459/1970

Given i Helsingfors den 7 juli 1970.

Lag om ändring av rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 6 kap. 3 § rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i förordningen den 27 april 1868, och 9 kap. samt ändras 2 och 4 kap. i samma balk som följer:

2 kap.

Om häradsting.

1 §

I varje tingslag skola årligen hållas två lagtima ting, vintertinget mellan den 7 januari och den 20 juni samt hösttinget mellan den 20 augusti och den 20 december.

2 §.

Utgör tingslag ensamt en domsaga, skall häradsrätten under vintertinget hålla minst fem och under hösttinget minst fyra allmänna sammanträden.

Har domsaga två tingslag, skall häradsrätten under vintertinget hålla minst tre och under hösttinget minst två allmänna sammanträden i vartdera tingslaget.

I domsaga med flera än två tingslag skall häradsrätten i varje tingslag hålla åtminstone två allmänna sammanträden under såväl vinter- som hösttinget.

3 §.

Mellantiden mellan de allmänna sammanträdena under ett och samma ting skall utgöra minst tre veckor, räknat från föregående sammanträdes början.

4 §.

Påkalla särskilda förhållanden i någon domsaga avvikelser från vad ovan i detta kapitel är stadgat, förordnar högsta domstolen därom.

5 §.

Häradshövdingen skall bestämma när de allmänna sammanträdena av lagtima ting börja. Förteckning över tiderna för sammanträdenas början skall i fråga om vintertingen före utgången av oktober månad föregående år och i fråga om hösttingen före utgången av april månad insändas till hovrätten samt uppsättas på kommunernas och tingslokalernas anslagstavlor. Genom hovrättens försorg skola förteckningarna inom november och maj månader publiceras i officiella tidningen.

Föreligga tvingande skäl att ändra kungjord tid för ting, skall häradshövdingen ofördröjligen låta uppsätta kungörelse därom på anslagstavlorna i de till tingslaget hörande kommunerna och i tingslokalen samt tillställa hovrätten anmälan om ändringen.

6 §.

Häradsrätts sammanträde begynner klockan 9, såframt ej på grund av särskilda omständigheter annorledes bestämmes. Sammanträde må icke utan särskilt skäl fortsättas efter klockan 19.

På lördag hålles icke sammanträde, om ej särskilt skäl därtill föreligger.

7 §

Vid häradsting må samtidigt hållas två eller flera domstolssammanträden. Angående målens fördelning på samt nämndemännens deltagande i sammanträden som hålles samtidigt bestämmer häradshövdingen med beaktande av vad därom annorstädes i lag är stadgat.

8 §.

Vid häradsrätt skall föras dombok samt vid behov övriga protokoll, såsom om dem är särskilt stadgat. Ordföranden skall underteckna dem.

Angående förande av längder vid häradsrätt samt om insändande av utdrag ur och avskrifter av dem stadgas genom förordning.

4 kap.

Om urtima ting.

1 §.

Häradshövding må utsätta urtima ting mellan de lagtima tingen och de allmänna sammanträdena så ofta behovet det kräver. Han skall därom underrätta den eller de allmänna åklagare och de nämndemän, som skola vara närvarande vid det urtima tingssammanträdet.

2 §.

Till urtima ting utsattes eller uppskjutes mål, vilka enligt lag eller eljest på grund av sin brådskande natur skola upptagas till handläggning före följande allmänna sammanträde av lagtima ting. Enligt häradshövdingens eller häradsrättens ordförandes prövning må även andra mål upptagas till behandling vid urtima ting.

På urtima tingssammanträde tillämpas i övrigt vad om häradsrätts sammanträde vid lagtima ting är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971 och genom densamma upphävas kungliga brevet av den 27 maj 1801 angående lagarnas behöriga iakttagande och efterlevnad, till den del det ännu är i kraft beträffande begynnande och avslutande av häradsrätts sammanträde, 68 § av kungliga resolutionen och förklaringen på allmogens besvär, givna den 16 mars 1739, samt kungliga brevet av den 5 december 1765 därom att urtima ting ej må på kronans bekostnad hållas.

Helsingfors den 7 juli 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Keijo Liinamaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.