668/1970

Given i Helsingfors den 6 november 1970.

Lag angående ändring av lagen om medling i arbetstvister.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1―5 och 7 §§, 8 § 1 mom. samt 15 och 16 §§ lagen den 27 juli 1962 om medling i arbetstvister (420/62) som följer:

1 §.

För medling i arbetstvister mellan arbetsgivare samt arbetstagare och tjänstemän och för främjande av relationerna mellan dem finnas två riksförlikningsmän samt nödigt antal distriktsförlikningsmän, vilkas antal och verksamhetsområden fastställas genom förordning och vilka sistnämnda handha sitt uppdrag såsom bisyssla.

För viss förlikningsuppgift må en tillfällig förlikningsman eller förlikningsnämnd tillsättas.

2 §.

Riksförlikningsmännen utnämnas av republikens president för fyra år i sänder. Innehar den som utnämnts till riksförlikningsmän, tidigare statstjänst eller -befattning, är han befriad från handhavandet av denna under den tid han tjänstgör såsom riksförlikningsmän.

Distriktsförlikningsmännen tillsättas av statsrådet för tre år i sänder.

Tillfällig förlikningsman samt ordförande och ledamöter i förlikningsnämnd förordnas av social- och hälsovårdsministeriet.

3 §.

Riksförlikningsmännen åligger:

1) att i samverkan med arbetsmarknadsorganisationerna söka främja relationerna mellan arbetsgivare samt arbetstagare och tjänstemän samt deras organisationer;

2) att på begäran av parterna fungera såsom ordförande vid förhandlingar angående åstadkommande av arbets- eller tjänstekollektivavtal;

3) att i hela landet leda förlikningsverksamheten vid arbetstvister och i första hand vidtaga de förlikningsåtgärder som föranledas av arbetstvister, vilka omfatta flera distriktsförlikningsmäns verksamhetsområde;

4) att vara förman för distriktsförlikningsmännen;

5) att vid behov förordna distriktsförlikningsmän, som samtyckt därtill, att utföra viss förlikningsuppgift utom sitt verksamhetsområde antingen självständigt eller såsom biträde åt vederbörande riksförlikningsmän;

6) att vid behov hos social- och hälsovårdsministeriet göra framställning om tillsättande av tillfällig förlikningsman eller förlikningsnämnd; samt

7) att utföra de övriga uppgifter som statsrådet tilldelat dem.

Riksförlikningsmännen äro suppleanter för varandra.

4 §.

Riksförlikningsmännen ha i social- och hälsovårdsministeriet en byrå, vid vilken må inrättas sekreterartjänster med grundlön samt byråsekreterar-, kanslist-, maskinskrivar- och byråbiträdesbefattningar.

Statsrådet förordnar den ena riksförlikningsmannen att vara föreståndare för byrån samt att avgöra kompetensfrågor i anslutning till förlikningsväsendet.

5 §.

Distriktsförlikningsmän åligger:

1) att på begäran av parterna vara ordförande vid förhandlingar angående åstadkommande av arbets- eller tjänstekollektivavtal;

2) att ofördröjligen till riksförlikningsmannabyrån anmäla sådan arbetstvist inom hans verksamhetsområde som kan äventyra arbetsfreden;

3) att vidtaga de förlikningsåtgärder som föranledas av arbetstvister inom hans verksamhetsområde; samt

4) att utföra de uppgifter som vederbörande riksförlikningsman enligt 3 § ålägger honom.

7 §.

Arbetsinställelse må icke inledas, utvidgas eller igångsättas med anledning av uppkommen arbetstvist, såframt icke riksförlikningsmannabyrån och motparten senast två veckor därförinnan tillställts skriftligt meddelande, i vilket orsakerna till den tillämnade arbetsinställelsen eller utvidgningen av arbetsinställelse samt tidpunkten för dess begynnande ävensom dess omfattning äro angivna. Meddelaren må endast med motpartens samtycke framskjuta inledandet av tillämnad arbetsstrid eller utvidgande av sådan till en senare tidpunkt eller begränsa den utöver vad i meddelandet nämnts.

Meddelande som i enlighet med vad ovan stadgas skall tillställas riksförlikningsmannabyrån, må inlämnas till vederbörande distriktsförlikningsman, om det angår stridsåtgärd som är avsedd att vidtagas endast inom dennes distrikt.

8 §.

Vid arbetstvist, på grund varav tillämnad arbetsinställelse eller utvidgande av sådan med hänsyn till dess omfattning eller arbetsområdets beskaffenhet anses beröra samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skada allmänt intresse, må social- och hälsovårdsministeriet i syfte att reservera tillräckligt lång tid för medling förbjuda den tillämnade arbetsinställelsen eller dess utvidgande eller igångsättande för en tid av högst 14 dygn och, såframt fråga är om tvist angående villkor i tjänstemäns anställningsförhållande, på synnerliga skäl ytterligare för en tid av högst 7 dygn från den uppgivna tidpunkten för arbetsstridens början. Sådant förbud skall delgivas parterna senast tre dygn före den tidpunkt då arbetsstriden skulle börja, eller i sistnämnda fall, före förbudstidens utgång.


15 §.

Ha parter för förlikning eller avgörande av arbetstvist tillsatt ett särskilt organ, bör meddelande därom tillställas riksförlikningsmannabyrån. I sådan tvist må icke ingripas genom vidtagande av förlikningsåtgärder, såframt ej organet handlagt ärendet utan framgång eller omständigheterna giva vid handen, att det icke kommer att skrida till sitt värv eller ha framgång däri.

16 §.

Tvist angående arbets- eller tjänstekollektivavtal vars handläggning ankommer på arbetsdomstolen eller vilken enligt avtal bör avgöras av skiljemän, omfattas icke av det medlingsförfarande varom stadgas i detta kapitel; och förlikningsman som erhållit utredning om att tvisten är av nämnda slag, skall därom underrätta parterna.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1970.

Före denna lags ikraftträdande må åtgärder för inrättande och besättande av tjänster och befattningar vidtagas.

Helsingfors den 6 november 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Valto Käkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.