241/1972

Given i Helsingfors den 24 mars 1972.

Lag om ändring av lagen angående införande av folkhälsolagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 11 § 7 mom. lagen den 28 januari 1972 angående införande av folkhälsolagen (67/72) samt fogas till nämnda paragraf nya 8, 9 och 10 mom. som följer:

11 §.

Angående grunderna för beviljande av lagstadgat statsunderstöd till täckande av kostnader, som föranledes av avlöning och övriga ekonomiska förmåner för läkare och tandläkare vid hälsovårdscentral, stadgas genom förordning. Då dessa grunder bestämmes, beaktas göromålens art och det ansvar de medför, den utbildning arbetets utförande kräver samt de ekonomiska förmåner som kommun och stat tillhandahåller för motsvarande göromål.

På medicinalstyrelsen ankommer att i enlighet med grunder som fastställes genom förordning besluta, i vilken omfattning åtgärdsarvoden, som läkare och tandläkare uppbär av kommun eller kommunalförbund, skall beaktas såsom pensionsgrundande lön.

Läkare och tandläkare vid hälsovårdscentral tillkommer pension enligt ett sådant, på lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare baserat alternativt system, som gäller för de flesta primärkommunerna.

Vad ovan i 9 mom. är sagt, gäller på motsvarande sätt familjepension som skall erläggas efter läkare och tandläkare vid hälsovårdscentral.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1972.

Helsingfors den 24 mars 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Osmo Kaipainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.