235/1972

Given i Helsingfors den 24 mars 1972.

Förordning om räntestöd åt kommuner för anskaffning av bostadsområden.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av 15 § lagen den 21 januari 1972 om räntestöd åt kommuner för anskaffning av bostadsområden (65/72):

1 §.

Bostadsstyrelsen kan godkänna i lagen den 21 januari 1972 om räntestöd åt kommuner för anskaffning av bostadsområden (65/72) avsedda räntestödskrediter till högst det belopp som årligen fastställes i statsförslaget.

2 §.

Bostadsstyrelsen skall, innan räntestödskredit godkännes, inhämta utlåtande i saken, i fråga om städer och köpingar av avdelningen för planläggnings- och byggnadsärenden vid ministeriet för inrikesärendena och i fråga om landskommuner av länsstyrelse.

3 §.

Kredit får godkännas såsom räntestödskredit för anskaffning av bostadsområde endast såframt ansökan därom har tillställts bostadsstyrelsen senast inom tre månader efter den tidpunkt då vederbörande kommunala myndighets beslut om förvärv av området har vunnit laga kraft.

4 §.

Ansökan om räntestödskredit skall göras på blankett, som uppgjorts enligt av bostadsstyrelsen fastställt formulär. Till ansökningen skall fogas av bostadsstyrelsen föreskrivna utredningar.

5 §.

Kreditanstalt skall särskilt för varje halvår hos statskontoret ansöka om räntegottgörelse för räntestöd för anskaffning av bostadsområde. I fråga om sparbanker och andelsbanker skall deras centrala penninganstalter ansöka om räntegottgörelse, såvida statskontoret icke annorlunda bestämmer.

I 1 mom. avsedd ansökan skall innehålla de uppgifter som erfordras för beräkning av räntegottgörelsen och övriga av statskontoret föreskrivna utredningar.

6 §.

Skuldebrev, som uppgöres över räntestödskredit, skall innehålla omnämnande av vad ill och 12 §§ i lagen om räntestöd åt kommuner för anskaffning av bostadsområden är stadgat om förlust av räntestöd och därmed förenade följder.

7 §.

Kommun skall, i enlighet med de närmare bestämmelser bostadsstyrelsen utfärdar, lämna bostadsstyrelsen och vederbörande länsstyrelse uppgifter om hur område som har förvärvats med räntestödskredit utnyttjas.

8 §.

Länsstyrelse skall tillse att kommun utnyttjar för anskaffning av bostadsområde beviljad räntestödskredit och med denna förvärvat område på ett sätt som överenstämmer med lagen om räntestöd åt kommuner för anskaffning av bostadsområden och med stöd av denna utfärdade bestämmelser samt, såframt omständigheter, som enligt 11 och 12 §§ i lagen utgör förutsättning för förlust av räntestöd kommit till dess kännedom, underrätta bostadsstyrelsen om dessa.

9 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av ministeriet för inrikesärendena.

10 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1972.

Helsingfors den 24 mars 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Martti Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.