504/1971

Given i Helsingfors den 18 juni 1971.

Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 16 a § 1 mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56), sådant sagda lagrum lyder i lagen den 11 december 1970 (768/70), och 20 §, sådan den lyder i lagen den 30 december 1966 (739/66), samt fogas till lagen en ny 15 d § som följer:

15 d §.

Har i 14, 15 eller 17 § avsedd ålderdoms- eller invaliditetspensionstagare eller dennes make sådant i 15 a § avsett barn under 18 år, vilket vore berättigat till familjepension efter pensionstagaren, lägges till pensionen ett barntillägg.

Barntillägget utgör för ett barn 20 procent och för två eller flere barn 40 procent av pensionens i enlighet med 16 § 1 mom. uträknade belopp.

Förändras antalet till barntillägg berättigande barn, verkställes därav föranledd justering av pensionen från ingången av den kalendermånad, som följer närmast efter förändringen.

16 a §.

Familjepension utgår, om förmånstagarna äro minst fyra, med ett lika stort belopp som den i 16 § 1 mom. avsedda ålderdoms- eller invaliditetspension, vilken förmånslåtaren vid sin död uppbar eller hade varit berättigad att uppbära. Vid beräkning av pensionens belopp beaktas icke i 15 d § avsett tillägg till förmånslåtarens pension. Då förmånstagarna äro tre till antalet, utgives av ovan nämnda pension fyra femtedelar, då förmånstagarna äro två, utgives tre femtedelar, och, då det finnes endast en förmånstagare, två femtedelar.


20 §.

Maximibeloppet för de ålderdoms- och invaliditetspensioner, om vilka stadgas i 16 § och 17 § 3 mom., är 50 procent av medelmånadslönen enligt 16 § 1 mom.

Utgår pension med barntillägg, varom stadgas i 15 d §, är maximibeloppet 66 procent av den i 1 mom. avsedda medelmånadslönen.

Överstiger pension enligt denna lag, i 22 § 1 mom. avsedd förhöjning medräknad, tillsammans med pensionstagarens eventuella i 27 § 1 mom. avsedda andra pensioner och ersättningar 66 procent av den i 1 mom. avsedda medelmånadslönen, minskas barntillägget med den överskjutande delen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

På ansökan tillämpas stadgandena i 15 d § även i fråga om pensioner, vilka grundar sig på pensionsfall som inträffat före denna lags ikraftträdande. Härav förorsakat tillägg till pension utgives räknat från lagens ikraftträdande, likväl ej retroaktivt för längre tid än ett år, räknat från ingången av månaden efter den, under vilken tillägget sökts.

Helsingfors den 18 juni 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. social- och hälsovårdsminister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.