621/1971

Given i Nådendal den 5 augusti 1971.

Radioansvarighetsförordning.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd 8 § radioansvarighetslagen den 12 mars 1971 (219/71):

1 §.

Denna förordning gäller i radioansvarighetslagen (219/71) avsett program, som Oy. Yleisradio Ab. i sin riksomfattande rundradioverksamhet sänder med stöd av det åt bolaget beviljade tillståndet.

Beviljas tillstånd att utöva rundradioverksamhet åt någon annan skall till denna del om verkställigheten av radioansvarighetslagen gälla vad därom särskilt stadgas.

2 §.

Till ansvarig programredaktör må förordnas endast sådan person, som har tillräcklig erfarenhet av programverksamhet och som självständigt kan bedöma huruvida program uppfyller kraven i enlighet med radioansvarighetslagen.

3 §.

Förordnande för ansvarig programredaktör kan avse antingen visst program eller en viss grupp av program.

4 §.

I register, som avses i 5 § radioansvarighetslagen skall, förutom de i sagda lag avsedda uppgifterna, antecknas i fråga om varje enskilt program den beräknade tidpunkten för sändningens början.

Vid varje anteckning i registret skall nämnas tidpunkten, när anteckningen har gjorts.

5 §.

Registret skall hållas tillgängligt i bolagets verksamhetsbyggnad på sådant ställe, att allmänheten under arbetstiden vid statens ämbetsverk har möjlighet att få uppgifter om registrets innehåll. Den 1 och 15 i varje månad skall i samband med nyhetsutsändningama meddelas var registret är placerat.

6 §.

Bolaget skall ombesörja upptagning på ljudband av varje program som sändes.

Upptaget program får ej förstöras innan minst tre månader förflutit från sändningen av programmet.

7 §.

Bolaget är skyldigt att bereda möjlighet för åklagarmyndighet samt envar, som anser att i radioansvarighetslagen avsedd brottslig handling begåtts mot honom eller att han lidit skada på grund av sådan handling, att i bolagets för detta ändamål reserverade utrymmen taga del av upptaget program i vilket den brottsliga handlingen uppges ingå. Bolaget skall vid anfordran ge åt vederbörande utskrift av vad som yttrats i programmet. Detta gäller dock ej, om det är uppenbart att den, som begär att få taga del av upptaget program eller att få utskrift av vad som yttrats i programmet, icke kan vara målsägande i saken.

För tjänst, som bolaget med stöd av denna paragraf utfört, har det inte rätt att få ersättning.

8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1971.

Nådendal den 5 augusti 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Mikko Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.