252/1972

Given i Helsingfors den 29 mars 1972.

Lag om ändring av 30 kapitlet rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 30 kapitlet rättegångsbalken i stället för den genom lagen den 12 augusti 1960 (362/60) upphävda 25 § en ny 25 § som följer:

30 kap.

Om ändringssökande i hovrätts dom eller utslag, så ock om underställning av hovrätts utslag.

25 §.

Dom och utslag, som gives av högsta domstolen, dateras den dag, från vilken domen eller utslaget hålles part tillhanda. På ansökningshandlingarna antecknat utslag, genom vilket annan ansökan än med stöd av 3 § 1 punkten gjord ansökan om fullföljdstillstånd förkastas eller avvisas eller förfaller, ävensom beslut, genom vilket mål icke avgöres slutligt eller vilket delgives endast medelst brev, må likväl dateras dagen för föredragningen i enlighet med vad i högsta domstolens arbetsordning bestämmes.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1972.

Helsingfors den 29 mars 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
PekkaPaavola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.