467/1970

Given i Helsingfors den 7 juli 1970.

Lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 12 § lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) ett nytt 2 mom. och till 16 §, som delvis ändrats genom lagar av den 8 januari 1965 och den 14 juli 1967 (2/65 och 327/67), nya 8, 9 och 10 mom. som följer:

12 §.

Pensionsanstaltens medlemssamfund är skyldigt att lämna pensionsanstalten de uppgifter vilka äro av nöden för denna lags verkställighet, och pensionsanstalten har rätt att i medlemssamfundets böcker granska uppgifternas riktighet.

16 §.

Utan hinder av vad i 4 mom. är stadgat, äger tjänsteinnehavare och arbetstagare samt den, vars tjänste- eller arbetsförhållande till medlemssamfund upphört med anledning av pensionsfall, som inträffat den 1 mars 1970 eller senare, rätt att återtaga i 1 mom. avsett meddelande genom skriftlig anmälan till vederbörande medlemssamfund före utgången av år 1970. Om återtagande av meddelande skall uppgift ofördröjligen insändas till kommunala pensionsanstalten. Beträffande person som övergått till pensionsanstakens pensionsskydd, är medlemssamfundet skyldigt att retroaktivt räknat från den 1 juli 1964 erlägga ersättning som motsvarar betalningsandelen enligt av pensionsanstakens delegation fastställda grunder. Har medlemssamfund redan beviljat honom pension, erlägger pensionsanstalten åt medlemssamfundet den del av de retroaktiva pensionsraterna, som motsvarar de pensionsrater samfundet utbetalt.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare, som gjort i 1 mom. avsedd anmälan, men som, sedan han på grund av invaliditet nödgats avgå från medlemssamfundets tjänst under tiden mellan den 1 januari 1967 och dagen för denna lags ikraftträdande, nämnda dagar medräknade, icke ägt rätt till pension från ifrågavarande medlemssamfund, är dock berättigad till i 2 § avsett grundpensionsskydd från pensionsanstalten, räknat från början av kalendermånaden efter den då ansökningen gjordes. Om medlemssamfunds skyldighet att erlägga betalningsandel i dessa fall gäller vad i 8 mom. är stadgat.

Har i 9 mom. avsedd tjänsteinnehavare eller arbetstagare, som lyder under medlemssamfunds familjepensionsstadga, avlidit före denna lags ikraftträdande eller innan han sökt pension, äger hans förmånstagare motsvarande rätt till grundfamiljepension från kommunala pensionsanstalten.

Helsingfors den 7 juli 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Teemu Hiltunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.