447/1971

Given i Helsingfors den 11 juni 1971.

Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare.

På föredragning av justitieministern ändras 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 §§ förordningen den 21 juni 1954 angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (277/54) som följer:

1 §.

I mål vari fråga är om internering i tvångsinrättning, må allmän åklagare eller domstol från justitieministeriet anskaffa där möjligen förvarade handlingar angående den åtalade, om skäl finnes att antaga, att utredning om den åtalades person kan erhållas ur dem. Domstol, som givit laga kraft vunnen dom, skall återställa de från justitieministeriet anskaffade handlingarna till ministeriet.

När dom, enligt vilken förbrytare kan förordnas till internering i tvångsinrättning, har vunnit laga kraft, skall vederbörande domstol utan dröjsmål tillställa fängelsedomstolen avskrift av domen samt andra till grund för domen liggande handlingar än de i 1 mom. avsedda. Fängelsedomstolen skall i sinom tid återställa handlingarna till vederbörande domstol.

2 §.

Har domstol beslutat inhämta medicinalstyrelsens utlåtande i syfte att få ytterligare utredning om den åtalades person, skall domstolen utan dröjsmål tillställa medicinalstyrelsen handlingarna angående den åtalade. Medicinalstyrelsen förordnar en eller flera läkare eller psykologer att ofördröjligen utföra undersökningen och till medicinalstyrelsen överstyra sitt förslag till utlåtande. Medicinalstyrelsen skall jämte sitt utlåtande sända nämnda förslag till utlåtande till domstolen och tillika återställa handlingarna angående den åtalade.

3 §.

När förbrytare anlänt till straffanstalt för att avtjäna sitt straff och domen enligt vilken han kan förordnas till internering i tvångsinrättning har vunnit laga kraft, skall straffanstaltens direktör omedelbart därom underrätta fängelsedomstolen.

4 §.

Fängelsedomstolen skall genom förmedling av direktören för straffanstalten skriftligen och noggrant angivna meddela förbrytaren de skäl vilka anses kräva internering av honom i tvångsinrättning. Till meddelandet skall fogas handlingarna angående förbrytaren, vilka denne äger rätt att under tid, som bestämmes av fängelsedomstolen, under tillsyn taga del av.

Direktören för straffanstalten skall lämna i 1 mom. avsedd förbrytare bistånd för framställande av anmärkningar. Likaså skall direktören hjälpa förbrytaren med anhållan om fri rättegång hos fängelsedomstolen. Förbrytaren äger även rätt att på egen bekostnad anlita biträde eller ombud utom straffanstalten.

Biträde eller ombud skall beredas tillfälle att taga del av ovan i 1 mom. avsedda handlingar och att överlägga med sin huvudman.

5 §.

När dom enligt vilken internerads villkorliga frihet kan återkallas, har vunnit laga kraft, skall vederbörande domstol ofördröjligen underrätta fängelsedomstolen därom och samtidigt tillställa denna de handlingar som ligger till grund för domen. Fängelsedomstolen skall i sinom tid återställa handlingarna till domstolen.

6 §.

Anser övervakare, att prövotiden för internerad, som befinner sig i villkorlig frihet, bör förlängas till följd av att den frigivne icke iakttager honom meddelade föreskrifter och anvisningar eller att den villkorliga friheten bör återkallas på grund av att den frigivne uppenbart bör anses farlig för annans liv eller hälsa, skall övervakaren utan dröjsmål underrätta fängelsedomstolen därom. Chefen för polisdistriktet skall på begäran av övervakaren verkställa undersökning för klarläggande av saken. Anmälan till fängelsedomstolen kan göras av chefen för polisdistriktet även i det fall att denne icke är den villkorligt frigivnes övervakare. Står villkorligt frigiven icke under övervakning, skall chefen för polisdistriktet göra ovan avsedd anmälan, då han finner skäl därtill föreligga.

7 §.

Fängelsedomstolens beslut och övriga handlingar undertecknas på fängelsedomstolens vägnar av ordföranden. Underskrifterna kontrasigneras av sekreteraren.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1971.

Helsingfors den 11 juni 1971.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Ahti Karjalainen

Justitieminister
Mikko Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.