252/1971

Given i Helsingfors den 2 april 1971.

Mönsterrättsförordning.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av mönsterrättslagen av den 12 mars 1971 (221/71):

Registreringsansökan och diarium.
1 §.

Om registrering av mönster ansökes hos patent- och registerstyrelsen (registreringsmyndigheten).

2 §.

Ansökan om registrering skall bestå av en skrivelse (ansökningshandling) jämte bilagor.

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla:

1) sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden företrädes av ombud, även ombudets namn, hemvist och adress;

2) mönsterskaparens namn och adress;

3) uppgift om de varor, för vilka mönstret sökes registrerat, och om de klasser, till vilka mönstret enligt sökanden är att hänföra, samt om huruvida mönstret är förebild för en varas utseende eller för ett ornament;

4) uppgift om huruvida prioritet enligt 8 § begäres;

5) uppgift om huruvida sökanden begär anstånd med kungörelsen i enlighet med 18 § mönsterrättslagen (221/71);

6) uppgift om vilka bilagor som åtföljer ansökningshandlingen.

Till ansökningshandlingen skall fogas:

1) bild eller bilder som visar mönstret;

2) om sökanden företrädes av ombud, fullmakt för ombudet;

3) försäkran som avses i 10 § 3 mom. mönsterrättslagen;

4) om mönstret skapats av annan än sökanden, handling som styrker sökandens rätt.

I samband med ansökningen skall erläggas i 29 § stadgade ansöknings- och tilläggsavgifter.

3 §.

Ansökan jämte bilagor skall avfattas på finska eller svenska i enlighet med gällande språklagstiftning. Är sökanden utlänning, skall ansökan jämte bilagor ingivas avfattad på finska. Är till ansökan fogad handling avfattad på främmande språk skall översättning till finska eller svenska ingivas, såvida myndigheten det kräver.

4 §.

Bild som visar mönstret skall ingivas i tre exemplar i format som ej överstiger formatet A4 (21 cm X 29,7 cm). Är formatet mindre än A 4, skall en av bilderna vara fästad på vitt papper i formatet A 4. Bild skall vara lämpad för reproduktion i svart-vitt i annan storlek.

Inger sökanden modell av mönstret, skall den vara av hållbart material och må till storleken icke överstiga 40 centimeter på någon led och ej heller väga mer än 4 kilogram. Modellen må ej vara tillverkad av material som förskämmes eller är farligt.

Omfattar en ansökan flera mönster, skall för varje mönster ingivas särskild bild. Bilderna och möjligen ingivna modeller skall vara tydligt märkta med fortlöpande nummer.

5 §.

På registreringsansökan antecknar registreringsmyndigheten ansökningens nummer och den dag då den inkommit.

6 §.

Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna ansökningar om registrering av mönster. Diariet är offentligt.

I diariet antecknas för varje ansökan:

1) den dag då ansökningen inkommit samt ansökningens nummer;

2) den dag då bild eller modell ingavs, om denna ej sammanfaller med den dag då ansökan inkommit;

3) de varor, för vilka mönstret sökes registrerat, och de klasser, till vilka mönstret enligt sökanden är att hänföra, samt uppgift om huruvida mönstret är förebild för en varas utseende eller för ett ornament;

4) sökandens namn, hemvist och adress;

5) om sökanden företrädes av ombud, ombudets namn, hemvist och adress;

6) mönsterskaparens namn och adress;

7) om prioritet begärts, var för prioriteten åberopad tidigare ansökan gjorts, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer;

8) huruvida sökanden i enlighet med 18 § mönsterrättslagen begärt att ansökningshandlingarna skall hållas hemliga;

9) inkomna skrifter, ingivna modeller och erlagda avgifter;

10) i ärendet fattade beslut;

11) avbrytande av handläggningen av ärende på grund av i 14 § avsedd kollision med äldre ansökan. Motsvarande anteckning göres även på den äldre ansökningens upplägg i diariet.

7 §.

Anmäles till registreringsmyndigheten att mönster som sökts registrerat övergått till annan, antecknas denne i diariet som sökande endast om övergången styrkts.

Prioritet.
8 §.

Har mönster angivits i ansökan om mönsterregistrering eller om skydd som nyttighetsmodell i främmande land, som är anslutet till Pariskonventionen av den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd, och sökes mönstret registrerat i Finland inom sex månader från dagen för ansökningen i det främmande landet, anses vid tillämpning av 2 och 6 §§ mönsterrättslagen den här ingivna ansökningen gjord samtidigt med ansökningen i det främmande landet. Detsamma gäller om mönstret angivits i sådan utomlands gjord ansökan som registreringsmyndigheten av särskilda skäl finner jämställbar med ansökan i konventionsland.

För att erhålla i 1 mom. nämnd prioritet skall sökanden framställa begäran därom i den i Finland gjorda ansökningen med uppgift om var och när den för prioritet åberopade ansökningen gjorts samt, så snart ske kan, dess nummer.

9 §.

Registreringsmyndigheten må förelägga sökanden att styrka begärd prioritet genom att inom viss tid tillställa myndigheten bevis, utfärdat av den myndighet som mottagit den för prioritet åberopade ansökningen och utvisande ansökningens ingivningsdag och sökandens namn, samt av sistnämnda myndighet bestyrkt kopia av ansökningshandlingen och av därtill fogad bild som visar mönstret. Den förelagda tiden må ej bestämmas att utlöpa tidigare än tre månader från ingivandet av ansökningen här i landet.

Efterkommes ej registreringsmyndighets föreläggande enligt 1 mom., erhålles ej prioritet.

10 §.

Prioritet kan grundas endast på den första ansökan, i vilken mönstret angivits.

Har den som gjort den första ansökningen eller hans rättsinnehavare till samma myndighet senare gjort en ansökan avseende samma mönster, må den senare ansökningen åberopas som prioritetsgrundande under förutsättning att vid tidpunkten för dess ingivande den tidigare ansökningen återtagits, lämnats därhän eller avslagits utan att handlingarna blivit offentliga, och att icke någon på ansökningen grundad rätt blivit att gälla eller tjänat som grundval för åtnjutande av prioritet. Har prioritet erhållits på grund av den senare ansökningen, må den tidigare ansökningen ej längre åberopas som prioritetsgrund.

11 §.

Vid ansökan om samregistrering som avses i 11 § mönsterrättslagen kan prioritet erhållas för ett eller flera av mönstren.

Prioritet må vid sådan ansökan begäras på grundvalen av flere ansökningar, även om de gjorts i olika länder.

Delning.
12 §.

Omfattar en ansökan flera mönster må sökanden dela den i flera ansökningar, vilka skall anses gjorda samtidigt med den ursprungliga ansökningen.

För sådana ansökningar skall erläggas ny ansökningsavgift samt i 29 § avsedda tilläggsavgifter, såvida dessa ej redan tidigare erlagts.

Handläggning av registreringsansökan.
13 §.

Vid prövning av förutsättningarna för registrering av mönster skall registreringsmyndigheten beakta samtliga omständigheter, om vilka myndigheten har kännedom.

Registreringsmyndighetens nyhetsgranskning skall omfatta hos myndigheten anhängiga, före ansökningsdagen gjorda ansökningar om registrering av mönster samt mönster som är intagna i eller avförts ur registret.

Mönstrets registrerbarhet enligt stadgandena i 4 § mönsterrättslagen skall undersökas i den omfattning, som föranledes av mönstrets art, och så att ansökningens behandling icke väsentligt fördröjes.

14 §.

Vid kollision med tidigare ansökan om registrering av mönster må registreringsmyndigheten avbryta behandlingen av den senare ansökningen till dess den tidigare ansökningen avgjorts eller blivit offentlig eller till dess kollisionen upphört genom ändring av ansökan. Lika skall förfaras försåvitt registreringsmyndigheten får kännedom om kollision med tidigare ansökan om patent eller om registrering av varumärke.

Kungörande av registreringsansökan.
15 §.

Kungörelse om registreringsansökan som avses i 18 § mönsterrättslagen skall innehålla:

1) ansökningens nummer;

2) uppgift om den dag då ansökningen inkommit eller om den dag, då ansökningen enligt 13 § 1 mom. mönsterrättslagen skall anses gjord;

3) sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden företrädes av ombud, även ombudets namn, hemvist och adress;

4) mönsterskaparens namn och adress;

5) uppgift om de varor, för vilka mönstret sökes registrerat, samt om de varuklasser, till vilka mönstret hänförts, samt om huruvida mönstret är förebild för en varas utseende eller för ett ornament;

6) uppgift om begärd prioritet samt om var för prioriteten åberopad ansökan gjorts, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer;

7) bild eller bilder som visar mönstret;

8) uppgift om huruvida modell ingivits; samt

9) uppgift om huruvida bild är utförd i färg.

16 §.

Invändning mot registreringsansökan samt senare skrivelser från sökanden och invändaren skall jämte bilagor ingivas till registreringsmyndigheten i tre exemplar. Invändning skall motiveras.

17 §.

Företrädes invändare av ombud, skall fullmakt för ombudet tillställas registreringsmyndigheten.

18 §.

Sökanden skall tillställas exemplar av samtliga skrivelser och bilagor som invändare ingivit.

Inkommer sökanden med yttrande Över invändning, besluter registreringsmyndigheten om huruvida ytterligare skriftväxling är behövlig.

19 §.

Inkommer under handläggningen av ansökan, men utom den för invändning föreskrivna tiden till registreringsmyndigheten skrift av betydelse för prövningen av ansökan, skall sökanden underrättas därom. Har någon ingivit sådan skrift innan ansökningen kungjorts, skall registreringsmyndigheten, om fråga icke är om bättre rätt till mönstret, göra honom uppmärksam på möjligheten att göra invändning, när ansökningen kungöres.

Mönsterregistret.
20 §.

Mönsterregistret föres av patent- och registerstyrelsen.

21 §.

När mönster intages i mönsterregistret, tilldelas det ett registernummer. Vid samregistrering tilldelas samtliga mönster samma registernummer. Mönsterhavaren skall tillställas bevis om registreringen.

Registret skall innehålla:

1) registreringsansökans ansökningsnummer och mönstrets registernummer;

2) mönsterhavarens namn, hemvist och adress samt, om mönsterhavaren företrädes av ombud, ombudets namn, hemvist och adress;

3) mönsterskaparens namn och adress;

4) uppgift om de varor, för vilka mönstret registrerats, och om de varuklasser, till vilka det hänförts, samt om huruvida mönstret är förebild för en varas utseende eller för ett ornament;

5) uppgift om den dag a) då registreringsansökningen inkommit eller enligt 13 § 1 mom. mönsterrättslagen skall anses gjord, b) då ansökningshandlingarna blev offentliga, c) då registreringsansökningen kungjordes och d) då mönstret infördes i registret;

6) uppgift om begärd prioritet, med angivande av var den prioritetsgrundande ansökningen gjorts, dagen för denna ansökan samt ansökningens nummer;

7) bild eller bilder som visar mönstret;

8) uppgift om huruvida modell ingivits.

22 §.

Har en eller flera sökande samma dag ansökt om registrering av två eller flera mönster, som icke väsentligen skiljer sig från varandra, göres, när mönstren registreras, anteckning härom genom att i mönsterregistret och på registreringsbeviset för varje sådant mönster antecknas ansöknings- och registernumret för varje annat sådant mönster.

23 §.

Kungörelse om registrering av mönster enligt 23 § 1 mom. mönsterrättslagen skall innehålla uppgift om mönstrets registreringsdag och registernummer samt uppgift om ansökningens ansökningsnummer och om den dag då ansökningen kungjordes.

24 §.

Har någon till registreringsmyndigheten anmält, att han väckt talan om hävande av registrering, om överföring av registrering eller om erhållande av tvångslicens, skall anteckning därom göras i registret.

När avskrift av domstols slutliga beslut tillställts registreringsmyndigheten enligt 44 § mönsterrättslagen, göres anteckning därom i registret. När beslutet vunnit laga kraft, göres därom anteckning i mönsterregistret så, att avgörandet i saken i huvuddrag framgår ur registret.

25 §.

Anteckning som avses i 27 § mönsterrättslagen skall innefatta rättsinnehavarens namn, hemvist och adress samt dagen för upplåtelse eller övergång av mönsterrätt och licens eller dagen för pantsättning. På begäran skall beträffande licens antecknas huruvida mönsterhavarens rätt att upplåta ytterligare licens begränsats.

Kan fråga om anteckning ej omedelbart avgöras, skall likväl i registret antecknas att anteckning har begärts.

Stadgandena i 1 mom. skall äga motsvarande tillämpning beträffande anteckning av tvångslicens och i 32 § 2 mom. mönsterrättslagen avsedd rätt.

Har mönsterrätt utmätts, göres anteckning därom i mönsterregistret på grundvalen av anmälan.

I registret antecknas även anmälan om ändring rörande ombud.

26 §.

Anmäler mönsterhavare enligt 33 § 1 mom. mönsterrättslagen att han avstår från mönsterrätten och är licens för sagda mönsterrätt antecknad i registret, skall licenshavaren underrättas därom och skälig tid beredas honom att bevaka sin rätt i ärendet, innan mönstret avföres ur registret.

27 §.

Förnyas mönsterregistrering, antecknas detta i mönsterregistret.

Kungörelse om förnyelse skall innehålla uppgift om mönstrets registernummer, den förnyade skyddstidens begynnelsedag samt mönsterhavarens namn och adress.

28 §.

Har registrering upphört att gälla, skall registreringsmyndigheten avföra mönstret ur registret.

Förnyas mönsterregistrering, antecknas detta i mönsterregistret.

Har mönster avförts ur registret eller har mönsterrätt blivit överförd på annan genom lagakraftvunnen dom, skall registreringsmyndigheten utfärda kungörelse därom.

Avgifter.
29 §.

I ärenden rörande ansökan om registrering av mönster skall erläggas följande avgifter:

mark
Ansökningsavgift enligt 47 § mönsterrättslagen 90,―
Tilläggsavgift i samband med ansökan
1) klassavgift för varje varuklass, till vilken mönstret hänföres, utöver den första 30,―
2) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 20,―
3) förvaringsavgift för varje modell 30,―
4) kungörelseavgift för kungörelse av varje bild utöver den första 20,―
Återupptagningsavgift enligt 14 § 3 mom. mönsterrättslagen 30,―
30 §.

I ärenden rörande registrerat mönster skall erläggas följande avgifter:

mark
Förnyelseavgift enligt 47 § mönsterrättslagen
1) första gången 150,―
2) andra gången 300,―
Tilläggsavgift vid ansökan om förnyelse
1) klassavgift för varje varuklass, till vilken mönstret hänföres, utöver den första 30,―
2) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 20,―
3) förvaringsavgift för varje modell 30,―
4) om förnyelseavgift erlägges efter utgången av löpande registreringsperiod 30,―
För anteckning i mönsterregistret, vilken avser
1) ny innehavare 20,―
2) licens 20,―
3) panträtt 20,―
4) annan anteckning 20,―

Anmälan angående avstående från registrering av mönster är avgiftsfri.

31 §.

Besvärsavgiften enligt 22 § mönsterrättslagen är 100 mark i ärenden som avses i lagens 21 § samt 50 mark i övriga ärenden.

32 §.

Avgift, som icke erlagts i rätt tid eller som erlagts till otillräckligt belopp så att betalningen icke kan godtagas, skall återbetalas.

Avslås ansökan om registrering av mönster eller lämnas den därhän, återbetalas till sökanden hälften av de erlagda ansöknings- och tilläggsavgifterna, likväl så att förvaringsavgiften för modell återbetalas i sin helhet. Registreras mönstret icke i alla de klasser, för vilka klassavgift erlagts, eller publiceras icke alla de bilder, för vilka kungörelseavgift erlagts, återbetalas till sökanden hälften av de klass- och kungörelseavgifter, som utgår. Enligt samma grunder sker återbetalning av avgifter, om sökanden återtager anhängig ansökan eller inskränker densamma.

Vad i föregående moment är sagt om återbetalning av avgifter, skall äga motsvarande tillämpning, då ansökan om återupptagning eller om förnyelse av registrering avslås.

Särskilda stadganden.
33 §.

Mönster registreras i en eller flera varuklasser. Mönstrens klassificering fastställes av patent- och registerstyrelsen.

34 §.

Kungörelser, som avses i mönsterrättslagen, publiceras i en av patent- och registerstyrelsen utgiven mönsterrättstidning.

35 §.

Modell som ingivits enligt 10 § mönsterrättslagen uppbevaras genom registreringsmyndighetens försorg till dess fem år förflutit efter det att registreringen upphört att gälla. Har mönsterhavaren inom förloppet av femårsperioden icke begärt att återfå modellen, må registreringsmyndigheten förstöra den.

36 §.

Registreringsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om registreringsansökan och dess handläggning, om ärenden rörande registrerat mönster, om mönsterregistret samt om kungörelser i mönsterrättsärenden.

37 §.

Ansökan, som före mönsterrättslagens ikraftträdande den 1 april 1971 gjorts i främmande land, kan icke utgöra grund för prioritet, som avses i 8 §.

Helsingfors den 2 april 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Arne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.