54/1972

Ändringar i instruktionen för Riksdagens justitieombudsman.

Riksdagen har den 9 december 1971 beslutat ändra 10―18 §§ i instruktionen för riksdagens justitieombudsman av den 10 januari 1920 (2/20) samt till instruktionen foga nya 19―24 §§ som följer:

10 §.

Justitieombudsmannen bör enligt behov verkställa inspektioner för att göra sig förtrogen med angelägenheter som hör till hans tjänsteuppgifter. Speciellt bör han inspektera fängelser, arbetsinrättningar och andra med dem jämförliga inrättningar samt införskaffa utredningar om de i dem intagna personernas vård och andra angelägenheter rörande dem. Likaledes bör han verkställa inspektioner i försvarsväsendets olika enheter och särskilt följa med beväringarnas bemötande.

11 §.

Justitieombudsmannen har ensam beslutanderätt i alla till hans verksamhetsområde hörande frågor.

12 §.

I arbetsordningen för justitieombudsmannens kansli utfärdas närmare bestämmelser om uppgifternas fördelning mellan justitieombudsmannen och biträdande justitieombudsmannen.

Arbetsordningen fastställes av justitieombudsmannen efter det han i saken hört biträdande justitieombudsmannen.

13 §.

Biträdande justitieombudsmannen handlägger och avgör med samma fullmakter som justitieombudsmannen de ärenden, som i arbetsordningen anförtrotts honom eller som justitieombudsmannen uppdragit åt honom att avgöra. Åt biträdande justitieombudsmannen får icke uppdragas i 4 eller 5 § avsedda åligganden.

Då suppleanten handhar biträdande justitieombudsmannens åligganden, gäller i fråga om honom på motsvarande sätt vad i denna instruktion är stadgat om biträdande justitieombudsmannen.

14 §.

Justitieombudsmannen och biträdande justitieombudsmannen får icke under sin verksamhetsperiod handha annan offentlig tjänst.

Är den som valts till justitieombudsman eller biträdande justitieombudsman, i statens tjänst eller befattning, är han befriad från handhavandet av denna under den tid han är justitieombudsman eller biträdande justitieombudsman.

Vad i 2 mom. är stadgat gäller även suppleanten under den tid han sköter biträdande justitieombudsmannens uppgifter.

15 §.

Avlider justitieombudsmannen eller avgår han från. sin befattning under sin verksamhetsperiod och har riksdagen icke utsett ny justitieombudsman, handhar biträdande justitieombudsmannen justitieombudsmannens åligganden.

Biträdande justitieombudsmannen handhar likaså justitieombudsmannens åligganden vid förfall för denne. I arbetsordningen bestämmes närmare, när biträdande justitieombudsmannen i dessa fall träder i justitieombudsmannens ställe.

16 §.

Avlider biträdande justitieombudsmannen eller avgår han från sin befattning under sin verksamhetsperiod och har riksdagen icke utsett ny biträdande justitieombudsman, handhar suppleanten biträdande justitieombudsmannens åligganden.

Justitieombudsmannen kan vid behov kalla suppleanten att handha biträdande justitieombudsmannens åligganden, då denne är förhindrad.

Blir suppleantens befattning vakant under pågående mandattid, skall ny suppleant vid behov väljas för den återstående delen av mandattiden.

17 §.

Justitieombudsmannen och biträdande justitieombudsmannen erhålla arvode i sin befattning. Justitieombudsmannens arvode bestämmes enligt samma grunder som justitiekanslerns avlöning och biträdande justitieombudsmannens arvode enligt samma grunder som justitiekanslersadjointens avlöning, såsom riksdagens kanslikommission vid behov därom närmare bestämmer. Suppleanten erhåller vid handhavandet av biträdande justitieombudsmannens åligganden samma arvode som biträdande justitieombudsmannen.

Är justitieombudsmannen eller biträdande justitieombudsmannen i statens tjänst eller befattning, skall han avstå från därtill hörande löneförmåner eller från den del av löneförmånerna, som motsvarar det arvode som tillkommer honom såsom justitieombudsman eller biträdande justitieombudsman. Detsamma gäller på motsvarande sätt suppleanten, då han handhar biträdande justitieombudsmannens åligganden.

18 §.

Justitieombudsmannen och biträdande justitieombudsmannen åtnjuta vardera en och en halv månads semester.

19 §.

Justitieombudsmannen och biträdande justitieombudsmannen äro beträffande åtal, som de utföra eller låta utföra, underkastade det ansvar som är stadgat för allmänna åklagare.

20 §.

Vid justitieombudsmannens kansli finnas befattningar för två referendarieråd och för två äldre och en yngre justitieombudsmannasekreterare samt för en registrator, ett kanslibiträde och en vaktmästare. Dessutom kunna extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer anställas vid justitieombudsmannens kansli inom ramen för statsförslaget.

Justitieombudsmannen utnämner befattningshavarna vid sitt kansli och beviljar dem avsked.

Tjänstledighet för befattningshavare vid justitieombudsmannens kansli beviljas av justitieombudsmannen.

21 §.

Såsom kanslichef för justitieombudsmannens kansli fungerar ett av justitieombudsmannen förordnat referendarieråd.

Bestämmelser om kanslipersonalens åligganden utfärdas i arbetsordningen. Närmare bestämmelser utfärdas vid behov av justitieombudsmannen.

22 §.

Vid justitieombudsmannens kansli skall föras förteckningar över alla hos justitieombudsmannen anmälda ärenden samt expeditioner och åtgärder, vilka han vidtagit.

23 §.

Justitieombudsmannens kansli skall vardagar, dock icke lördagar, hållas öppet för allmänheten under tid som justitieombudsmannen bestämmer.

24 §.

Justitieombudsmannen, biträdande justitieombudsmannen eller till justitieombudsmannens kanslipersonal hörande person får icke yppa, vad han i tjänsten erfarit om sådant, som enligt sakens natur skall hemlighållas.


Dessa ändringar träder i kraft den 1 januari 1972.

Statsrådet har på föredragning från justitieministeriet beslutat, att ovannämnda Riksdagens beslut om ändringar i instruktionen för riksdagens justitieombudsman skall publiceras i författningssamlingen.

Helsingfors den 20 januari 1972.

Justitieminister
K. J. Lang

Tf. avdelningschef
Antti Kivivuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.