91/1971

Given i Helsingfors den 27 januari 1971.

Djurskyddslag.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Djur skall behandlas väl, så att det icke åsamkas onödigt lidande.

Förvaringsplats för djur skall vara tillräckligt rymlig, skyddande, ljus och ren samt även i övrigt ändamålsenlig. Djuret bör få vila ordentligt.

Om transport av djur stadgas genom förordning.

2 §.

Det är förbjudet att åsamka djur onödig smärta eller plåga. Förbjudet är likaså att förvara, binda eller tjudra djur på ett sätt som åsamkar djuret onödigt lidande, att lämna djur, som vårdas i hem eller djurgård eller är i annan vård, utan nödig skötsel, föda, dryck och vila samt att överanstränga djuret eller att hålla det i oskäligt sträng tukt.

Avlivande av djur skall utföras så snabbt och smärtfritt som möjligt.

3 §.

I naturtillstånd levande fullvuxet däggdjur eller fullvuxen fågel må icke efter infångandet omhändertagas för vård, försåvitt det icke är fråga om infångande av djur för dess hållande i djurgård, farmuppfödning av djur i viltvårdssyfte eller i pälsdjursekonomiskt syfte, för tillfällig sjukvård av djuret eller annat tillfälligt behov eller för vetenskapligt forskningsarbete.

För vård omhändertaget djur må icke utsättas eller övergivas. Djur som låtit tämja sig må likväl försättas i frihet, om det kan antagas, att djuret utan svårighet anpassar sig till ett liv i naturtillstånd.

4 §.

Då sjukt djur överlåtes, skall mottagaren underrättas om sjukdomen.

Är djur varaktigt odugligt för sitt ändamål, får det, förutom i samband med överlåtelse av fastighet, överlåtas eller övertagas endast för att avlivas eller vårdas.

5 §.

Den som påträffar sjukt eller skadat husdjur eller husdjur, som annars är i hjälplöst tillstånd, skall antingen själv hjälpa djuret eller göra anmälan till dess ägare eller skötare eller till polismyndighet. Visar det sig likväl vara överhövan svårt att anträffa ovan nämnda personer och är djuret i sådant tillstånd, att dess hållande vid liv uppenbarligen innebär grymhet mot djuret, får det avlivas. Härom skall ovan avsedd anmälan ofördröjligen göras.

Likaså bör i naturtillstånd levande diur som är i hjälplöst tillstånd i mån av möjlighet hjälpas.

6 §.

Sådan skolning och visning av djur, dess användning vid fotografering och filmning eller offentlig förevisning, som åsamkar det smärta eller plåga, är förbjuden.

Den som anordnar offentliga djurtävlingar skall på egen bekostnad till tävlingen kalla en veterinär för att övervaka, att stadgandet i 2 § 1 mom. efterföljes. Veterinär må förbjuda användning av djur vid tävling, om det därvid uppenbarligen kan bli utsatt för djurplågeri. Veterinär äger vid behov rätt att erhålla handräckning av polisen.

Förevisande av varmblodiga djur vid ambulerande djurutställningar är förbjudet.

Med lantbruksministeriets tillstånd och på av ministeriet bestämda villkor får nämnda ävensom andra djur förevisas på cirkus och vid annan därmed jämförbar föreställning. Lantbruksministeriet äger även rätt att bestämma, vilka djur som får förevisas på ovan nämnt sätt.

För hållande av djurgård och permanent djurutställning skall lantbruksministeriets tillstånd utverkas.

7 §.

Ökande av djurs prestationsförmåga medelst läkemedel sålunda, att djuret därav kan åsamkas men för sin hälsa, är förbjudet. Veterinär äger rätt att om han misstänker att läkemedel använts taga erforderliga prov av djuret. Djur må icke tvångsmatas i gödningssyfte eller för ökande av produktionen.

8 §

Operation eller annan därmed jämförbar åtgärd, som åsamkar smärta, får utföras på djur endast om detta på grund av djurets sjukdom, dess användningsändamål eller av viktiga ekonomiska orsaker är av nöden. Åtgärden skall utföras av veterinär, om icke den smärta den åsamkar uppenbarligen är lindrig eller kortvarig eller om åtgärden icke tål uppskov.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat får kastrering av annat djur än häst och hund, om djuret är yngre än två månader, utföras jämväl av annan än veterinär. Likaså får kastrering av ren, oberoende av djurets ålder, utföras av annan än veterinär, med anlitande av ett av lantbruksministeriets veterinäravdelning godkänt förfarande.

Det är förbjudet att kupera öronen på hund och att utföra annan sådan operation, vars ändamål enbart är att ändra djurets utseende. Likaså är det förbjudet att i syfte att göra djur stumt skära av dess stämband ävensom att vidtaga annan åtgärd i nämnda syfte.

Oberoende av vad som i 1 och 3 mom. sagts får svansen på hund kuperas. Om hunden är yngre än nio dygn, får sådan operation även utföras av annan än veterinär.

9 §.

Angående användning av djur vid vetenskapliga experiment, övervakning av experiment samt överlåtande och hållande av försöksdjur stadgas genom förordning.

Med vetenskapligt djurexperiment avses åtgärd, vid vilken användning av djur är av nöden eller i undervisningssyfte oundgängligt med hänsyn till människors eller djurs hälso- eller sjukvård eller för vetenskaplig forskning, och vilken utföres med vetenskapliga metoder, under övervakning av person, som erhållit godtagbar utbildning, och på dennes ansvar.

10 §.

Angående yrkesmässigt saluförande och uppfödande samt tagande i förvar och omhändertagande för vård av hundar, kattor och andra sällskapsdjur ävensom angående yrkesmässig förmedling av dem skall, innan verksamheten inledes, anmälan göras till hälsovårdsnämnden.

11 §

Tillsynen över djurskyddet ledes av lantbruksministeriets veterinäravdelning.

Tillsynen över djurskyddet inom län handhas av länsveterinären.

Tillsynen över djurskyddet inom kommun ankommer på stads-, köpings- och kommunalveterinären, hälsoinspektören och polisen.

Vad i denna lag är stadgat om kommunalveterinär gäller i tillämpliga delar även stads- och köpingsveterinär.

12 §.

Föreligger skäl att befara, att husdjur, djur i djurgård eller annat djur, som är i någons vård, behandlas illa, äger kommunalveterinären och hälsoinspektören rätt att verkställa besiktning av djuret, dess förvaringsplats samt för detsamma avsedda näringsämnen, utrustningar och redskap. Kommunalveterinären och hälsoinspektören äger även rätt att verkställa inspektion i djurgård, cirkus och vid annan offentlig förevisning, där djur medverkar, samt där, varest i 10 § avsedd verksamhet bedrives.

Konstateras vid i 1 mom. nämnd besiktning eller inspektion eller annars, att djur behandlas illa, skall kommunalveterinären, hälsoinspektören eller polisen uppmana den, i vars besittning djuret är, att sköta djuret sakenligt. Efterföljes uppmaningen icke, skall polismyndighet med biträde av veterinär verkställa besiktning.

Observeras vid besiktning eller inspektion att djur vanskötts, skall veterinären meddela anvisningar om hur djuret skall skötas. iakttages anvisningarna icke, må polismyndighet anskaffa djuret vård annorstädes eller, om detta icke utan olägenhet går för sig, sälja djuret på auktion. Är det icke ändamålsenligt att anordna auktion, får djuret säljas på annat sätt till gängse pris eller ock avlivas.

Konstaterar veterinär, att djur är i sådant tillstånd, att dess hållande vid liv innebär uppenbar grymhet mot djuret, skall det avlivas.

13 §.

Vid besiktning som avses i 12 § skall polismyndighet föra protokoll, i vilket skall intagas utlåtande av veterinär samt förklaring av djurets ägare eller innehavare. Konstateras det vid besiktningen, att denna lag eller med stöd av densamma utfärdade stadganden eller bestämmelser överträtts, skall protokollet översändas till allmän åklagare.

Kostnaderna för i 12 § avsedd besiktning, vård eller avlivning av djur skall erläggas av djurets ägare eller innehavare, och de må hos honom utsökas i den ordning, som är stadgad om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. Har djuret sålts, må kostnaderna avdragas från försäljningspriset, och återstoden skall överlämnas till djurets ägare. Kan kostnaderna icke indrivas, ersättes de av statens medel.

14 §.

Föräldrar, förmyndare och andra, vilka har uppsikt över barn som icke fyllt femton år, skall se till att barnet icke plågar djur.

15 §.

Om någon behandlar djur på ett sätt som strider mot stadgandena i 2 § 1 mom., skall han dömas till böter eller fängelse i högst sex månader eller, där omständigheterna är synnerligen försvårande, till böter eller fängelse i högst två år.

Om någon förevisar, skolar eller använder djur i strid med stadgandena i 6 § eller annars underlåter att iakttaga vad i sagda paragraf är stadgat eller i strid med stadgandena i 8 § vidtager däri avsedd åtgärd, skall han straffas med böter eller med fängelse i högst sex månader.

Om någon underlåter att iakttaga vad i 3 §, 4 §, 5 § 1 mom., 7 § eller 10 § är stadgat eller håller sådant djur, till vars hållande han enligt 4 mom. i denna paragraf mist rätten, skall han dömas till böter, såframt strängare straff för överträdelsen icke annorstädes är stadgat.

Den som dömts till straff för under synnerligen försvårande omständigheter begången överträdelse av stadgandet i 2 § 1 mom. må, antingen för viss tid eller för alltid, förklaras förlustig sin rätt att hålla vissa slag av djur eller djur överhuvudtaget.

16 §.

I fråga om jakt, fiske och naturskydd skall ytterligare iakttagas vad därom är särskilt stadgat.

17 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen och verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

18 §.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 1971 och genom densamma upphäves lagen den 14 april 1934 om djurskydd (163/34) jämte däri senare gjorda ändringar samt 43 kap. 5 § strafflagen, sådan den lyder i lagen den 29 april 1914.

Den som vid denna lags ikraftträdande bedriver verksamhet, för vilken enligt 6 § lantbruksministeriets tillstånd bör utverkas, skall inom ett ar från sagda tidpunkt inlämna ansökan om tillstånd till lantbruksministeriet.

Likaså skall den som vid denna lags ikraftträdande bedriver i 10 § avsedd verksamhet, inom sex månader från lagens ikraftträdande därom göra i sagda paragraf avsedd anmälan till hälsovårdsnämnden.

Helsingfors den 27 januari 1971.

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Ahti Karjalainen

Lantbruksminister
Nestori Kaasalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.