647/1971

Given i Helsingfors den 23 augusti 1971.

Förordning angående ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet.

På föredragning av undervisningsministern upphäves 164 § 3 mom., förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/70), ändras förordningens 138 § 2 mom., 163 §, 179 §, 183 §, 187 § 1, 2 och 3 mom., 192 § 3 mom. och 229 § 1 mom. samt fogas till 228 § ett nytt 4 mom., till 229 § ett nytt 2 mom. varvid tidigare 2―4 mom. blice 3―5 mom., och till 230 § ett nytt 2 mom. som följer:

138 §.

Är ärkebiskopens sekreterare förhindrad att åtfölja biskopen på visitation, må biskopen förordna en lämplig präst eller diakon i hans ställe.

163 §.

Vid kyrkostyrelsen finnes även en museiföreståndare och ärkebiskopens sekreterare, som bör ha erhållit prästutbildning.

Kompetensvillkor för museiföreståndartjänsten är för tjänsten lämplig slutexamen vid högskola, förtrogenhet med historia, kyrkohistoria, kyrkokonst, ortodox liturgik samt skötsel av museum.

Museiföreståndaren skall tillhöra ortodoxa kyrkosamfundet.

Museiföreståndaren och ärkebiskopens sekreterare utnämnes till sin tjänst av kyrkostyrelsen i samma ordning i vilken den utnämner den lagfarna assessorn.

179 §.

Senast den 15 januari det år då ordinarie kyrkomöte skall äga rum underrättar kyrkostyrelsen genom förmedling av övervakarna medlemmarna av prästerskapet inom varje övervakningsdistrikt om antalet ombud för stiftet och anmodar dem att på plats, som bestämmes av kyrkostyrelsen, samt på dag och klockslag, som jämväl utsattes av kyrkostyrelsen, förrätta val av ombud. Valdag må icke utsättas till senare än den 15 mars nämnda år.

183 §.

Senast den 15 maj meddelar kyrkostyrelsen, genom cirkulär eller på annat sätt som den finner lämpligt, kyrkoherdeämbetena för vilka ombud för prästerskapet i respektive stift fullmakt har utfärdats och vilka andra som har erhållit roster.

187 §.

Senast den 15 januari det år då ordinarie kyrkomöte skall äga rum meddelar kyrkostyrelsen, genom cirkulär och vid behov på annat sätt som den finner lämpligt, kyrkoherdeämbetena antalet ombud som skall utses från de olika valkretsarna samt antalet valmän som skall väljas i respektive församling ävensom sina nedan i 2, 3 och 4 mom. nämnda beslut.

Val av valmän och deras suppleanter skall förrättas i församlingarna senast den 15 februari sagda år, på tid som kyrkostyrelsen utsätter.

Likaså bestämmer kyrkostyrelsen närmare tid och plats för den sammankomst, till vilken valmännen skall infinna sig för att förrätta valet av ombud. Förrättningen må ej utsättas till senare än den 31 mars sagda år.


192 §.

Senast den 15 maj det år då kyrkomöte skall äga rum meddelar kyrkostyrelsen, genom cirkulär eller på annat sätt som den finner lämpligt, kyrkoherdeämbetena för vilka ombud i respektive valkrets fullmakt har utfärdats samt vilka andra som har erhållit röster.


228 §.

Tillfälligt må dock församlings prästerskap med tillstånd av biskopen i stiftet förrätta offentlig gudstjänst på annat språk än finska.

229 §.

Biskoparna, medlemmarna av kyrkostyrelsen och av kyrkliga överdomstolen ävensom prästerna, diakonerna och de innehavare av tjänst eller befattning inom kyrkosamfundet, till vilkas kompetensvillkor hör vid universitet eller annan högskola avlagd slutexamen, skall fullständigt behärska finska.

För andra än i 1 mom. nämnda tjänster och befattningar inom kyrkosamfundet fordras av dem förutsatt språkkunskap.


230 §.

Ovan i 1 mom. avsedd examen för ådagaläggande av kunskap i finska fordras icke av den som avlagt slutexamen vid ortodoxa prästseminariet.

Helsingfors den 23 augusti 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Jaakko Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.