448/1971

Given i Helsingfors den 11 juni 1971.

Förordning om tvångsinrättning.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 10 § lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53) som följer:

1 §.

Tvångsinrättning är en särskild inrättning eller sådan avdelning vid annan inrättning, som justitieministeriet förordnat för ändamålet.

Tvångsinrättning står under justitieministeriets högsta ledning och tillsyn. Den lokala förvaltningen och skötseln ankommer på inrättningens direktion och direktör.

2 §.

Vid tvångsinrättning finns en halvöppen, en öppen och en sluten avdelning.

3 §.

I tvångsinrättning internerad skall till en början intagas i halvöppen avdelning.

Internerad skall av direktionen överföras till öppen avdelning, så snart han kan antagas kunna anpassa sig till ordningen och förhållandena vid öppen avdelning och överflyttningen icke kan antagas äventyra hans säkra förvarande i inrättningen. Har ej i halvöppen avdelning intagen inom ett år efter det han intogs i tvångsinrättning överförts till öppen avdelning, skall saken, av direktionen underställas fängelsedomstolen för avgörande. Därefter skall frågan om överföring av sådan internerad till öppen avdelning underställas fängelsedomstolen för avgörande med högst sex månaders mellantider, såframt han ej redan har överförts dit.

Om internerads säkra förvarande i inrättningen det kräver eller om han av annan orsak icke kan anpassa sig till ordningen eller förhållandena vid öppen avdelning, kan fängelsedomstolen på framställning av direktionen överflytta honom från öppen avdelning till halvöppen. I brådskande fall kan direktionen besluta om överflyttningen, men skall i sådant fall omedelbart underställa saken fängelsedomstolen för avgörande. Vid återförflyttning till öppen avdelning skall stadgandena i 2 mom. iakttagas.

4 §.

Internerad som icke anpassar sig till ordningen eller förhållandena vid övriga avdelningar i inrättningen kan av fängelsedomstolen på framställning av direktionen förordnas att intagas i sluten avdelning. I brådskande fall kan direktionen besluta om överflyttning till sluten avdelning, men skall ofördröjligen underställa saken fängelsedomstolen för avgörande.

Internerad får ej hållas i sluten avdelning längre tid än vad som är nödigt av orsak som nämnes i 1 mom. Angående överflyttning till halvöppen eller öppen avdelning besluter direktionen. Dock skall saken med högst tre månaders mellantider underställas fängelsedomstolen för avgörande, såframt ej den internerade redan har överflyttats från sluten avdelning.

5 §.

Återkallas internerads villkorliga frihet, skall fängelsedomstolen besluta, i vilken avdelning han skall placeras. Därefter skall i fråga om överflyttning från en avdelning till en annan iakttagas vad i 3 § 2 och 3 mom. samt 4 § är stadgat. Dock skall i 3 § 2 mom. avsedd första underställning göras inom sex månader från det internerad intagits i tvångsinrättning.

6 §.

Den som är intagen i halvöppen eller öppen avdelning skall placeras att bo i enrum eller i gemensamt rum med beaktande, såvitt möjligt, av hans egna önskemål. Om direktören ej av särskilda skäl annorlunda besluter, får sådan internerad arbeta och tillbringa sin fritid tillsammans med andra internerade.

7 §.

Dörrarna till bostads- och arbetsrummen vid öppen avdelning får hållas olåsta. I sådan avdelning intagen kan hållas i arbete utan bevakning under nödig tillsyn även utanför inrättningen. I öppen avdelning intagen skall tillåtas att använda sina egna kläder, om dessa är i gott skick och uppenbar risk för rymning icke därigenom kan antagas föreligga. Om kläder tillhandahålles av inrättningen, skall dessa skilja sig från vanliga fångkläder. Även eljest får i öppen avdelning intagen underkastas endast sådana inskränkningar av friheten som hans säkra förvarande i inrättningen och ordningens upprätthållande kräver.

8 §.

I sluten avdelning intagen skall placeras att bo i enrum. Med direktörens tillstånd får han arbeta och, om därtill föreligger särskilda skäl, även tillbringa sin fritid tillsammans med andra internerade.

9 §.

Direktören kan bevilja internerad tillstånd att deltaga i tillställning som anordnas utanför inrättningen, om detta låter sig göra utan risk för allmän ordning och säkerhet och nödig tillsyn kan ordnas.

10 §.

Under ordinarie arbetstid skall internerad i tvångsinrättningen utföra arbete för staten eller eget arbete. Såsom eget arbete får internerad utföra sådant godtagbart arbete, som utan olägenhet lämpar sig att utföras i inrättningen med hans egna eller till hans förfogande ställda verktyg. Sådant arbete får internerad utföra även under sin fritid.

11 §.

För arbete till förman för staten skall åt den internerade erläggas flitpenning enligt grunder som fastställs av justitieministeriet. Beroende på arbetsprestationen kan flitpenningen vara av olika storlek.

Av inkomsterna av internerads eget arbete uppbärs hälften till tvångsinrättningen, sedan värdet av det använda materialet avdragits. Inkomsterna av eget arbete under fritid tillfaller i sin helhet den internerade, men denne skall själv bekosta det material som erfordras för arbetet.

Åt internerad, som av giltig orsak ej har kunnat utföra arbete för staten eller eget arbete, skall erläggas sparpenning enligt grunder som fastställs av justitieministeriet.

12 §.

I 11 § avsedd flit- eller sparpenning eller inkomst får icke dömas förbruten till tvångsinrättningen på grund av brott eller ordningsförseelse, som begåtts av internerad.

13 §.

Angående internerades rättigheter och skyldigheter i de olika avdelningarna meddelas närmare föreskrifter i reglementet för tvångsinrättningen, vilket fastställs av justitieministeriet. I övrigt skall på internerade tillämpas vad om fånge i allmänhet och om den som undergår fängelsestraff i högsta avdelningen är stadgat.

På tvångsinrättning och där intagen eller från tvångsinrättning villkorligt frigiven tillämpas i övrigt vad om straffanstalt och där intagen eller därifrån villkorligt frigiven är stadgat.

14 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1971. Genom densamma upphäves förordningen den 21 juni 1954 angående tvångsinrättning (278/54) jämte däri företagna ändringar.

Före denna förordnings ikraftträdande kan erforderliga åtgärder för dess verkställighet vidtagas.

I 3 § 2 mom. och 5 § av förordningen åsyftade tider skall första gången räknas från dagen för förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 11 juni 1971.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Ahti Karjalainen

Justitieminister
Mikko Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.