545/1970

Given i Helsingfors den 5 augusti 1970.

Förordning om parkeringsbot.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 23 § lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/70):

1 §.

Länsstyrelse skall när den avgör fråga angående förordnande om kommunal parkeringsövervakning beakta de lokala förhållandena, såsom trafiktätheten inom området, behovet av övervakning och kommunens förutsättningar att behörigen omhänderha övervakningen.

Förordnande må meddelas för viss tid eller att gälla tills vidare. Däri må även fastställas minsta antalet övervakningsbiträden och uppställas andra nödigbefunna villkor.

Länsstyrelsen må efter att ha hört kommunens fullmäktige återkalla förordnande eller ändra villkoren däri, om förhållandena undergått väsentlig förändring eller uppställda villkor åsidosatts eller övervakningen eljest icke skötts på behörigt sätt. Jämväl kommunens fullmäktige må göra framställning om förordnandets återkallande.

2 §.

Kompetenskrav för kommunal parkeringsövervakartjänst i kommun med över 100 000 invånare är juris kandidatexamen eller motsvarande tidigare examen och förtrogenhet med trafikfrågor samt i annan kommun lägre rättsexamen eller genomgången befälsklass i polisinstitutet samt förtrogenhet med trafikfrågor.

Kommunalt övervakningsbiträde skall ha för handhavandet av på honom ankommande uppgifter nödig kännedom om reglerna för vägtrafik.

3 §.

Kommunal parkeringsövervakare och hans biträde skall i tjänsteutövning medha av ministeriet för inrikesärendena fastställt tjänstemärke samt bära tjänstedräkt, vars modell fastställts av ministeriet, eller av ministeriet bestämt emblem. Tjänstemärket skall vid behov uppvisas.

4 §.

I betalningsanmaning som anbringas på motorfordon eller lämnas till fordonets förare skall angivas ärendets nummer, fordonets igenkänningsmärke, felets art, när och var felet begicks, det belopp som skall betalas, när och var betalning skall erläggas samt det konto, på vilket beloppet skall inbetalas, påföljden av försummelse att erlägga betalning samt hos vem och inom vilken tid protest må inläggas. I fråga om annat fordon lämnas i betalningsanmaningen i övrigt samma uppgifter, men i stället för fordonets igenkänningsmärke angives nödiga personuppgifter om föraren. Detsamma gäller motor velociped. I betalningsanmaning som tillställs ägare eller innehavare skall dessutom angivas varför betalningsanspråket riktas mot honom.

I föreläggandet att betala parkeringsbot skall, utöver de i betalningsanmaningen nämnda omständigheterna, uppgivas orsaken till att föreläggandet meddelas.

I föreläggandet att betala kostnaderna för flyttning och förvaring av fordon skall utom i 1 mom. nämnda omständigheter uppgivas vart fordonet flyttats samt grunderna för ersättningsanspråket.

Till betalningsanmaningen och betalningsföreläggandet skall fogas ett inbetalningskort att användas vid betalningen av parkeringsboten samt ersättningen för kostnaderna för flyttning och förvaring av fordon.

5 §.

Staten tillkommande parkeringsbot samt ersättningar för kostnaderna för flyttning och förvaring av fordon skall inbetalas på postgirokonto på postanstalt eller Postbanken eller, i enlighet med vad finansministeriet bestämmer, till annan bank.

Kommun tillkommande motsvarande avgifter och ersättningar skall inbetalas på postgirokonto på postanstalt eller Postbanken eller på annat kommunen tillhörigt konto i bank som bestämmes av kommunens styrelse.

6 §.

Parkeringsövervakare skall över påförd parkeringsbot samt över kostnaderna för flyttning och förvaring av fordon och över ersättningarna för dylika kostnader föra bok, som även må vara upplagd i form av kortregister.

För statens vidkommande meddelas anvisningar om räkenskapsföringen av ministeriet för inrikesärendena. I fråga om kommun skall angående räkenskapsföringen iakttagas vad därom är i kommunen särskilt föreskrivet.

7 §.

Medel som inflyter till staten såsom parkeringsbot eller ersättningar för kostnaderna för flyttning och förvaring av fordon redovisas på länsstyrelses postgirokonto enligt anvisningar som meddelas särskilt.

Har parkeringsövervakare med anledning av protest eller av annan orsak förordnat att parkeringsbot eller ersättning för kostnaderna för flyttning och förvaring av fordon skall helt eller delvis återbäras till vederbörande, skall han tillställa länsstyrelsen restitutionsuträkning för beloppets utanordning. Länsstyrelsen må rätta uträkningen, om den befinnes oriktig.

Över förelägganden att betala parkeringsbot samt ersättningar för kostnaderna för flyttning och förvaring, som lämnats obetalda, skall parkeringsövervakare enligt föreskrifter, som meddelas särskilt, varannan månad insända anmälan för de två föregående månaderna till länsstyrelsen för restindrivning i utsökningsväg.

8 §.

Angående redovisningen, återbäringen och restuppbörden av kommun tillkommande parkeringsbot samt av dess medel erlagda ersättningar för kostnaderna för flyttning och förvaring av fordon gäller vad om dem är särskilt stadgat i fråga om kommunala avgifter.

9 §.

Avlyfter eller nedsätter länsstyrelsen med anledning av besvär parkeringsbot eller ersättning för kostnaderna för flyttning eller förvaring av fordon, skall avskrift av beslutet tillsändas parkeringsövervakaren för uppgörande av restitutionsuträkning. Angående utanordningen av återbäring gäller vad därom är stadgat i 7 § 2 mom. och 8 §. Har parkeringsbot eller ersättning redan redovisats till länsstyrelsen, må denna verkställa återbäring utan översändande av avskrift.

10 §.

Kan parkeringsövervakare icke omedelbart avgöra inlagd protest, skall i saken innan beslut fattas inhämtas nödig utredning, vilken skall fogas till handlingarna.

Angående beviljad förlängning av betalningstid skall parkeringsövervakaren göra anteckning i handlingarna rörande parkeringsfelet samt på betalningsanmaningen eller betalningsföreläggandet.

11 §.

Närflyttning skall verkställas så, att fordonet flyttas antingen inom synhåll från det ursprungliga parkeringsstället eller, om detta icke lämpligen kan ske, inom synhåll från gatu- eller vägkorsning i omedelbar närhet av det ursprungliga parkeringsstället.

12 §.

Har fordon flyttats genom kommunal parkeringsövervakares försorg, skall denne omedelbart underrätta polisen om flyttningen. Närflyttning behöver dock icke inrapporteras, om fordonet flyttats inom synhåll från det ursprungliga parkeringsstället.

13 §.

Flyttning av fordon må meddelas ägaren eller innehavaren också per telefon. Om meddelandet skall anteckning göras i handlingarna §rörande fordonets flyttning.

14 §.

Innan för kommun eller viss del därav fastställes taxa, enligt vilken ersättning för kostnaderna för flyttning och förvaring av fordon skall indrivas, skall länsstyrelsen höra chefen för polisdistriktet och, om kommunal parkeringsövervakning är införd, kommunen. Om taxa icke är fastställd, bestämmes ersättningen enligt de verkliga kostnaderna för åtgärdens vidtagande.

15 §.

Formulär för de blanketter som erfordras vid tillämpningen av denna förordning fast. ställes och allmänna anvisningar om förordningens verkställighet meddelas av ministeriet för inrikesärendena.

16 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1970.

Helsingfors den 5 augusti 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
E. O. Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.