428/1970

Given i Helsingfors den 26 juni 1970.

Förordning om ändring av vattenförordningen.

På föredragning av justitieministern ändras 76 och 79 §§, 85 § 1 mom. och 86 § 2 mom. vattenförordningen av den 6 april 1962 (282/62) samt fogas till förordningen en ny 69 a § ävensom till 74 § ett nytt 4 mom. som följer:

69 a §.

I 9 kap. 19 § 1 mom. vattenlagen avsedd ansökan rörande fastställande av skyddsområde för vattentäkt eller ovan i 68 § 6 punkten nämnt, i plan ingående förslag skall efter behov innehålla:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § avsedd karta över det område som ansökningen avser;

2) uppgifter om vattentäkt, för vilken skyddsområde är avsett att fastställas;

3) redogörelse för de orsaker, som kräver fastställande av skyddsområde;

4) förslag angående storleken av det skyddsområde som borde fastställas;

5) förslag till begränsningar angående användningen av skyddsområdet jämte däri måhända ingående zoner;

6) förslag till skyddsåtgärder som måhända erfordras inom skyddsområdet; samt

7) förteckning över lägenheter inom skyddsområdet och kända ägare och innehavare av dem samt motsvarande uppgifter angående inom området belägna, för ansökningen viktiga byggnader och anordningar.

Beträffande i 9 kap. 20 § 1 mom. vattenlagen avsedd ansökan om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt eller angående ovan i 69 § avsedd plan gäller i tillämpliga delar var i 1 mom. är sagt. Dessutom skall till nämnda ansökan fogas uppgifter om skyddsområdets jordgrund och förekomsten av grundvatten samt om grundvattnets strömningsriktning inom området.

74 §.

Utöver vad i 18 kap. 4 § vattenlagen är stadgat om översändande av avskrifter av handlingar, skall avskrifter av handlingar tillkomna vid syneförrättningar översändas även till lantbruksstyrelsen, forststyrelsen, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, sjöfartsstyrelsen eller annan statlig myndighet, som i det i ansökningen avsedda ärendet inom sitt verksamhetsområde bevakar det allmännas intresse eller som förvaltar eller övervakar område, anläggning eller anordning som ärendet berör.

76 §.

Vattenstyrelsen skall emot avgift tillhandahålla fastställda flottningsstadgar jämte ändringar i och tillägg till dem.

79 §.

I 19 kap. 1 § 1 mom. vattenlagen avsett förordnande att hålla dikningsförrättning må av vattenbyrån i vederbörande vattendistrikt meddelas agronom, forstmästare eller annan person, som av vattenstyrelsen, sedan han befunnits inneha tillräckliga kunskaper och sådan praktisk erfarenhet som uppgiften förutsätter, beviljats rätt att verkställa dikningsförrättningar.

Vattenstyrelsen må innan ovan avsedd rätt beviljas inbegära utlåtande, allt efter sakens natur, av forststyrelsen eller annan myndighet.

I 1 mom. avsett förordnande må likväl icke meddelas för dikningsförrättning, som gäller sådan dikning, för vilken till någon del erfordras vattendomstolens tillstånd eller som avsevärt inverkar på vattendraget.

85 §.

Då tillstånd till vattenstånds- eller vattenreglering erhållits, skall den som verkställer åtgärden meddela vattenbyrån i vederbörande vattendistrikt och vattennämnden tidpunkten för åtgärdens inledande samt tillståndsutslagets datum och av vem tillståndet utfärdats.


86 §.

Den som i ärende inom vattenlagens område eller vid beredningen av sådant ärende varit sakägares rådgivare må icke förordnas till förrättningsman eller medhjälpare vid syneförrättning i ärendet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1970.

Helsingfors den 26 juni 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Keijo Liinamaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.