282/1971

Given i Helsingfors den 2 april 1971.

Förordning angående ändring av förordningen om befolkningsskydd.

På föredragning av ministern för inrikesärendena upphäves 3 § förordningen den 22 maj 1959 om befolkningsskydd (237/59) samt ändras 1 §, 18 §:s inledande mening och 3 punkt samt 21 § 3 och 4 punkterna, sådana de lyder i förordningen den 24 maj 1963 (261/63), ävensom 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i sagda förordning av den 24 maj 1963, som följer:

1 §.

Befolkningsskyddet förberedes och förverkligas såsom allmänt befolkningsskydd och såsom självskydd. Det allmänna befolkningsskyddet organiseras genom statens och kommunernas försorg och självskyddet genom sammanslutningars och enskildas försorg såsom ämbetsverks- och inrättningsskydd, såsom industri- och affärsföretagsskydd samt såsom gårdsskydd inom olika kommuner och olika områden i den omfattning och på det sätt förhållandena där förutsätta.

4 §.

I kommun skall uppgöras skyddsplan för kommunen, i vilken detaljerat angivas organiseringen, förberedandet och verkställandet av de befolkningsskyddsåtgärder, som inom kommunens område erfordras för dess invånare gemensamt, samt samverkan med andra kommuner.

För statens och kommunernas samt övriga offentliga ämbetsverk och inrättningar ävensom för industri- och andra produktionsinrättningar, affärsföretag, tekniska och med dem jämförliga verk, för informations- och telekommunikationsinrättningar samt för bostadshus, förutom hus med högst fyra bostadslägenheter, skall på åtgärd av vederbörande ämbetsverk eller inrättning, företag eller vederbörande gårdsägare uppgöras planer, i vilka angivas de för dessas skydd och för tryggande av den fortgående verksamheten nödiga åtgärderna.

18 §.

På ministeriet för inrikesärendena ankommer att sörja för den allmänna planeringen och organiseringen av befolkningsskyddet samt att leda och övervaka befolkningsskyddsåtgärderna och att i detta syfte särskilt:


3) leda och övervaka de åtgärder som ansluta sig till självskydd;


21 §.

På befolkningsskyddsnämnd ankommer att vid ombesörjandet av åtgärderna för förberedande, organisering och förverkligande av befolkningsskyddet i kommun särskilt:


3) leda gårdsskyddet ävensom det ämbetsverks- och inrättningsskydd samt industri- och affärsföretagsskydd, som på grund av ämbetsverks, inrättnings och företags litenhet eller av något annat skäl skall ordnas på ett likartat sätt som gårdsskyddet;

4) följa med ämbetsverks- och inrättningsskyddet samt industri- och affärsföretagsskyddet i andra än i 3 punkten nämnda avseenden och göra för utvecklandet av dem nödiga framställningar;

Helsingfors den 2 april 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Artturi Jämsén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.