220/1971

Given i Helsingfors den 12 mars 1971.

Lag om ändring av 17 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 17 kap. 24 § 3 mom. och 34 § 1 mom. rättegångsbalken, sådana dessa lagrum lyder i lagen den 25 mars 1966 (176/66), samt fogas till 24 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., som följer:

17 kap.

Om bevisning.

24 §.

I fråga om meddelande, som ingått i program, vilket sänts i rundradioverksamhet, avsedd i radioansvarighetslagen (219/71), skall beträffande ansvarig programredaktör och annan person i utövarens av rundradioverksamhet tjänst samt författaren till meddelandet på motsvarande sätt tillämpas, vad i 2 mom. är stadgat.

Angår i 2 eller 3 mom. avsedd sak brott, varå kan följa sex års tukthus eller strängare straff, eller försök till eller delaktighet i dylikt brott, eller uppgift, vilken lämnats av någon trots sådan tystnadsplikt, för vars brytande straff särskilt är stadgat, må i sagda moment nämnd person dock förpliktas att besvara i dem avsedd fråga.

34 §.

Har vittne i visst mål, enligt vad i 23 § är sagt, tillåtits yppa sådant, som vittnet eljest bör förtiga, eller har han ålagts att yppa dylik omständighet eller i 24 § 1 mom. omförmäld affärs- eller yrkeshemlighet, eller har i 2 eller 3 mom. av sistsagda paragraf nämnd person förpliktats att besvara i dessa moment avsedd fråga, vare vittnet avhört inom slutna dörrar.Denna lag trader i kraft den 1 september 1971.

Helsingfors den 12 mars 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
E. O. Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.