847/1970

Given i Helsingfors den 30 december 1970.

Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67) 5 § 1 mom. 12 punkten, ändras 4 §, 5 § 1 mom. 2, 4 och 8 punkterna samt 2 mom., 6 § 1 mom. 4 och 7 punkterna, 7 § 1 och 2 punkterna, 9 §, 11 § 2 mom., 12 § 2 mom., 16 § 1 mom. och 21 § samt fogas till 10 § ett nytt 5 mom. som följer:

4 §.

Nettoinkomsten av lantbruk under skatteåret utgöres av skillnaden mellan den under skatteåret av lantbruket samt av sådan till detta eller till skogsbruk ansluten verksamhet, som icke bör anses såsom en särskild rörelse, i penningar eller penningars värde uppburna inkomsten, vari dock icke inräknas överlåtelsepriset för från lägenheten erhållna lantbruks- och trädgårdsprodukter, vilka använts i den skattskyldiges och hans familjs privata hushåll, och utgifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande.

5 §.

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga inkomster av lantbruket under skatteåret äro bland andra:


2) överlåtelsepris samt skade-, försäkrings- och andra ersättningar för byggnad och konstruktion som den skattskyldige ägt kortare tid än 10 år, med undantag av överlåtelsepris och ersättningar för byggnad, konstruktion eller del därav, som använts som bostad för den skattskyldige eller hans familj eller eljest i deras privata hushåll, dock så, att vinst på byggnader och konstruktioner i samband med överlåtelse av brukningsenhet eller del därav beskattas på sätt i 21 § avses;


4) av staten till stöd för lantbruksproduktionen erhållna understöd och ersättningar, med undantag av arealtillägg samt ny- och stenröjningspremier samt andra med dem jämförliga jordförbättringsunderstöd och understöd för anskaffning och grundreparation av byggnad, konstruktion eller del därav, som är avsedd att användas som bostad för den skattskyldige eller hans familj eller eljest i deras privata hushåll, dock så, att understöd och ersättningar för anskaffning av maskiner, redskap och anordningar samt för grundförbättringar på dem beaktas såsom inkomst på sätt i 8 § och understöd för täckdikning på sätt i 10 § stadgas samt för anskaffning av byggnader och för grundförbättringar på dem uppburna understöd genom att dessa avdragas från motsvarande anskaffnings- eller förbättringsutgifter;


8) hyror och annat vederlag för nyttjande av maskiner, redskap och anordningar samt hästar ävensom annan produktionsmateriel samt i samband med vederlag för nyttjandet av produktionsmateriel uppburna löner och andra ersättningar för arbete, som utförts av den skattskyldige och för jord- eller skogsbruket avlönade arbetstagare, dock så, att då den skattskyldige använder häst eller traktor i skogskörslor eller annat arbete under annans ledning och tillsyn, 50 procent av totalförtjänsten av nämnda arbete, om ej annat visas, skall anses såsom ersättning för nyttjandet av häst eller traktor och återstoden såsom lön för arbetet, vilken beskattas såsom personlig inkomst;


Fortsätter den skattskyldige lantbruket på lägenheten och uppför ny byggnad eller konstruktion eller reparerar skadad byggnad eller konstruktion, beaktas för dem erhållna överlåtelsepris samt skade-, försäkrings- och andra ersättningar, med undantag av ett mot anskaffningsutgiftens icke avskrivna del svarande belopp, såsom intäkt genom att de avdragas från anskaffnings- och grundförbättringsutgifterna för den nya eller reparerade byggnaden eller konstruktionen. Har ej för byggnad eller konstruktion erhållet överlåtelsepris eller skade-, försäkrings- eller annan ersättning på ovan nämnt sätt bokförts såsom inkomst det skatteår, då byggnaden eller konstruktionen överläts, förstördes eller skadades eller de tre därpå följande skatteåren, hänföres överlåtelsepriset, ersättningen eller ock den del därav, som icke beaktats såsom inkomst, till intäkt för det skatteår, under vilket densamma senast hade bort avdragas från anskaffnings- eller grundförbättringsutgifterna.

6 §.

Ovan i 4 § avsedda avdragbara utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande äro bland andra:


4) anskaffnings- och grundförbättringsutgifter för byggnader och konstruktioner på lägenheten samt i lantbruket använda maskiner redskap och anordningar ävensom täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter, med nedan i 7 § stadgade undantag;


7) utgifter för reparation och underhåll av byggnader och konstruktioner på lägenheten och av i lantbruket använda maskiner, redskap, anordningar, diken, broar, stängsel, vägar och annat dylikt;

7 §.

Avdragbara utgifter äro icke:

1) löner, pensioner och andra förmåner som den skattskyldige erlagt till sin make samt sådant eget barn eller annan familjemedlem som icke före skatteåret fyllt 14 år, eller, om den skattskyldiga är dödsbo, till efterlevande make och sådan delägare eller sådant barn till delägare, som icke före skatteåret fyllt 14 år;

2) anskaffnings- och grundförbättringsutgifter för sådan byggnad, konstruktion eller del därav, som användes såsom bostad för den skattskyldige eller hans familj eller eljest i deras privata hushåll;


9 §.

Anskaffningsutgift för byggnad och konstruktion, vartill även hänföras i 6 § 4 punkten avsedda utgifter för grundförbättring av byggnaden eller konstruktionen, avdrages genom avskrivningar, vilka bestämmes på grundval av den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften.

Skatteårets avskrivning får uppgå till högst:

1) 10 procent av den icke avskrivna anskaffningsutgiften för ekonomibyggnad;

2) 6 procent av den icke avskrivna anskaffninsutgiften för bostads-, administrations- eller annan därmed jämförlig byggnad; samt

3) 20 procent av den icke avskrivna anskaffningsutgiften för växthus och annan lätt konstruktion.

Visar den skattskyldige, att gängse värdet av byggnad eller konstruktion, som avses i denna paragraf, vid skattårets utgång till följd av att egendomen nedgått i värde, förstörts eller skadats eller av annan orsak är lägre än den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften, får sådan tilläggsavskrivning göras på anskaffningsutgiften, att den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften nedgår till det gängse värdet.

10 §.

Av anskaffningsutgiften för grus- och sandtäkt, stenbrott, torvmosse eller annan sådan egendom avskrives varje skatteår en mot den förbrukade ämnesmängden svarande del.

11 §.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat, anses såsom nettoinkomst av skogsbruk inom Enontekiö, Enare och Utsjoki kommuner av den skattskyldige genom försäljning eller användning av virke under skatteåret i penningar eller förmåner med penningvärde uppburna överlåtelsepris och andra vederlag samt för skog erhållna skade-, försäkrings- och andra ersättningar, från vilka avdragits utgifterna för virkesdrivning och annat dylikt ävensom de vård- och förvaltningsutgifter för skogen under skatteåret och de fem närmast föregående åren, som icke tidigare avdragits vid beskattningen. Förvaltningsutgifter för statsjord äro dock icke avdragbara.

12 §.

Värdet av det arbete gårdsbrukande skattskyldigs hemmavarande barn eller annan medlem av hans familj, som före skatteåret fyllt 14 år, utfört i samband med ovan i 1 mom. avsedd försäljning, anses såsom barnets eller familjemedlemmens skattepliktiga inkomst.


16 §.

Förutsättning för att skattskyldig skall komma i åtnjutande av ovan i 15 § avsedd skattefrihet är, att beskogningen eller dikningen utförts enligt plan, vilken innan arbetet påbörjats blivit för området godkänd av distriktsskogsnämnden eller, då fråga är om beskogning eller dikning på statens mark, av den myndighet som förvaltar området. Skattefrihet beviljas icke, då fråga är om område, vars beskogning icke förutsätter sådd eller plantering eller vars utdikning icke kan anses ändamålsenlig med tanke på förbättrande av växtplatsens skogsproduktionsförmåga, ej heller då fråga är om område, på vilket avverkning i strid med lagen om enskilda skogar företagits.


21 §.

Vinst vid överlåtelse av brukningsenhet eller del därav beskattas på sätt som förutsattes i lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt, förordningen angående kommunalförvaltning i stad och förordningen angående kommunalförvaltning på landet.


Denna lag tillämpas första gången vid stats- och kommunalbeskattningen för år 1970, dock så, att för år 1969 erlagt arealtillägg är skattepliktig inkomst oberoende av när det erlagts, och att lagens 5 § 1 mom. 8 punkt, 7 § 1 punkt och 12 § 2 mom. tillämpas första gången vid stats- och kommunalbeskattningen för år 1971.

Utan hinder av vad i 24 § inkomstskattelagen för gårdsbruk är stadgat, tillämpas stadgandena i 5 § lagen den 22 oktober 1943 om vissa åtgärder för föryngring av skogar med underproduktion (834/43) vid beskattningarna för år 1970 och åren därefter även på de i sagda paragrafs 2 mom. avsedda förnyelseområden, på vilka förnyelsearbetena avslutats under år 1967.

Helsingfors den 30 december 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Carl Olof Tallgren

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.