31/1972

Given i Helsingfors den 14 januari 1972.

Lag om museiverket.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För landets fornminnesförvaltning, för därtill ansluten forskning samt för den allmänna ledningen av och tillsynen över museiväsendet finnes ett museiverk, som är ett undervisningsministeriet underställt ämbetsverk.

2 §.

Vid museiverket kan finnas överdirektörs-, avdelningsföreståndar-, byråchefs-, assessors-, intendents-, bibliotekarie-, forskar- och kamrerstjänster med grundlön samt byggmästar-, forskningsbiträdes-, bokförar-, maskinskrivar-, byråbiträdes-, vaktmästar-, eldar-, gårdskarls-, nattvakts- och städerskevaktbefattningar med grundlön. Dessutom kan vid museiverket finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.

3 §.

För tillträde till museiverket underställda museer, utställningar och andra för allmänheten avsedda tillställningar och förevisningar samt för utredningar, undersökningar, utlåtanden och andra tjänster, som utförts eller avgivits på begäran av andra statliga ämbetsverk och inrättningar, har museiverket rätt att enligt vad genom förordning närmare stadgas uppbära avgifter i enlighet med de allmänna grunder som är stadgade i lagen den 17 oktober 1942 om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar (806/42).

I museiverket kan i 1 mom. avsedda åtgärder och tjänster utföras antingen mot lägre avgift än den föreskrivna eller utan avgift, då dessa kan konstateras vara av vikt för undervisning eller för vetenskapen eller eljest med hänsyn till allmänt intresse.

4 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1972,

Vad annorstädes är stadgat eller föreskrivet om arkeologiska kommissionen gäller från nämnda tidpunkt museiverket.

Vid denna lags ikraftträdande överföres varje innehavare av tjänst eller befattning vid arkeologiska kommissionen i stadgad ordning till en för honom lämplig tjänst eller befattning vid museiverket eller uppföres på indragningsstat, om han icke på sagda sätt överföres till ovan avsedd eller annan för honom lämplig tjänst eller befattning.

Redan före denna lags ikraftträdande kan likväl ovan i 3 mom. avsedda och även andra åtgärder vidtagas som är av nöden för att museiverkets verksamhet skall kunna inledas vid lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 14 januari 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.