14/1971

Given i Helsingfors den 15 januari 1971:

Lag om anordnande av förmynderskap i vissa fall.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

I enlighet med denna lag må förmynderskap anordnas över person, för vilken förmyndare på grund av medellöshet eller av annan särskild orsak eljest icke lämpligen kan erhållas.

2 §.

För handhavandet av förmynderskap som avses ovan i 1 § må förmyndarnämnden i kommunen utse personer, som åtagit sig att vara förmyndare under de i 3 och 4 §§ stadgade förutsättningarna. Om nomineringen skall domstolen i den domkrets till vilken kommunen hör underrättas. Har samtycke återtagits skall även därom göras anmälan.

3 §.

Person, som utsetts på ovan i 2 § nämnt sätt, må ej undandraga sig i denna lag avsett förmynderskap. Domstolen skall dock pröva huruvida omständighet, som avses i 29 § 1 mom. lagen angående förmynderskap, skall anses utgöra hinder för sakenligt handhavande av förmynderskapet.

4 §.

För handhavandet av förmynderskap, som anförtrotts i 2 § avsedd person, erlägges ur kommunens medel ett skäligt arvode, såframt det arvode, som utgår ur den omyndiges medel, icke kan anses tillräckligt med hänsyn till det arbete förmyndaren utfört och till hans besvär.

Ansökan om arvode skall av förmyndaren ingivas till förmyndarnämnden i samband med årsredovisningen eller, om sådan icke behöver avgivas, för varje kalenderår före den 1 april följande år. Förmyndarnämnden fastställer det arvode, som skall utgå till förmyndaren ur kommunens medel, och utfärdar bevis däröver åt förmyndaren.

5 §.

Kan i 2 § avsedda personer icke erhållas för handhavandet av förmynderskap, som avses i denna lag, skall kommun för ändamålet inrätta en tjänst, vars innehavare i denna lag benämnes tjänsteförmyndare.

Två eller flere kommuner, som hör till samma tingslag, må gemensamt inrätta tjänsteförmyndartjänst.

I kommun eller i 2 mom. avsedda kommuner, må flere tjänsteförmyndartjänster finnas.

6 §.

Förrän tjänsteförmyndare antages skall förmyndarnämnden beredas tillfälle att avge utlåtande.

Beslut om antagande av tjänsteförmyndare skall underställas i 2 § avsedd domstol för fastställelse.

Om besättandet av tjänsteförmyndartjänst skall anmälan göras till förmyndarnämnden.

7 §.

Valbar till tjänsteförmyndartjänst är person som enligt 28 § lagen angående förmynderskap får vara förmyndare och som därjämte uppfyller de kompetensvillkor, som måhända uppställts i tjänsteinstruktionen.

8 §.

Anser domstol inrättandet av tjänsteförmyndartjänst vara av nöden, skall den anmäla därom till kommunens styrelse.

Vidtager kommun, sedan den erhållit sagda anmälan, icke åtgärd för inrättande av sådan tjänst, skall domstolen meddela länsstyrelsen därom.

9 §.

Tjänsteförmyndare får icke vägra mottaga i denna lag avsett förmyndaruppdrag. Förmyndarförordnandet skall givas åt tjänsteförmyndaren, ej åt tjänsteinnehavaren personligen.

10 §.

Tjänsteförmyndare skall hemlighålla de angelägenheter rörande myndling, om vilka han på grund av sin tjänst fått kännedom, såvida det icke med hänsyn till myndlingens eller till allmänt intresse är påkallat, att meddelande göres om någon särskild omständighet.

11 §.

Arvode, vartill tjänsteförmyndare jämlikt 49 § lagen angående förmynderskap vore berättigad, tillfaller kommunen.

12 §.

Har ovan icke annat stadgats, skall beträffande i denna lag avsedda förmyndare och förmyndaruppdrag stadgandena i lagen angående förmynderskap i tillämpliga delar iakttagas.

13 §.

Tjänsteförmyndare äger rätt att vid behov erhålla handräckning av socialnämnden i ärende, som angår vårdnaden av hans myndling.

14 §.

Närmare bestämmelser angående verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

15 §.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1971.

Av denna lags verkställighet förutsatta åtgärder må dock vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 15 januari 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.