361/1970

Given i Helsingfors den 29 maj 1970.

Kastreringsförordning.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 5 och 13 §§ kastreringslagen av den 24 april 1970 (282/70):

1 §.

Tillstånd till kastrering skall sökas av vederbörande själv hos medicinalstyrelsen medelst egenhändigt undertecknad ansökan, vari sökandens namnteckning skall vara styrkt av tvenne ojäviga personer.

Till ansökan skall fogas:

1) av vederbörande registermyndighet utfärdat ämbetsbetyg, utvisande sökandens civilstånd samt hans makes och föräldrars namn;

2) utredning angående omyndig persons förmyndare;

3) på fastställd blankett avfattat utlåtande, som grundar sig på ojävig läkares undersökning, beträffande kastreringens erforderlighet och övriga på saken inverkande omständigheter; samt

4) såvitt möjligt, i 6 § kastreringslagen av den 24 april 1970 (282/70) nämnda utlåtanden.

2 §.

Av ovan i 1 § 1 mom. 3 punkten nämnt läkarutlåtande skall framgå, att läkaren för vederbörande, såvida han icke lider av sinnessjukdom, svår psykisk efterblivenhet eller synnerligen svårt rubbad själsverksamhet, utrett kastreringens betydelse och verkningar. I läkarutlåtandet skall ingå en av vederbörande själv egenhändigt undertecknad försäkran, i vilken han förklarar, att han är medveten om ovan nämnda omständigheter rörande kastreringen.

3 §.

Har till ansökan om kastrering icke fogats i 1 § avsedd utredning, skall medicinalstyrelsen vid behov ålägga sökanden att inom utsatt tid förete sådan.

4 §.

Innan beslut om kastrering fattas förordnar medicinalstyrelsen, med beaktande av i enskilt fall föreliggande omständigheter, att cytogenetisk, endokrinisk eller psykiatrisk undersökning skall utföras för utrönande av vederbörandes hälsotillstånd. Om särskilda omständigheter det fordrar må medicinalstyrelsen förordna om utförande av lämpligbefunna kompletterande undersökningar. Då medicinalstyrelsen förordnar, att kastrering skall uppskjutas med minst sex månader, skall den alltid förordna om utförande av kompletterande undersökningar.

Finner medicinalstyrelsen på basen av de undersökningar den förordnat, att vederbörande icke kan kastreras på grund av att i 1 eller 2 § kastreringslagen stadgade förutsättningar saknas, förfaller behandlingen av ansökan eller verkställandet av kastreringen.

5 §.

Medicinalstyrelsen skall i beslut, varigenom tillstånd till kastrering meddelats, bestämma på vilket sätt kastreringen jämte därtill möjligen ansluten efterundersökning och -vård skall utföras.

Ingen må tvingas till efterundersökning eller -vård.

6 §.

Läkare som med stöd av kastreringslagen verkställt kastrering skall inom en månad därefter medelst fastställd blankett underrätta medicinalstyrelsen om åtgärden.

7 §.

Formulären för ovan i denna förordning nämnda blanketter fastställes av medicinalstyrelsen.

8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1970.

Helsingfors den 29 maj 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Gunnar Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.