501/1971

Given i Helsingfors den 18 juni 1971.

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom., 4 § 2 mom., 7 § 1 mom. och 9 § 1 mom. 2 och 3 punkterna lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62), av dessa lagrum 1 § 1 mom. och 7 § 1 mom. sådana de lyder i lagen den 20 december 1968 (691/68), 4 § 2 mom. sådant det lyder i lagen den 22 november 1963 (526/63) och 9 § 1 mom. 2 och 3 punkterna sådana de lyder i lagen den 16 december 1966 (640/66), samt fogas till lagens 4 § ett nytt 5 mom., till 7 §, vartill genom lagen den 14 juli 1969 (470/69) fogats ett nytt 4 mom., nya 5 och 6 mom. samt till 10 § ett nytt 5 mom. som följer:

1 §.

För arbetstagare, som är sysselsatt i skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på fartyg i inrikesfart eller, enligt vad därom genom förordning stadgas, arbetar inom annat sådant område, som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet samt åt sådan arbetstagares anhöriga familjepensionsskydd i enlighet med denna lag. Såframt i denna lag icke annorlunda stadgas, gäller i övrigt i tillämpliga delar vad i 3 § 2―4 mom., 4 § 1, 3, 5 och 6 mom., 4 a―4 c §§, 7 a―10 §§, 12 §, 13 § 3 mom., 14 §, 16―18 §§ och 19 a―23 §§ lagen om pension för arbetstagare är stadgat.


4 §.

Rätt att erhålla invalidpension tillkommer arbetstagare, som på grund av sjukdom, lyte eller skada är oförmögen att utföra sitt förra arbete eller annat arbete, som med beaktande av hans ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses vara för honom lämpligt och trygga en skälig utkomst, och vars invaliditet, med beaktande av den tid, som förflutit från dess begynnande, kan antagas fortgå utan avbrott minst ett år. Då mottagare av invalidpension uppnår till erhållande av ålderspension berättigande ålder, förändras invalidpensionen till ålderspension.


Arbetstagare, som fyllt 60 år, äger rätt att erhålla arbetslöshetspension i enlighet med vad i lagen om pension för arbetstagare är stadgat.

7 §.

Har till invalidpension berättigad arbetstagare omedelbart före inträdet av den sjukdom eller uppkomsten av det lyte eller den skada, som utgör den huvudsakliga orsaken till invaliditeten, under en tid av 540 sådana dagar, för vilka han icke erhållit i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (125/34, 328/60), avsett dagunderstöd, i arbete, som avses i denna lag, förtjänat minst 800 mark, beaktas såsom pensionsgrundande lön även den lön, som han skulle ha förtjänat från invaliditetens början till dess han uppnått pensionsåldern. Det årliga beloppet av denna lön förutsattes uppgå till samma i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade belopp i mark, för vilket på grund av arbetstagarens arbetsförhållande i genomsnitt erlagts försäkringspremie i enlighet med denna lag under de kalenderår, under vilka han i arbete, som avses i denna lag, förtjänat minst 800 mark, eller, om han under inget kalenderår förtjänat minst detta belopp, till samma belopp som nämnda gränsbelopp. Löner, vilka införtjänats före 23 års ålder, beaktas dock endast, om de förtjänats under det kalenderår, under vilket den sjukdom, det lyte eller den skada, som utgör den huvudsakliga orsaken till invaliditeten, uppkommit, eller under tre kalenderår omedelbart före förstnämnda år. Vid beräkning av ovan avsedda belopp i mark, för vilket i genomsnitt erlagts försäkringspremie, beaktas icke tid, för vilken arbetstagaren före början av det kalenderår, som omedelbart föregått pensionsfallet, efter det arbetsförhållandet avbrutits, erhållit dagunderstöd i enlighet med lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor. Angående beräkningen av beloppet i mark stadgas närmare genom förordning.


Har införtjänande av i 1 mom. avsett gränsbelopp förhindrat bestämmande av invalidpension med tillämpning av 6 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare på grundvalen av arbetsförhållande, som faller under sagda lag, eller företagarverksamhet, som faller under lagen om pension för lahtbruksföretagare eller lagen om pension för företagare, och överstiger den pensionsgrundande lönen eller arbetsinkomsten i nämnda arbetsförhållande eller företagarverksamhet förvandlad till årsinkomst det årliga beloppet av i 1 mom. avsedd lön, ersättes denna med sagda till årsinkomst förvandlade lön eller arbetsinkomst.

Vid fastställandet av arbetslöshetspensions belopp räknas den i 1 mom. nämnda tiden av 540 dagar från den i 4 c § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda dagen för arbetslöshetens begynnande.

9 §.

För det i denna lag stadgade pensionsskyddet svara de i 2 § avsedda pensionsanstalterna, såframt de icke annorlunda överenskommit, på följande sätt:


2) för invalidpension, som beviljats med tillämpning av 7 § 1 mom., samt för familjepension, till grund för vilken ligger förmånslåtarens invalidpension uträknad med tillämpning av 7 § 1 mom., till den del den utbetalts för tid före utgången av den månad, under vilken förmånslåtaren skulle ha uppnått pensionsåldern, i dessa pensioner även inbegripet jämlikt lagen om pension för arbetstagare måhända utgående del av pension, men icke förhöjning enligt 7 c § sagda lag eller med stöd av 9 § samma lag efter pensionens begynnelse företagna förhöjningar, svarar enbart den pensionsanstalt, till vars verksamhetskrets arbetstagaren eller förmånslåtaren hörde, då han ådrog sig sjukdom, lyte eller skada, som avses i 7 § 1 mom., eller, om han då icke längre stod i denna lag underställt arbetsförhållande, den pensionsanstalt, till vars verksamhetskrets han senast hade hört:

3) för övriga invalid- och familjepensioner, med undantag av belopp, som skall erläggas i enlighet med 12 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, ävensom för de delar av pension, som överstiga i 2 punkten nämnda belopp, för arbetslöshetspension samt för motsvarande jämlikt lagen om pension för arbetstagare utgående pensioner och delar av pension, som motsvara minimipensionsskyddet, ävensom för pensionsskyddscentralens kostnader svara pensionsanstalterna tillsammans med de pensionsanstalter, som bedriva i lagen om pension för arbetstagare avsedd verksamhet, såsom i 12 § 1 mom. 4 och 5 punkterna lagen om pension för arbetstagare är stadgat; samt


10 §.


Är arbetsgivaren ett samfund eller en sammanslutning, för vars förpliktelser delägare eller bolagsman svarar såsom för egen skuld, må med stöd av denna lag fastställd avgift jämte på den vid dröjsmål med betalningen beräknad ränta utsökas hos delägaren eller bolagsmannen på sätt ovan i 4 mom. är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Vid bestämmandet av pension beaktas löner, som förtjänats före 18 års ålder, räknat från den 1 januari 1971.

På ansökan tillämpas även i fråga om pensioner, vilka grundar sig på pensionsfall som inträffat före denna lags ikraftträdande, stadgandena i 7 c § lagen om pension för arbetstagare, om pensionerna även eljest skulle utgivas för tiden efter sagda ikraftträdande. Härav förorsakat tillägg till pension utgives räknat från lagens ikraftträdande, likväl ej retroaktivt för längre tid än ett år, räknat från ingången av månaden efter den, under vilken tillägget sökts.

Vid beräknande av de i 4 c § lagen om pension för arbetstagare avsedda 200 dagarna beaktas arbetslöshetsunderstöd och arbetslöshetsersättningar även för tiden före denna lags ikraftträdande.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarat det för år 1962 fastställda löneindextalet.

Helsingfors den 18 juni 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. social- och hälsovårdsminister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.