningen begynner den 20: e dagen före valen och avslutas onsdagen före valen klockan 16.

63 §.

Förhandsröstning försiggår på post- och telegrafverkets anstalter, under deras sedvanliga öppethållningstider, varje sådan vardag, då anstalten sedvanligen är öppen för allmänheten, eller under annan, av post- och telegrafstyrelsen bestämd tid. I anstalt försiggår förhandsröstningen i enlighet med vad valbestyrelsen bestämmer den dag då förhandsröstningen avslutas eller föregående dag samt på en annan dag, på tider som bestyrelsen bestämmer.

Den som under i 1 mom. avsedd tid infunnit sig på förhandsröstningsställe, men som icke kunnat utöva sin rösträtt under sagda tid, har rätt att avgiva sin röst även efter sagda tids utgång.

Valförrättaren och valbestyrelsen skall tillse att röstningstiderna och den närmare ordningen vid förhandsröstningen tillkännagives genom kungörelser, som anslås på förhandsröstningsstället och vid behov även på annat lämpligt sätt.

64 §.

Till kommunala centralvalnämnden skall 14 dagar före förhandsröstningens början anmälas namnet på valförrättaren vid sådan anstalt inom post- och telegrafverket, som bestämts att vara förhandsröstningsställe inom kommunen, samt dennes tjänsteställning eller uppdrag, ävensom de tider då förhandsröstning äger rum. Anmälan skall göras av chefen tor vederbörande postdistrikt.

Meddelande om de av post- och telegrafverkets anstalter, som är förhandsröstningsställen inom kommunen, samt om röstningstiderna i dem, skall på åtgärd av kommunala centralvalnämnden tillkännagivas på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöres.

65 §.

På förhandsröstningsställe må icke under röstningstid hållas tal, anslås eller utdelas tryckta eller skrivna upprop eller de röstande eljest utsättas för påverkan i sin valfrihet eller försök därtill.

De tillstädeskomna skall följa de föreskrifter som valförrättaren och valbestyrelsen finner nödigt meddela för upprätthållande av ordningen och för tryggande av valförrättningens ostörda förlopp.

66 §.

Vid förhandsröstning skall användas i 42 § avsedd röstsedel samt valkuvert, följebrev och ytterkuvert som tillverkas och tryckes genom justitieministeriets försorg.

67 §.

Justitieministeriet skall i god tid före förhandsröstningens början översända röstsedlar, valkuvert, följebrev och ytterkuvert samt blanketter för nedan i 72 § 2 mom. avsedd förteckning, åtföljda av nödiga anvisningar, till de kommunala central valnämnderna för vidarebefordran till valförrättare och valbestyrelser.

68 §.

Den som önskar utöva sin rösträtt på förhand skall anmäla sig hos valförrättaren eller valbestyrelsen på förhandsröstningsställe. I anstalt skall valförrättning vid behov ordnas även på olika avdelningar och i patientrum.

Sedan röstande företett identitetsbevis eller annan tillräcklig utredning om sin identitet, skall till honom utgivas röstsedel, valkuvert, följebrevsblankett och ytterkuvert. Röstande, som utövar sin rösträtt på förhandsröstningsställe inom området för sin egen kommun, skall beredas tillfälle att taga del av sammanställningen av kandidatlistorna inom kommunen.

På röstandes begäran skall valförrättaren och medlem av valbestyrelsen bistå honom vid röstningen. Blind röstande har rätt att vid .röstningen som biträde anlita person som han .själv utsett. Angående dessa biträden gäller vad i 48 § 4 och 5 mom. är stadgat om valbiträde.

69 §.

Röstande har rätt att avgiva sin röst för kandidat, som är upptagen i sammanställningen av kandidatlistorna, i den kommun, i vilken han är antecknad som röstberättigad.

Vid ifyllandet av röstsedeln skall röstande iakttaga vad i 52 § är stadgat.

Röstningen på förhandsröstningsställe skall .ordnas så, att valhemligheten bevaras.

70 §.

Följebrev skall riktas till den kommuns centralvalnämnd, där den röstande enligt egen uppgift är upptagen i vallängden.

Följebrevet skall innehålla:

1) den röstandes förklaring, att han personligen, med bevarande av valhemligheten, ifyllt röstsedeln och inlagt densamma avstämplad i valkuvertet, som han därefter tillslutit;

2) uppgift om den röstandes fullständiga namn och, såframt namnet förändrats, även om tidigare namn, yrke eller syssla, födelsedatum och -ort samt nuvarande boningsort och postadress;

3) uppgift om den kommun, där den röstande är upptagen i vallängd eller där han valåret är mantalsskriven, och, om boplatsen där samt om röstningsområdets nummer eller namn, försåvitt den röstande med säkerhet känner till dem; samt

4) uppgift om orsaken till att den röstande sannolikt är förhindrad att utöva sin rosträtt under valdagarna vid valförrättningen inom det röstningsområde, där han är upptagen i vallängden.

Röstande, som överlämnar i 11 § avsett kort att fogas till följebrevet, behöver icke lämna i 2 mom. 2 och 3 punkterna nämnda uppgifter särskilt för sig.

På ytterkuvertet antecknas adressen i enlighet med följebrevet.

71 §.

Röstande skall för valförrättaren och i anstalt för valbestyrelsen förete röstsedeln, hopvikt för avstämpling, samt omedelbart därefter i deras åsyn inlägga den i valkuvertet. Jämväl valkuvertet skall avstämplas, men andra anteckningar får vid förhandsröstningen icke göras på detsamma. Den röstande skall i närvaro av valförrättaren och i anstalt valbestyrelsen egenhändigt underteckna den ifyllda följebrevsblanketten samt lämna följebrevet och kortet, om han har sådant med sig, till valförrättaren eller valbestyrelsen.

Såsom stämpel, varmed röstsedeln och valkuvertet skall avstämplas, användes i 53 § 3 mom. avsedd valstämpel.

Chefen för postdistriktet skall ombesörja att valförrättarna har valstämpel till sitt förfogande.

72 §.

Valförrättaren och ordföranden för valbestyrelsen skall i följebrevet intyga, att röstningen försiggått på sätt i 68―71 §§ är stadgat. Intyget skall dateras samt undertecknas av valförrättaren eller ordföranden för valbestyrelsen samt påtecknas uppgift om förhandsröstningsstället. Valkuvertet och följebrevet skall därefter inläggas i ytterkuvertet. rum.

På förhandsröstningsställe skall, på blankett som tryckes på åtgärd av justitieministeriet, föras förteckning över de röstande, upptagande den röstandes namn, den kommun, där denne enligt egen uppgift är upptagen i vallängden, samt den dag förhandsröstningen ägt rum.

73 §.

Valförrättaren och valbestyrelsen skall tillse att ytterkuvertet ofördröjligen vidarebefordras såsom tjänsteförsändelse.

74 §.

De till kommunal centralvalnämnd inkomna förhandsröstningshandlingarna granskas, utan att valkuverten öppnas, vid sammanträden, som skall hållas så, att man vid dem hinner behandla de förhandsröstningshandlingar, som inkommit före klockan 12 den lördag som föregår valen.

Är den som deltagit i förhandsröstning icke upptagen i vallängd såsom röstberättigad eller framgår det att han är avliden, eller är följebrevet så bristfälligt eller otydligt, att säkerhet icke kan vinnas om vem den förhandsröstande är, eller är valkuvertet öppet eller ostämplat eller upptager det obehörig anteckning om den röstande eller om kandidat eller annat obehörigt, skall röstningen lämnas utan avseende. Härom skall anteckning göras i protokollet för sammanträdet, vartill skall fogas det valkuvert jämte följebrev och ytterkuvert, som lämnats utan avseende.

Kan följebrev och valkuvert, med beaktände av vad om dessa ovan är stadgat, godkännas, antecknas i vallängden att den i följebrevet nämnda personen utövat sin rösträtt. Samtidigt tecknas på valkuvertets framsida intyg över att den röstande befunnits röstberättigad. Därefter räknas de godkända valkuverten samt kontrolleras, att de är lika många som antalet personer, som i vallängden antecknats ha utövat sin rösträtt.

Följebrev, som inkommit till centralvalnämnden efter i 1 mom. nämnd tid, skall oöppnade lämnas utan avseende.

Godkända valkuvert skall, åtskilda från följebreven, hållas i säkert förvar hos centralvalnämnden.

8 kap.

Rösträkning och fastställande av valresultatet.

75 §.

Kommunal centralvalnämnd skall påbörja räkningen av de i förhandsröstningen avgivna rösterna, andra valdagen vid ett sammanträde, som får inledas tidigast klockan 16. Härvid öppnas de i 74 § 5 mom. avsedda valkuverten. De röstsedlar, vilka såsom ogiltiga skall lämnas utan avseende, avskiljes till en särskild grupp, övriga röstsedlar ordnas så, att sedlarna till förmån för respektive kandidat bildar en grupp, varefter antalet röstsedlar i varje grupp räknas.

Ifall antalet godkända valkuvert är högst 25, skall centralvalnämndens ordförande eller viceordförande jämte en annan medlem föra de oöppnade valkuverten före valförrättningens avslutande till något röstningsställe inom kommunen, där valkuverten skall öppnas och röstsedlarna, med bevarande av valhemligheten, hopvikta fällas i valurnan.

76 §.

Klockan 9 dagen efter valen skall centralvalnämnden påbörja granskningen av de vid valförrättningen inlämnade röstsedlarna och av valnämndernas uträkningar samt härvid besluta, vilka röstsedlar som skall lämnas utan avseende såsom ogiltiga. Därefter skall centralvalnämnden räkna det sammanlagda antalet av de vid förhandsröstningen och vid valförrättningen avgivna godkända rösterna till förmån för envar kandidat särskilt för sig.

Vid förhandsuträkningen av valresultatet och vid tillkännagivandet av resultatet skall av justitieministeriet utfärdade anvisningar följas.

77 §.

Röstsedel är ogiltig:

1) om valkuvertet innehåller flera röstsedlar eller annat än en röstsedel;

2) om valkuvertet är behäftat med sådan brist eller försett med sådan påteckning, att röstningen enligt 74 § 2 mom. borde ha lämnats utan avseende;

3) om såsom röstsedel använts annat än röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg;

4) om röstsedeln är ostämplad;

5) om .numret på kandidat antecknats så att det icke tydligt framgår vilken kandidat som avses; samt

6) om på röstsedeln skrivits den röstandes namn eller särskilt kännetecken på denne eller om annan obehörig anteckning gjorts därpå.

Såsom obehörig må icke anses sådan anteckning på valsedeln som enbart förtydligar för vilken kandidat den röstande avsett att avgiva sin röst.

78 §.

Framgår det att den kandidat som angivits av röstande icke är valbar eller att han avlidit, kommer de röster som avgivits för sådan kandidat dock det parti eller den gemensamma lista till godo, vartill kandidaten hör.

79 §.

Kandidaterna inom samma parti eller på samma gemensamma lista har företräde framom varandra enligt storleken av de röstetal de erhållit.

I nämnd ordningsföljd tilldelas kandidaterna jämförelsetal sålunda, att den första kandidaten från varje parti såsom jämförelsetal erhåller partiets hela antal röster, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare. På motsvarande sätt tilldelas kandidaterna på gemensam lista jämförelsetal.

Jämförelsetalet för kandidat, vilken icke hör till gemensam lista, är det röstetal han erhållit.

80 §.

Har valförbund bildats, bestämmes den inbördes ordningsföljden mellan de därtill hörande kandidaterna i enlighet med deras i 79 § 1 mom. avsedda personliga röstetal. I denna ordning tilldelas valförbundets kandidater valförbundets jämförelsetal sålunda, att den första kandidaten såsom jämförelsetal erhåller hela antalet röster, som avgivits till förmån för valförbundet, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare.

81 §.

För fastställandet av röstningsresultatet skrives alla kandidaters namn i den ordning deras jämförelsetal anger, varvid i fråga om de kandidater, som hör till valförbund, de för dem enligt 80 § uträknade jämförelsetalen beaktas, och invid varje kandidats namn antecknas hans jämförelsetal.

Av kandidaterna i ovan i 1 mom. avsedd namnserie förklarar kommunala centralvalnämnden så många kandidater, räknade från seriens början, valda till fullmäktige, som antalet fullmäktige, som skall väljas i kommunen.

Är de valda kandidaternas sammanlagda antal mindre än antalet fullmäktige som skall väljas i valet, blir antalet fullmäktige tillsvidare ofullständigt.

82 §.

För de invalda kandidaterna bestämmes, inom varje valförbund, inom varje parti som icke hör till valförbund, och från varje gemensam lista, bland de första icke valda kandidaterna lika många suppleanter som antalet från dem valda fullmäktige.

Skall under tiden för fullmäktiges uppdrag suppleant jämlikt stadgandet i 38 § 2 mom. kommunallagen inkallas i fullmäktiges ställe, men finnes på ovan i 1 mom. stadgat sätt förordnade suppleanter ej längre att tillgå, skall kommunala centralvalnämnden, på begäran av fullmäktiges ordförande, för valförbundet eller för gemensam lista eller, försåvitt fråga är om parti som icke hör till valförbund, för detsamma förordna nya suppleanter så, att suppleanterna åter uppgår till det i 1 mom. avsedda antalet.

Kan med stöd av stadgandena ovan i denna paragraf icke alla suppleantplatser bli besatta, förblir antalet suppleanter ofullständigt.

83 §.

Är röstetal eller jämförelsetal lika stora, avgöres deras inbördes ordningsföljd genom lottning.

84 §.

Då räkningen eller behandlingen av röstsedlar avbrytes, skall alla röstsedlar och uträkningar förvaras så, att icke någon kommer åt dem.

85 §.

Kommunala centralvalnämnden fastställer valresultatet den 5:e dagen efter valen.

Centralvalnämnden skall omedelbart till fullmäktige ingiva förteckning över dem, som blivit valda till fullmäktige, ävensom över suppleanterna för dem samt tillkännagiva förteckningen på sätt kommunala tilkännagivanden i kommunen offentliggöres.

86 §.

Vid de sammanträden kommunala centralvalnämnden håller för räkning av röstsedlarna och fastställande av valresultatet är ombud för valmansförening och gemensam lista samt partiernas valombud berättigade att närvara.

87 §.

Vid kommunala centralvalnämndens sammanträden föres protokoll, vari antecknas sammanträdesdagarna, klockslagen då sammanträde började, avbröts och avslutades, närvarande medlemmar och i 86 § nämnda personer samt fattade beslut. Innehållet i beslut kan angivas genom hänvisning till skrivelse eller annan expedition.

Protokollet undertecknas såsom därom i kommunallagen är stadgat.

88 §.

Då valresultatet fastställts, skall i protokollet nämnas såväl de personer vilka blivit valda till fullmäktige som de vilka förordnats till suppleanter för fullmäktige.

Envar av de till fullmäktige valda upptages i protokollet med angivande av namn och titel, yrke eller syssla, samt boningsort ävensom det jämförelsetal och det röstetal han erhållit.

I protokollet skall även antecknas antalet i valförrättningen inlämnade ogiltiga röstsedlar, fördelade enligt röstningsområden.

89 §.

Kommunala centralvalnämndens expeditioner undertecknas på sätt därom i kommunallagen är stadgat.

90 §.

Röstsedlarna och ett exemplar av sammanställningen av kandidatlistorna skall inläggas i omslag, som förseglas med ordförandens eller viceordförandens för kommunala centralvalnämnden sigill samt förvaras till dess följande kommunalval förrättats.

De slutliga uträkningarna skall genomdragas samt förseglas med ordförandens för centralvalnämnden sigill och förvaras såsom bilaga till protokollet.

9 kap.

Besvär över val.

91 §.

Berättigad att söka ändring i val av fullmäktige är envar på den grund, att hans enskilda rätt blivit kränkt, och medlem av kommun jämväl på den grund, att valen icke skett i laga ordning.

Ändring i kommunala centralvalnämndens beslut sökes medelst skriftliga besvär hos länsstyrelsen inom 14 dagar från den dag då valresultatet i enlighet med 85 § 2 mom. offentliggjorts.

Med anledning av besvär skall länsstyrelsen av kommunens centralvalnämnd inbegära utlåtande och det överklagade beslutet samt, om ändring sökts i centralvalnämnds beslut rörande förberedande åtgärder för valen, även detta beslut, om dessa icke fogats till besvären, såsom på tjänstens vägnar till riktigheten bestyrkta protokollsutdrag, i vilka skall antecknas dagen för offentliggörandet av valresultatet samt de uppgifter och utredningar som med anledning av besvären befinnes nödiga.

Besvär skall handläggas i brådskande ordning.

92 §.

Länsstyrelses utslag skall delgivas den som anfört besvär samt kommunala centralvalnämnden.

Över länsstyrelsens utslag får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av utslaget.

93 §.

Förordnas med anledning av besvär att nya val skall förrättas, skall centralvalnämnden ofördröjligen skrida till förrättandet av dessa. Vid valen skall då gällande vallängder användas. Genom upphävt val utsedda fullmäktige kvarstår i sina uppdrag tills resultatet av de nya valen offentliggjorts.

10 kap.

Särskilda stadganden.

94 §.

Nedgår fullmäktiges antal så, att det understiger tre fjärdedelar av stadgat antal, skall fullmäktiges ordförande genom länsstyrelsens förmedling bringa saken till justitieministeriets kännedom. Ministeriet kan härvid förordna om förrättande av kompletteringsval. Vid dessa skall senaste vallängder som vunnit laga kraft användas. Vid valen iakttages i tillämpliga delar stadgandena i denna lag.

95 §.

Infaller annan dag än för valens förrättande eller för fastställandet av valresultatet stadgad eller i 43 § 1 mom. avsedd dag på helgdag eller söckenlördag, skall första därpå följande vardag anses vara den föreskrivna dagen. I ovan i 10 § 1 mom. avsett fall anses söckenlördag såsom vardag.

96 §.

Kan val av fullmäktige eller därtill hörande åtgärder av någon orsak icke ske på tid som stadgas i denna lag, kan justitieministeriet, på framställning av fullmäktige och efter att ha införskaffat länsstyrelsens utlåtande, utsätta ny tid därför. Har val icke förrättats före valperiodens slut, kvasrstår de fullmäktige och suppleanter, vilkas mandatperiod då skulle utgå, i sina uppdrag tills resultatet av de nya valen offentliggjorts.

97 §.

Då förordnande om förrättande av nya val utfärdats eller ny tid utsatts för förrättande av val, äger förhandsröstning rum enbart i den kommun förordnandet gäller.

98 §.

Vad i denna lag är stadgat om ombud för valmansförening, för gemensam lista och för parti, är i tillämpliga delar gällande även angående dennes suppleant.

På ombuds vägnar får ansökan, meddelande eller rättelse, som avses i denna lag, göras av en av honom skriftligen befullmäktigad person.

99 §.

Försummar medlem av kommunal centralvalnämnd, valnämnd eller valbestyrelse eller ock annan person, i egenskap av i denna lag förutsatt valmyndighet, sina skyldigheter, skall han straffas såsom tjänsteman för tjänstebrott.

100 §.

De kommunala centralvalnämndernas, valnämndernas och valbestyrelsernas alla utgifter bestrides av kommunerna, men röstsedlarna ävensom i 66 § och 72 § 2 mom. avsedda förhandsröstningshandlingar bekostas samt alla kostnader för valförrättarna bestrides med statens medel.

I ärenden som rör kommunalval har kommunal central valnämnd, valnämnd, valbestyrelse och valförrättare fribrevsrätt.

101 §.

Står i justitieministeriets partiregister upptagna partier i sådant förhållande till varandra som i 2 § 2 mom. partilagen (10/69) avses, anses de vid tillämpningen av stadgandena i denna lag såsom ett enda parti.

102 §.

Närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov av justitieministeriet.

103 §.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 1972, och genom densamma upphäves kommunala vallagen av den 7 februari 1964 (49/64) jämte däri senare vidtagna ändringar. Valstämpeln skall dock vara sådan som den är enligt beslut, fattat av ministeriet för inrikesärendena (362/64) med stöd av 41 § i sistnämnda lag. Vid kommunalvalen år 1972 tillämpas den indelning i röstningsområden som verkställts för dem i enlighet med sistnämnda lag.

Åtgärder som förutsätts av denna lags verkställighet kan vidtagas före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 12 maj 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Pekka Paavola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.