387/1971

Given i Helsingfors den 21 maj 1971.

Lag om ändring av värnpliktslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 13, 14, 15 och 47 §§ värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50), av dessa lagrum 14 § sådan den lyder i lagen den 6 april 1966 (221/66), som följer:

13 §.

Värnpliktig, som vid uppnådd uppbådsålder icke nått erforderlig kroppslig eller själslig utveckling eller som på grund av kroppsskada eller sjukdom icke omedelbart kan godkännas för aktiv tjänst, skall förständigas att infinna sig till ny besiktning. Befinnes han av nämnda skäl oförmögen till tjänst för så lång tid att han uppenbarligen icke heller senare skulle kunna förständigas att träda i aktiv tjänst, må han befrias från aktiv tjänst under fredstid. Har ej den, som ålagts att undergå ny besiktning, senast under det år, varunder han fyller tjugofem år, godkänts för aktiv tjänstgöring eller blivit helt befriad från värnplikt, skall han befrias från aktiv tjänst under fredstid. Förständigande om ny besiktning må upprepas en eller flere gånger.

Värnpliktig, som förständigats att infinna sig till ny besiktning, är berättigad att anmäla sig till besiktning även tidigare än det år då ny besiktning är bestämd att äga rum.

Värnpliktig, som befriats från aktiv tjänst under fredstid, må vid allmän mobilisering inkallas i tjänst, om han vid ny besiktning befinnes duglig till tjänst.

14 §.

Uppskov med fullgörandet av aktiv tjänst medgives i fredstid, i den ordning som närmare bestämmes genom förordning, för högst tre år i sänder åt värnpliktig, för vilken uppskov bör anses synnerligen behövligt för utbildning för yrke, bedrivande av studier eller ordnande av sina ekonomiska förhållanden eller ock av därmed jämförligt annat särskilt personligt skäl, ävensom åt värnpliktig, som är ledamot av riksdagen, för handhavandet av detta uppdrag, likväl icke för längre tid än till utgången av det år då han fyller tjugoåtta år.

Uppskov må ej beviljas värnpliktig som utan laga hinder underlåtit att på utsatt dag inställa sig i aktiv tjänst.

15 §.

Befinnes värnpliktig i aktiv tjänst för längre tid oförmögen till tjänst, befrias han från den tillsvidare, till dess vid ny besiktning kan avgöras, huruvida han ånyo bör infinna sig till besiktning eller förständigas att åter inträda i aktiv tjänst eller befrias från aktiv tjänst under fredstid eller helt från värnplikt. Förständigande om ny besiktning må upprepas en eller flere gånger. Har den som ålagts att undergå ny besiktning ej senast under det år, varunder han fyller tjugofem år, kunnat förständigas att åter inträda i aktiv tjänst eller helt befrias från värnplikt, skall han befrias från aktiv tjänst under fredstid.

Har värnpliktig, som med stöd av 1 mom. befriats från aktiv tjänst under fredstid, varit minst sex månader i aktiv tjänst, anses han ha fullgjort sin aktiva tjänstgöring.

Värnpliktig må anmäla sig till besiktning även tidigare än det år då ny besiktning är bestämd att äga rum.

Värnpliktig, som hos sitt befäl anhåller om undersökning av sitt hälsotillstånd, må icke förvägras sådan.

47 §.

Värnpliktiga må vid behov användas i uppgifter utanför försvarsväsendet, vilka främja landets försvar eller den militära utbildningen ävensom för handräckning vid stora olyckshändelser, vid efterletnings- och räddningsaktioner för räddande av människoliv eller vid bekämpning av storbränder.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Helsingfors den 21 maj 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Försvarsminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.