358/1972

Given i Helsingfors den 12 maj 1972.

Lag angående ändring av lagen om riksdagsmannaval.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69) 2 och 12 §§, 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § 1 och 3 mom., 16 § 1 mom., 17 § 1 och 3 mom., 18 § 1 mom., 19 § 1 mom., 21 § 1 mom., 22 §, 23 § 1 mom., 24 § 1 och 2 mom., 46 § 2 mom., 63 och 64 §§, 67 § 1 mom., 74 §, 76 § 2 mom., 77 § 2 mom., 78 § 1 mom., 79 §, 80 § 2 mom., 81 §, 98 § 3 mom. och 103 § samt fogas till lagen nya 25 a, 25 b och 25 c §§ samt till lagens 46 § ett nytt 4 mom., som följer:

2 §.

Fördelningen mellan valkretsarna av mandaten för de riksdagsmän, som skall väljas genom proportionella val, verkställes enligt den mantalsskrivning som ligger till grund för vallängderna för röstningsområdena i valet. Fördelningen verkställes av statsrådet i god tid före varje val genom beslut, som publiceras i författningssamlingen.

2 kap.

Vallängder.

12 §.

För verkställande av riksdagsmannaval uppgöres vallängder över de valberättigade.

Vallängderna över de valberättigade som under året före valåret mantalsskrivits i Finland uppgöres särskilt för varje röstningsområde i kommun (vallängd för röstningsområde).

Vallängderna över andra än i 2 mom. avsedda valberättigade uppgöres enligt valkretsar (vallängd för valkrets).

Vallängd för röstningsområde uppgöres av kommunal centralvalnämnd och vallängd för valkrets av befolkningsregistercentralen.

13 §.

Såsom underlag för vallängderna för röstningsområdena skall vederbörande mantalsskrivningsmyndighet varje år senast den 10 augusti tillställa den kommunala centralvalnämnden enligt den i oktober föregående år verkställda indelningen i röstningsområden uppgjorda längder (basförteckningar) över alla de enligt mantalslängden för det löpande året i kommunen bosatta personer som före följande års ingång fyllt 18 år. Förteckningarna utskrives i den ordning mantalslängden utvisar på blankett, som fastställes av justitieministeriet. I dem skall i kommunen mantalsskrivna personer, vilka icke antecknats vid någon fastighet, hänföras till en särskild grupp. Till varje förteckning skall fogas ett alfabetiskt register i två exemplar, uppgjort i form av ett kartotek så, att det andra exemplaret kan användas såsom underlag för det i 16 § avsedda kortet.


14 §.

I vallängden för röstningsområde skall införas varje finsk medborgare, som före ingången av valåret fyllt 18 år och året före valåret är mantalsskriven i kommunen.


15 §.

Vallängderna för röstningsområdena skall på åtgärd av den kommunala centralvalnämnden från och med den 15 september till och med den 21 i samma månad under behörig tillsyn vara framlagda till granskning varje vardag från klockan 9 till klockan 20, i stad och köping inom kommunens område, vid behov på flera ställen röstningsområdesvis, samt i landskommun inom varje röstningsområde.


Meddelande om de ställen där vallängderna för röstningsområdena är framlagda till granskning och om kommunens röstningsområden skall i god tid på förhand givas på det sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöres. I meddelandet skall i landskommun även uppgivas den persons namn och adress, under vars tillsyn längderna är framlagda och till vilken i 17 § 1 inom. avsett yrkande på rättelse kan ingivas.

16 §.

Kommunal centralvalnämnd skall tillställa varje röstberättigad, som är upptagen i vallängd för röstningsområde inom kommunen och vars adress är känd, ett genom justitieministeriets försorg tryckt och av mantalsskrivningsmyndigheten preliminärt ifyllt kort med de uppgifter om honom som ingår i mantalslängden eller vallängden och uppgift om, i vilket röstningsområdes vallängd han är upptagen, var och när vallängden för röstningsområdet är framlagd till granskning samt var och när röstningen äger rum. Härutöver får kortet icke innehålla annat än anvisning om dess användning och om rättelse av fel, som möjligen framgår av kortet.


17 §.

Anser någon att han obehörigen utelämnats ur vallängd för röstningsområde eller att däri obehörigen antecknats att han saknar valrätt eller att anteckning rörande honom eljest är oriktig, må han skriftligen eller muntligen framföra yrkande om rättelse hos den kommunala centralvalnämnden vid dess sammanträde den 4 oktober eller ock skriftligen hos centralvalnämndens ordförande eller sekreterare därförinnan, sedan vallängden framlagts till granskning. Skriftligt yrkande på rättelse får dock under den tid vallängden är framlagd tillställas även den, under vars tillsyn granskningen av vallängden äger rum.


Anser någon att en eller flera personer obehörigen upptagits i vallängd för röstningsområde såsom röstberättigade, må han senast den 25 september före klockan 16 till den kommunala centralvalnämnden eller dess ordförande eller sekreterare ingiva motiverat skriftligt yrkande på rättelse.


18 §.

Avser yrkande på rättelse att i vallängden för röstningsområde skall antecknas att någon saknar valrätt, skall den kommunala centralvalnämndens ordförande underrätta den, som yrkandet på rättelse gäller, om yrkandet och om dess innehåll samt om att han är i tillfälle att på uppgivet ställe taga del av yrkandet och senast den 30 september före klockan 16 med anledning av yrkandet till den kommunala centralvalnämnden avgiva förklaring, vid äventyr att, om sådan icke avgives, saken det oaktat avgöres.


19 §.

Yrkande på rättelse av vallängden för röstningsområde handlägges och avgöres vid den kommunala centralvalnämndens sammanträde den 4 oktober, vilket begynner klockan 19. Centralvalnämnden skall i varje ärende giva beslut, som jämte motivering skall införas i protokollet.


21 §.

I länsstyrelsens beslut i ärende angående rättelse av vallängd för röstningsområde får ändring icke sökas genom besvär.


22 §.

Anser mantalsskrivningsmyndighet att någon obehörigen utelämnats ur vallängden för östningsområde eller att däri obehörigen antecknats att någon saknar valrätt eller är röstberättigad eller att anteckning eljest är oriktig, har den på tjänstens vägnar rätt att hos den kommunala centralvalnämnden framställa yrkande på rättelse och söka ändring i beslut, som givits med anledning av yrkandet, i den ordning som är stadgad i 17, 20 och 21 §§.

23 §.

Har yrkande på ändring av vallängden för röstningsområde icke inom föreskriven tid framställts hos den kommunala centralvalnämnden, skall längden påtecknas intyg över att den äger laga kraft.


24 §.

Skall på förordnande av republikens president nya val förrättas under samma år som val av riksdagsmän eller av elektorer för valet av republikens president redan ägt rum, skall de vallängder för röstningsområdena som använts vid de redan förrättade valen oförändrade följas vid de nya valen.

Skall nya val förrättas under sådant år då val av riksdagsmän eller av elektorer för valet av republikens president icke ägt rum, skall åtgärder för uppgörandet av vallängder för röstningsområdena vidtagas genast sedan kännedom erhållits om att nytt val skall förrättas. Till grund för vallängd för röstningsområde skall härvid läggas de basförteckningar som senast uppgjorts innan nya val utlystes. Förteckningarna skall granskas på sätt i 14 § är sagt och omedelbart därefter under sju dagar vara framlagda till granskning på sätt i 15 § 1 och 2 mom. är stadgat. Härvid skall även iakttagas vad i 15 § 3 mom. är stadgat om framläggande av vallängder för röstningsområden och om tillkännagivandet av andra omständigheter.


25 a §.

I vallängderna för valkretsarna skall befolkningsregistercentralen upptaga envar finsk medborgare, som icke bör mantalsskrivas i Finland det år, på vars mantalsskrivning vallängderna för röstningsområdena grundar sig, men som är eller varit införd i befolkningsböcker i Finland.

I längderna skall de i 1 mom. nämnda personer införas, som är valberättigade då längderna fastställes.

Envar person intas i vallängden för den valkrets, på vars område den kommun ligger, som i befolkningsregistret antecknats såsom hans senaste hemort. Såvida hemorten varit en kommun, som ej längre hör till Finlands territorium, skall personen införas i vallängden för Helsingfors stad valkrets.

Längderna skall uppgöras med anlitande av en av justitieministeriet fastställd blankett i alfabetisk ordning enligt personernas släktnamn. I längden skall för envar person införas fullständigt namn och, då namnet förändrats, även tidigare namn, födelsetid och -ort, postadress samt vilken kommun i Finland som i befolkningsregistret antecknats såsom hans senaste hemort.

25 b §.

Ovan i 25 a § 1 mom. avsedd person må till befolkningsregistercentralen rikta skriftlig förfrågan om, huruvida hans namn kommer att införas i vallängden för valkretsen. I samband med förfrågningen skall de i 25 a § 4 mom. nämnda uppgifterna givas. Make må utan fullmakt göra förfrågning på den andra makens vägnar.

Förfrågningen bör göras senast den 60: e dagen före valen.

För förfrågningarna skall justitieministeriet låta trycka blanketter, som skall hållas till hända hos statens tryckericentral och åtminstone vid Finlands diplomatiska beskickningar och vid konsulat, som förestås av utsänd konsul. Beskickning och konsul skall på begäran bistå valberättigad vid ifyllandet av blankett.

Till envar person som gjort förfrågan skall befolkningsregistercentralen omedelbart sedan vallängden för valkretsen i enlighet med 25 c § fastställts, under den postadress han angivit och med anlitande av blankett som fastställes av justitieministeriet, sändas ett meddelande antingen om i vilken valkrets han upptagits i vallängden för kretsen eller ock om orsaken till att han icke upptagits i vallängden för någon valkrets. Den som upptagits i längden, skall samtidigt tillsändas en förteckning över förhandsröstningsställena i utlandet.

25 c §.

Befolkningsregistercentralen skall den 30: e dagen före valet fastställa de vallängder för valkretsar som uppgjorts på ovan i 25 a § nämnt sätt. I varje längd skall antecknas den valkrets, för vilken den är vallängd.

Befolkningsregistercentralen skall senast den 20:e dagen före valet tillställa valkretscentralnämnden i varje valkrets vallängd för valkretsen.

I befolkningsregistercentralens beslut om fastställelse av vallängd för valkrets får ändring icke sökas genom besvär.

3 kap.

Uppställande av kandidater och ingående av valförbund.


46 §.

Har republikens president förordnat om nya val äger valförrättningen rum den tredje söndagen och därpå följande måndag i den månad, som börjar närmast efter förloppet av 60 dagar från den dag då förordnandet om nya val utfärdades.


Har republikens president förordnat om nya val, skall härom ofördröjligen tillkännagivas åtminstone vid Finlands diplomatiska beskickningar och vid konsulat, som förestås av utsänd konsul, genom offentliga kungörelser och vid behov även på annat lämpligt sätt.

63 §.

I vallängden för rustningsområde upptagen röstberättigad, som intagits på sjukhus, i kommunalhem, ålderdomshem, sjukhem eller specialvårdsanstalt, som avses i lagen om invalidvård (907/46), eller i arbetsinrättning, vårdanstalt för dem, som missbrukar berusningsmedel, eller straffanstalt, vilka i denna lag benämnes anstalter, eller som under de i 46 § avsedda valdagarna av annan orsak sannolikt kommer att vara förhindrad att utöva sin rösträtt vid valförrättningen inom det röstningsområde, i vars vallängd han är upptagen, samt i vallängd för valkrets upptagen röstberättigad får avgiva sin röst på förhand på sätt i detta kapitel stadgas.

64 §.

Förhandsröstning i hemlandet äger rum i de av post- och telegrafverkets anstalter som bestämmes genom förordning samt i ovan i 63 § avsedda anstalter och utomlands i de finska representationer, som bestämmes genom förordning, samt ombord på finskt fartyg (förhandsröstningsställen).

I anstalt får i förhandsröstning deltaga endast de som vårdas eller intagits däri och ombord på finskt fartyg endast dess personal.

67 §.

Förhandsröstning försiggår i post- och telegrafverkets anstalter alla vardagar den tid anstalten är öppen för allmänheten eller på annan tid, som bestämmes av post- och telegrafstyrelsen, i finsk representation i utlandet och ombord på finskt fartyg varje dag på tid som bestämmes av chefen för representationen respektive fartygets befälhavare. I anstalt anordnas förhandsröstning i enlighet med vad valbestyrelsen förordnar på den dag då förhandsröstningen avslutas, eller på föregående dag samt på en annan dag vilken, liksom röstningstiderna, bestämmes av valbestyrelsen.


74 §.

Följebrev skall riktas till den kommunala centralvalnämnden i den kommun där den röstande enligt egen uppgift upptagits i vallängden för röstningsområde eller, om den röstande upptagits i vallängden för valkrets, till valkretscentralnämnden i vederbörande valkrets.

Följebrev, som är riktat till kommunal centralvalnämnd, skall innehålla:

1) den röstandes förklaring att han personligen, med bevakande av valhemligheten, ifyllt röstsedeln och inlagt denna avstämplad i valkuvertet, som han därefter tillslutit;

2) uppgift om den röstandes fullständiga namn och, såframt namnet förändrats, även om tidigare namn, yrke eller syssla, födelsedatum och -ort samt boningsort och postadress vid tidpunkten för röstningen;

3) uppgift om den kommun där den röstande är upptagen i vallängd eller där han är mantalsskriven det år, på vars mantalsskrivning vallängderna baserar sig, om bostaden där samt om röstningsområdets nummer eller namn, försåvitt den röstande med säkerhet känner till dem; samt

4) uppgift om orsaken till att den röstande sannolikt är förhindrad att valdagarna utöva sin rösträtt vid valförrättningen inom det rötsningsområde, där han upptagits i vallängden.

Till valkretscentralnämnd riktat följebrev skall innehålla i 2 mom. 1 punkten nämnd förklaring och i 2 punkten avsedd uppgift samt besked om i vilken valkrets den röstande enligt egen uppgift upptagits i vallängden.

Röstande som överlämnar i 16 eller 25 b § 4 mom. avsett kort att fogas till följebrevet, behöver icke särskilt lämna i 2 mom. 2 och 3 punkterna nämnda uppgifter.

På ytterkuvertet antecknas adressen i enlighet med följebrevet.

76 §.

På förhandsröstningsställe skall på blankett, som tryckes på åtgärd av justitieministeriet, föras förteckning över de röstande, upptagande den röstandes namn, den kommun eller valkrets där denne enligt egen uppgift är upptagen i vallängden, samt den dag förhandsröstningen ägt rum.

77 §.

Från finsk representation i utlandet sändes ytterkuverten med anlitande av snabbaste tjänstepostväg eller såsom rekommenderad flygpost till ministeriet för utrikesärendena för vidarebefordran till vederbörande kommunala centralvalnämnd eller till valkretscentralnämnden i vederbörande valkrets.

78 §.

Förhandsröstningshandlmgar som anlänt till kommunal centralvalnämnd eller till valkretscentralnämnd granskas, utan att valkuverten öppnas, vid sammanträden, som börjar fredagen före valet klockan 16.


79 §.

Valkretscentralnämnd inlägger de godkända valkuverten i säkert förvar, där de skall förvaras tills centralnämnden börjar räkna de vid förhandsröstningen avgivna rösterna.

Kommunal centralvalnämnd inlägger de godkända valkuverten i hållbart omslag, på vilket antecknas valkretscentralnämndens adress samt uppgift om försändelsens innehåll och avsändaren. Försändelsen skall i brådskande ordning inlämnas eller såsom tjänstepost sändas till centralnämnden.

Har kommunal centralvalnämnd icke tillställts valkuvert, vilka i enlighet med vad ovan är stadgat borde sändas till valkretscentralnämnden, skall centralnämnden underrättas därom.

80 §.

Valkretscentralnämnden skall granska ovan i 1 mom. avsedda förhandsröstningshandlingar med iakttagande av vad i 78 § 2 och 3 mom. är stadgat. På samma sätt skall förfaras med sådana förhandsröstningshandlingar rörande i vallängden för valkrets antecknade röstberättigade, som inkommit efter utgången av den i 78 § 1 mom. nämnda tiden.


81 §.

Valkretscentralnämnd skall andra valdagen klockan 18 påbörja räkningen av de vid förhandsröstning avgivna rösterna. Härvid öppnas i 79 § 1 och 2 mom. avsedda valkuvert. De röstsedlar, vilka såsom ogiltiga skall lämnas utan avseende, avskiljes till en särskild grupp. Övriga röstsedlar ordnas så. att sedlarna till förmån för envar kandidat bildar en särskild grupp, varefter antalet röstsedlar i varje grupp räknas.

98 §.

Vallängderna för röstningsområdena skall av valkretscentralnämnden överstyras till vederbörande kommunala centralvalnämnder. Alla övriga handlingar och annan rekvisita, som finnes hos centralnämnden, skall överlämnas till länsstyrelsen.


103 §.

Infaller i 46 § 2 mom. avsedd söndag på påskdagen, pingstdagen eller midsommardagen, skall valen förrättas föregående söndag och därpå följande måndag.

Infaller annan än för valförrättning eller för kungörande av valreslutat stadgad dag på helgdag eller söckenlördag, skall följande vardag gälla såsom utsatt dag. I ovan i 15 § 1 mom. avsedda fall anses söckenlördag såsom vardag.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 1972.

Vederbörande mantalsskrivningsmyndighet skall uppgöra förteckningar, vilka fogas till de basförteckningar, som år 1972 tillställes kommunal centralvalnämnd, och i vilka i ovan i 13 § av denna lag stadgad ordning upptages de personer, som är födda under åren 1953 och 1954.

Före lagens ikraftträdande må de åtgärder vidtagas, som verkställigheten av denna lag förutsätter.

Helsingfors den 12 maj 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Pekka Paavola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.