219/1971

Given i Helsingfors den 12 mars 1971.

Radioansvarighetslag.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För handling, vars straffbarhet grundar sig på innehållet i program, som sänts i rundradioverksamhet, svarar den, som enligt strafflagen bör anses såsom gärningsman eller delaktig i brottet.

2 §.

Utövare av rundradioverksamhet är skyldig att för varje program, som skall sändas, förordna en ansvarig programredaktör med uppgift att övervaka programmet och förhindra sändning av program, vars innehåll är brottsligt. Inget program får sändas mot ansvarige programredaktörens vilja.

Ansvarig programredaktör skall vara en här i landet fast bosatt person, som råder över sig och sin egendom.

3 §.

Är ansvarig programredaktör icke jämlikt 1 § ansvarig för brott, vars straffbarhet grundar sig på innehållet i sänt program, skall han likväl dömas för bristande övervakning till böter eller fängelse i högst ett år, såframt han ej kan visa att han till förebyggande av förbrytelsen iakttagit all den aktsamhet, som på honom ankommit.

4 §.

Utövaren av rundradioverksamhet är jämte den, som begått brottet, och den i brottet delaktige samt ansvarig programredaktör, som brustit i sin övervakningsplikt, skyldig att ersätta skada, som orsakats genom sändande av program med brottsligt innehåll.

5 §.

Förordnande, som avses i 2 §, skall utövaren av rundradioverksamhet före sändningen av programmet anteckna i ett för allmänheten tillgängligt register, ur vilket envar äger rätt att erhålla uppgifter.

6 §.

Har ansvarig programredaktör ej förordnats eller har i 5 § avsedd anteckning om förordnandet icke gjorts, skall såsom ansvarig programredaktör anses utövaren av rundradioverksamhet eller den, som på dennes vägnar är skyldig att förordna ansvarig progamredaktör.

Ur det register, som nämns i 5 §, skall jämväl framgå, vem som i ovan i 1 mom. avsett fall skall anses såsom ansvarig programredaktör.

7 §.

Laga domstol i mål, vari yrkas straff för brott, vars straffbarhet grundar sig på innehållet i sänt program, eller för i denna lag avsedd bristande övervakning eller vari annat yrkande på grund av sådana brott framställes, är rådstuvurätten i Helsingfors.

8 §.

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1971.

Helsingfors den 12 mars 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
E. O. Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.