144/1972

Given i Helsingfors den 11 februari 1972.

Lag om statens tekniska forskningscentral.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Statens tekniska forskningscentral har till uppgift att bedriva teknisk forskning och att vara officiell materialprovnings- och kontrollanstalt inom särskilt bestämda områden.

Forskningscentralen hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde.

2 §.

Vid statens tekniska forskningscentral kan finnas generaldirektörs-, forskningsdirektörs-, laboratoriedirektörs-, forskningsprofessors-, förvaltningsdirektörs-, specialforskar-, byråchefs-, forskar- och driftsingenjörstjänster samt biblioteksamanuens-, byråsekreterar-, laboratoriemästar-, kanslist-, övervakar- och byråbiträdesbefattningar. Generaldirektörs-, forskningsdirektörs-, laboratoriedirektörs-, förvaltningsdirektörs-, forskningsprofessors-, specialforskar- och forskartjänsterna kan vara tjänster med avtalslön.

Vid forskningscentralen kan även finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.

3 §.

Statens tekniska forskningscentral kan inom ramen för statsförslaget vid behov anlita sakkunniga samt ingå avtal med myndigheter, offentliga inrättningar, organisationer samt privata affärsföretag och enskilda personer om utförande av bestämda forskningsuppdrag och med andra inrättningar och högskolor, som bedriver teknisk forskning, sluta samarbetsavtal om fullföljande av gemensamma forskningsprogram.

För forsknings-, materialprovnings-, trycknings-, patent-samt till dokumentations- och informationstjänsten hörande uppdrag ävensom till dem anslutna förrättningar, som utförts av forskningscentralen, samt för undervisnings- och instruktionssammankomster, som anordnats av forskningscentralen, uppbär densamma avgift av uppdragsgivaren eller deltagare, med beaktande av kostnaderna för det utförda arbetet och andra kostnader, på sätt genom förordning stadgas.

4 §.

Statens tekniska forskningscentral äger rätt att mottaga donationer för sin verksamhet.

5 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1972, och genom densamma upphäves lagen den 16 januari 1942 om statens tekniska forskningsanstalt (44/42).

Vad annorstädes är stadgat om statens tekniska forskningsanstalt gäller efter denna lags ikraftträdande statens tekniska forskningscentral.

Vid denna lags ikraftträdande överföres innehavare av sådan tjänst vid statens tekniska forskningsanstalt, som indrages, i stadgad ordning till en för honom lämplig ny tjänst vid statens tekniska forskningscentral eller uppföres på indragningsstat, försavitt han ej överföres till ovan avsedd, ej heller till annan för honom lämplig tjänst.

Helsingfors den 11 februari 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Gunnar Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.