Nr 616./1970

Given i Helsingfors den 5 augusti 1970.

Lag om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Angående räddning och återsändande av rymdfarare samt om återsändande av föremål som utsänts i yttre rymden (rymdföremål ) gäller vad i denna lag stadgas.

2 §.

Den som observerar att besättningen i en rymdfarkost drabbats av olycka eller att den är i nödläge eller företagit nödlandning eller ofrivillig landning eller att ett rymdföremål eller någon del därav annars landar på finskt territorium eller på öppna havet därintill, är skyldig att ofördröjligen anmäla därom till närmaste polis-, gränsbevaknings- eller militärmyndighet samt att vid behov lämna sådant bistånd till räddning av medlem av besättningen i rymdfarkosten och dennas utrustning och apparater som han, utan att försätta sig själv eller annan i fara, kan åstadkomma.

3 §.

Påträffar någon föremål som kan antagas härröra från ett rymdföremål, skall anmälan om fyndet ofördröjligen göras till närmaste polis-, gränsbevaknings- eller militärmyndighet. Förmålet må icke bortföras eller rubbas utan tillstånd av myndighet, såvida icke synnerligen vägande skäl därtill föreligger.

Föremål, som avses i 1 mom., skall på anfordran överlämnas till myndighet. På rymdföremål tillämpas icke vad i lagen den 19 november 1943 om hittegods (893/43) är stadgat om hittegods.

4 §.

Kostnader som åsamkas enskild till följd av sådan anmälan eller sådant bistånd som av i 2 och 3 §§ eller till följd av tillvaratagande, förvaring, överlämnande eller återsändande av föremål, ersättes av statens medel.

Detsamma gäller i fråga om ersättning för skada som rymdföremål eller del därav eller medlem av besättningen i en rymdfarkost måhända åsamkar enskild person eller dennes egendom eller som förorsakns av ovan i 1 mom. avsedda åtgärder.

5 §.

Den som bryter mot denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser, dömes till böter, såframt han icke med stöd av annan lag skall dömas till strängare straff.

6 §.

Närmare be om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Helsingfors den 5 augusti 1970.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister för utrikesärendena
Väinö Leskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.