322/1972

Given i Helsingfors den 2 maj 1972.

Lag angående ändring av 40 och 41 §§ lagen om enskilda vägar.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 40 och 41 §§ lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62) som följer:

40 §.

Vägförrättning verkställes av lantmäteriingenjör med biträde av två för skiftesförrättningar valda gode män eller två medlemmar av vägnämnden. Ha sakägarna överenskommit om de med väghållningen sammanhängande frågorna, kan förrättningen verkställas utan biträde av gode män eller vägnämndsmedlemmar.

Angående medlem av vägnämnd tillkommande rätt att uppbära arvode samt resekostnadsersättning och dagtraktamente gäller vad om ovan i 1 mom. avsedd god man är stadgat.

Sådan fastighetsingenjör i stad eller köping, som får verkställa stycknings- och vissa andra lantmäteriförrättningar, får även inom sitt verksamhetsdistrikt med kommunens samtycke verkställa i 1 mom. avsedd förrättning.

41 §.

Förordnande om vägförrättning skall sökas skriftligen hos den lantmäteribyrå, inom vars område vägen eller största delen därav ligger.

Ansökan skall såvitt möjligt åtföljas av förteckning över de fastigheter, jordägare samt innehavare av nyttjande-, servituts- och annan bruksrätt ävensom utbrytningsrätt, som förrättningen är avsedd att direkt beröra. Såframt avsikten är att erhålla rätt till sådan redan förefintlig väg som avses i 38 § 1 mom., är meddelande om vilken väg det är fråga om tillfyllest. Bilda delägarna i sådan väg ett väglag, skall i ansökan likväl även nämnas sysslomannen eller någon av bestyrelsens ordinarie medlemmar. Härutöver skola av ansökan framgå de i förteckningen nämnda sakägarnas boningsorter och sökandens postadress.


Denna lag träder i kraft den 2 maj 1972.

Helsingfors den 2 maj 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Leo Happonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.