275/1972

Given i Helsingfors den 14 april 1972.

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. och 10 § 4 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62), av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 18 juni 1971 (501/71) och 10 § 4 mom. sådant det lyder i lagen den 30 december 1965 (708/65), samt fogas till 10 § ett nytt 5 mom., varvid det tidigare 5 mom. blir 6 mom., som följer:

1 §.

För arbetstagare, som är sysselsatt i skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på fartyg i inrikesfart eller, enligt vad därom genom förordning stadgas, arbetar inom annat sådant område, som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet samt åt sådan arbetstagares anhöriga familjepensionsskydd i enlighet med denna lag. Såframt i denna lag icke annorlunda stadgas, gäller i övrigt i tillämpliga delar vad i 3 § 2―4 mom., 4 § 1, 3, 5 och 6 mom., 4 a―4 c §§, 7 a―10 §§, 12 §, 13 § 3 mom., 14 §, 15 a―18 §§ och 19 a―23 §§ lagen om pension för arbetstagare är stadgat.


10 §.

Har arbetsgivare försummat att erlägga försäkringspremie enligt denna lag och rättar han icke, sedan han uppmanats därtill, sin försummelse inom av arbetspensionskassan föreskriven skälig tid, må arbetspensionskassan på basen av införskaffad utredning eller, om sådan saknas, enligt uppskattning ålägga arbetsgivaren att erlägga försäkringspremien förhöjd högst till dess dubbla belopp. Försäkringspremie må dock icke påföras för annan tid än för det löpande kalenderåret och de fem föregående kalenderåren. Av arbetspensionskassa fastställd försäkringspremie jämte på den vid dröjsmål med betalningen beräknad årlig ränta om högst 10 procent må utsökas utan dom eller utslag på samma sätt som skatter och avgifter.

Av arbetspensionskassa fastställd försäkringspremie och försäkringspremie, från vars erläggande pensionsskyddscentralen befriat arbetsgivare, anses vid tillämpning av stadgandena i 5 och 7 §§ såsom erlagda försäkringspremier. Även sådan i arbetsförhållande, som faller under denna lag, intjänad lön, för vilken erläggande av försäkringspremie icke längre kan åläggas arbetsgivare, skall beaktas vid tillämpningen av stadgandena i 5 och 7 §§ som om försäkringspremie hade erlagts, såframt beträffande lönens belopp företes intyg av skattemyndighet eller annan därmed jämförbar tillförlitlig utredning.Stadgandena i 15 a § lagen om pension för arbetstagare tillämpas även på sådana fall, där rättspraxis förändrats eller annat därmed jämförbart skäl yppats före denna lags ikraftträdande.

Stadgandena i 10 § 5 mom. i denna lag äger icke tillämpning i fråga om pension, om det pensionsfall som ligger till grund härför inträffat före denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 14 april 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Osmo Kaipainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.