267/1971

Given i Helsingfors den 2 april 1971.

Lag angående ändring av lagen om statens familjepensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 20 § lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68) som följer:

20 §.

I beslut på ansökan om familjepension må ändring ej sökas genom besvär. Part eller statskontorets pensionsombud som icke nöjes åt beslutet må skriftligen påyrka rättelse däri hos statskontoret. Rättelseyrkande skall ingivas till statskontoret inom sextio dagar från delfåendet av beslutet eller, om yrkande framställes av pensionsombudet, från det beslutet fattades. Beslut vari rättelse får sökas skall åtföljas av anvisning om rättelseyrkande.

I beslut som statskontoret fattat på rättelseyrkande och i annat beslut än beslut på ansökan om familjepension må ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på sätt som är stadgat i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. Pensionsombuds besvärstid räknas från det beslutet fattades. Besväraskriften må ingivas även till statskontoret för vidarebefordran till högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut må verkställas oaktat det icke vunnit laga kraft, såframt ej ändringssökande på grund av verkställigheten blir gagnlöst eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Angående sökande av ändring i beslut, som givits före denna lags ikraftträdande, gäller likväl vad i tidigare lag är stadgat.

Helsingfors den 2 april 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Valto Käkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.